KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.05.2019 - 15:18
KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi GENEL KURUL TESCİL İŞLEMİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 09.04.2019
Genel Kurul Tarihi 09.05.2019
Genel Kurul Saati 11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir HATAY
İlçe ANTAKYA
Adres Antakya – İskenderun yolu 28.km Topboğazı Mevkii Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. Toplantı salonunda

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve görüşülmesi
3 - 2018 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca Şirketin 2019 yılına ilişkin denetiminin yapılması hususundaki bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Pay Geri Alım Programının" onaylanması
9 - Şirket'in Ücretlendirme Politikası doğrultusunda Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ortaklara bilgi verilmesi
10 - Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi
11 - Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunların karşılığında elde edilen gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
13 - Şirket tarafından, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
15 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2018 Olagan Genel Kurul İlan Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı başkanlığı seçimi için verilen sözlü teklif görüşülerek oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 1.578.363.825 adet kabul oyu ile Toplantı Başkanlığına Sayın ABUD ABDO' nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın ABUD ABDO tutanak yazmanı olarak Şirketimiz Yeminli Mali Müşaviri NEVZAT BARAK'ı ve oy toplama memuru olarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı TONİ ABDO' yu görevlendirmiştir. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Ayrıca Toplantı başkanı, Toplantı süresince tüm önerge ve bilgilendirme dokümanlarını okumak üzere Şirket çalışanı MEYLİ SEVDA KURU ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Şirket Finansman ve Muhasebe Müdürü EMRE KURU' yu görevlendirmiştir.
2. 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız dış denetim raporunun verilen önerge ile okunmuş olarak kabul edilmesi 1.578.363.825 ADET oyla oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu Faaliyet raporu ve Bağımsız dış denetim raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. Toplantı başkanlığına verilen önerge ile 2018 yılına ait finansal tabloların ana hesaplar seviyesinde okunmasının 1.578.363.825 ADET oyla kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar 1.578.363.825 ADET oyla oybirliği ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulunun 08.04.2019 tarih ve 2019/02 sayılı kararı ile genel kurula sunmuş olduğu kar dağıtım teklifi okundu. Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2018 yılı bilançosunda Vergi sonrası, Yasal Yedekler ayrılmış ve bağışlar eklenmiş dağıtılabilir karı 18.033.351,45-TL ‘dir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise 12.171.177,56-TL tutarında dönem net karı bulunmaktadır. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan 31.12.2018 bilançosunda yer alan dağıtılabilir dönem net karı olan 12.171.177,56-TL'den ve geçmiş yıl karlarından (2007 yılından 147.608,63-TL, 2008 yılından 291.560,55-TL, 2009 yılından 109.375,40-TL ve 2010 yılından 537.267,89-TL) toplam 1.085.812,47-TL ile birlikte 13.256.990,03-TL tutardan Kar Dağıtım tablosuna istinaden 1.014.597,39-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 12.242.392,64-TL brüt kar payının şirketimiz pay sahiplerine 04.07.2019 tarihinde nakden dağıtılması 1.578.363.825 ADET oyla oy birliği ile kabul edilmiştir.
5. Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucu 2018 yılında görev almış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ilgili yönetim kurulu üyesi dışındaki ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Şirket ücret komitesi raporu doğrultusunda 2019 mali yılına ilişkin olarak 2020 yılı içinde yapılacak bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere net tutarda, Yönetim Kurulu Başkanına 40.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 20.000-TL, Dış Ticaret ve pazarlama işlemlerinin koordinasyonunu sağlayan yönetim kurulu üyesi Corc HURİ'ye 18.000-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 3.500-TL ücret ödenmesi 1.578.363.825 ADET oyla oy birliği ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca 2019 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, Mecidiyeköy Ortaklar caddesi no:26/3 Şişli-İstanbul adresinde mukim, 0020453105 Vergi Kimlik ve 0002045310500011 Mersis numaralı, 553465 numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı bulunan AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin seçilmesine 1.578.363.825 ADET oyla oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim kurulunun 08.04.2019 tarih ve 2019/04 nolu kararı ile belirlemiş olduğu Pay Geri Alım Programı önerisi görüşüldü. Piyasalardaki olağandışı gelişmelerin etkilerinin asgariye indirilmesi, borsada şirketimiz paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunulması ve başta küçük hissedarlar olmak üzere tüm hissedarların menfaatlerinin korunması amaçlarıyla, Yönetim kurulunun 08.04.2019 tarih ve 2019/04 nolu kararı ile belirlemiş olduğu Pay Geri Alım Programı'nın kabulüne, bu çerçevede geri alım program süresi olarak genel kurul tarihi ile 31.12.2019 tarihi arasındaki dönemin belirlenmesine, geri alıma konu edilecek azami pay sayısının 472.500 adet, azami fon tutarının 2.000.000,-TL olarak belirlenmesine, geri alım programı kapsamında alt fiyat limitinin 1 kuruş, üst fiyat limitinin kamuyu aydınlatma platformunda en son kamuya açıklanan konsolide fınansal durum tablosunda yer alan "özkaynaklar" tutarının, şırket'ın çıkarılmış sermayesıne bölünmesı suretıyle bulunacak "pay defter değerı" tutarının %50'si olarak belirlenmesine 1.578.363.825 ADET oyla oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulunca belirlenen "Ücretlendirme Politikası" okunarak ortaklara Şirketin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verildi.
10. Şirket tarafından 2018 yılı içerisinde Belen Belediye Başkanlığına 10.000-TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Şirketin 2019 yılı içerisinde yapacağı bağışlar hakkında verilen önerge doğrultusunda bağışların üst sınırının bir önceki yıl olduğu gibi 150.000.-TL olarak belirlenmesi 1.578.363.825 ADET oyla oybirliği ile kabul edildi.
11. Yıl içerisinde Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.
12. Yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen (Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi) şekilde işlemler gerçekleştirilmediği hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.
13. Şirket tarafından, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri bulunmadığı hususu ortakların bilgisine sunulmuştur.
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi 1.578.363.825 ADET oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.
15. Dilek ve temenniler soruldu. Katılımcılardan söz alan olmadı ve toplantıya son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 14.05.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 09 05 2019 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 09 05 2019 HAZIRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763799


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 3,14% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,3890 Değişim: -1,04%
Düşük 13,3605 19.01.2022 Yüksek 13,6313
Açılış: 13,5294
15,1926 Değişim: -0,81%
Düşük 15,1666 19.01.2022 Yüksek 15,4578
Açılış: 15,3172
792,85 Değişim: 0,43%
Düşük 785,56 19.01.2022 Yüksek 796,36
Açılış: 789,47
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.