" />

KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.04.2018 - 16:56
KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 23.03.2018
Genel Kurul Tarihi 19.04.2018
Genel Kurul Saati 11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir HATAY
İlçe ANTAKYA
Adres Antakya – İskenderun yolu 28.km Topboğazı Mevkii Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. Toplantı salonu

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve görüşülmesi
3 - 2017 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması
6 - Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca Şirketin 2018 yılına ilişkin denetiminin yapılması hususundaki bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Şirket'in Ücretlendirme Politikası doğrultusunda Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ortaklara bilgi verilmesi
8 - Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi
9 - Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunların karşılığında elde edilen gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
11 - Şirket tarafından, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
13 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2017 Yılı Olagan Genel Kurul Toplantı İlanı.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu ve oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 1.381.212.110 Adet kabul oyu ile Toplantı Başkanlığına Sayın ABUD ABDO' nun oy birliği ile seçilmesine karar verildi. Topantı Başkanı Sayın ABUD ABDO tutanak yazmanı olarak Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET ÇETİN' in ve oy toplama memuru olarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı TONİ ABDO' yu görevlendirmiştir. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Ayrıca Toplantı başkanı, Toplantı süresince tüm önerge ve bilgilendirme dokümanlarını okumak üzere Şirket çalışanı MEYLİ SEVDA KURU ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Şirket Finansman ve Muhasebe Müdürü EMRE KURU' yu görevlendirmiştir.
2. 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız dış denetim raporunun verilen önerge ile okunmuş olarak kabul edilmesi 1.381.212.110 ADET oyla oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu Faaliyet raporu ve Bağımsız dış denetim raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3.
Toplantı başkanlığına verilen önerge ile 2017 yılına ait finansal tabloların ana hesaplar seviyesinde okunmasının 1.381.212.110 ADET oyla kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar 1.381.212.110 ADET oyla oybirliği ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulunun 23.03.2018 Tarih ve 2018/03 sayılı kararı ile genel kurula sunmuş olduğu teklifi okundu. Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan finansal tablolarında bulunan 1.641.009,26-TL tutarında ki vergi öncesi karından 450.173,37-TL vergi ve 59.541,79-TL Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bağışlar eklenmiş hali ile 1.131.294,10-TL Dağıtılabilir Net dönem karının olağan üstü yedeklere aktarılmasına 1.381.212.110 ADET oyla oy birliği ile kabul edilmiştir.
5. Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucu 2017 yılında görev almış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ilgili yönetim kurulu üyesi dışındaki ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca 2018 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, Mecidiyeköy Ortaklar caddesi no:26/3 Şişli-İstanbul adresinde mukim, 0020453105 Vergi Kimlik ve 0002045310500011 Mersis numaralı 553465 numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı bulunan AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin seçilmesine 1.381.212.110 ADET oyla oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulunca belirlenen "Ücretlendirme Politikası" okunarak ortaklara Şirketin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verildi.
8.
Şirket tarafından 2017 yılı içerisinde bağış yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu. Şirketin 2018 yılı içerisinde yapacağı bağışlar hakkında verilen önerge doğrultusunda bağışların üst sınırının bir önceki yıl olduğu gibi 150.000.-TL olarak belirlenmesi 1.381.212.110 ADET oyla oybirliği ile kabul edildi.
9.
Yıl içerisinde Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve herhangi bir menfaat sağlanmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.
10. Yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen (Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi) şekilde işlemler gerçekleştirilmediği hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.
11. Şirketin, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri bulunmadığı hususu ortakların bilgisine sunulmuştur.
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi 1.381.212.110 ADET oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.
13. Dilek ve temenniler soruldu. Fiziki katılımcılardan söz alan olmadı. Elektronik katılımcılardan Sayın SEVDA ALKAN SPK Kurumsal yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulunda en az %25 oranında olmak üzere kadın yönetim kurulu üyesi olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK Raporlama kuralları gereği kadım yönetim kurulu üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın yönetim kurulu üyesi atanmamasını gerekçenizi açıklar mısınız diye belirtmiş olup toplantı başkanı Sayın ABUD ABDO bu yılki olağan genel kurul toplantısı yönetim kurulu seçimi olmadığını ancak yönetim kurulu üyesi yapılacak ilk genel kurul toplantısında Sayın SEVDA ALKAN' ın önerisinin dikkate alınarak kadın üye seçimi hususu dikkate alınacağını ve bu hususun ortaklarımızın bilgisine sunulacağını açıklamıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 19.04.2018 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678006


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,00% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,1111 Değişim: 0,10%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0865 Değişim: -0,20%
Düşük 36,0152 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.579,19 Değişim: -0,84%
Düşük 2.575,99 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.