KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

08.09.2023 - 16:53
KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Şirketimiz faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkileri uluslararası standartlar ve çalışmakta olduğumuz müşterilerimizin bu alanlarda ki standartları bağlamında dikkate alınarak faaliyetlerimiz gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede ÇSY politikaları oluşturulmuş ve ÇSY konusunda ISO 14001:2015 Çevre Yönetim sistemleri sertifikası alınmış olup, ve sistemin gerektirdiği standartlar uygulanmaktadır.
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Politikalar web sitesinde yayınlanmıştır
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY politikaları ve hedefleri belirlenir ve belirlenen hedefler yılda en az bir kez olmak üzere gözden geçirme toplantılarında değerlendirilir ve gerekirse yeni hedefler ve stratejiler belirlenir. Bu toplantı kayıtları üçüncü taraf yetkili denetim firması ile paylaşılır.
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkileri uluslararası standartlar ve çalışmakta olduğumuz müşterilerimizin bu alanlarda ki standartları bağlamında dikkate alınarak faaliyetlerimiz gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede ÇSY politikaları oluşturulmuş ve ÇSY konusunda ISO 14001:2015 Çevre Yönetim sistemleri sertifikası alınmış olup, ve sistemin gerektirdiği standartlar uygulanmaktadır.
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X ÇSY politikaları ve hedefleri belirlenir ve belirlenen hedefler yılda en az bir kez olmak üzere gözden geçirme toplantılarında değerlendirilir ve gerekirse yeni hedefler ve stratejiler belirlenir. Bu toplantı kayıtları üçüncü taraf yetkili denetim firması ile paylaşılır.
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuştur.
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Göstergeler yıllar bazında kayıt altına alınmakta ve HIGG g,ibi uluslararası platformlar aracılığıyla ilgili müşteriler tarafından her daim görüntülenebilmektedir.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetleri takip edilmekle birlikte henüz açıklanan bir inovasyon faaliyeti bulunmamaktadır.
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Sürdürebilirlik performans hedefleri, eylem planları ve gerçekleşme oranları yıllık olarak değerlendirilir ve yılda enaz bir kere gözden geçirme toplantılarında değerlendirilir ve sonuçlar üçüncü taraf denetim kuruluşu ve ilgili müşteriler ile paylaşılır.
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin olarak ilgili paydaşlara açıklama yapar.
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) gerekli olan doğrulamaları yaptırır ve sürdürülebilirlik performans ölçümlerini ilgili paydaşalar ile paylaşır ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması için gerekli oaln hedefleri belirler ve hedeflerin gerçekleşmesi için azami derece de özen gösterir.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Şirketimiz ISO 14001:2015 ÇSY sistem sertifikasına sahiptir ve çevre politikamız web sayfamızda yayınlanmaktadır
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz ISO 14001:2015 ÇSY sistem sertifikasına sahiptir ve çevre politikamız web sayfamızda yayınlanmaktadır
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Performans teşvik sistemi kapsamında çevresel hedeflerin gerçekleştirilmesi için bir performans hedefi belirlenmiş ve çalışanlar için bir ödül sistemi oluşturulmuştur
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel sorunlar belirlenmiş ve hedeflerin iş hedefleri ile birlikte entegre edilmesi sağlanarak uygulanması sağlanmaktadır
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001:2018 Enerji yönetim Sistemi standartları çerçevesinde aylık ve yıllık bazda gerekli olan çalışmaları yapar ve karşılaştırmalı olarak ilgili paydaşlar ile paylaşır.
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Hedefler belirlenmiş ancak kamuay açıklanmamamıştır
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
Gerekli mücadale stratejisi belirlenmiş ancak kamuya açıklanmamıştır
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Sega gazı emisyonlarının azaltlması için gerekli olan çalışmalar yapılmakta ancak kamuya açıklama yapılmamıştır
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Gerekli olan faaaliyetler yapılamkata ancak kamuya açıklama yapılamamaktadır
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Veriler toplanma analiz edilmekte ancak kamuya açıklama yapılmamaktadır
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Veriler toplanma analiz edilmekte ancak kamuya açıklama yapılmamaktadır
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.

B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.

B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X ISO 50001:2018 sertifkasına sahip bir işletme olduğumuz için gerekli olan faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Veriler toplanma analiz edilmekte ancak kamuya açıklama yapılmamaktadır
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.

B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.

B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Gerekli olan sertifika ve politikalar web sitemizde paylaşılmaktadır.
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Üçüncü taraf denetim fşrmaları tarafından gerekli olan denetimler yapılmakta ve ilgili platformlarda veriler ve raporlar paylaşılmaktadır
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliğinin sağlanması konusunda uluslararası standartlar çerçevesinde gerekli olan prosedürler oluşturulmuştur.
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin ve çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik prosedürler hazırlanmış ve tedarikçiler, müşteriler ve çalışanlar ile paylaşılmıştır.
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Çalışanlara yıllık olarak verilmesi planlanan eğitimler çalışanlara duyurulur ve üçüncü taraf denetim kuruluşalarının talepleri doğrultusunda bu eğitimlerin gerçekleşme durumları ve kayıtları paylaşılır. Çalışan şikayetleri ile ilgili oalrak şikayet mekanızması ve prosedürleri oluşturulmuş ve çalışanlar ile paylaşılmıştır. Çalışan memnuniyetini sağlamak için gerekli olan anketler yapılmakta ve çalışanlar ile paylaşılmakta ve gerekli olan memnuniyet arttırıcı faalietlerin yapılması sağlanmaktadır.
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Şierket şikayet ve anlaşmazlıklar için gerekli olan çözüm mekanizmalarını oluşturmuş ve çözüm süreçlerini belirlemiştir.
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışan memnuniyet anketleri yapılmakta ve çalışanalrın görüşleri dikkate alınarak gerekli olan çalışmalar yapılmakta ancak kamuya açıklama yapılmamaktadır
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sertifikası alınmış, iş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve web sitesinde yayınlamıştır. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kayıt altına alınmaktadır.
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Etik politika oluşturulmuş ve web sitesinde yayınlamıştır
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X çalışmalar yapılmış ancak kamuya açıklama yapılmamıştır
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları uygulanmakta ve kayıt altına alınmaktadır
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti anketleri yapılmakta ve kayıt altına alınarak ilgili kuruluşlara bilgi verilmektedir.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X İletişim prosedürü oluşturulmuştur ve oluşturulan prosedür çerçevesinde paydaşlar bilgilendirilmektedir.
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.

D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Eğitimler ve çalışmalar yapılmaktdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193235


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.