KAP ***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

14.02.2020 - 21:21
KAP ***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 2.267.000.168 1.584.137.868
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 1.976.241.382 1.362.796.119
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 290.758.786 221.341.749
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 275.847.433 256.492.746
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 37.412 4.334
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11 275.810.021 249.883.910
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 0 6.604.502
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 334.132.340 338.810.641
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
345.158.795 345.689.077
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -12.690.120 -8.592.101
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 82.231.013 59.000.740
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -80.567.348 -57.287.075
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 13.893 13.893
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
13.893 13.893
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 7.156.201 2.065.263
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 395.822
Diğer Çeşitli Alacaklar
7.156.201 1.669.441
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
128.546.807 110.048.293
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 124.735.605 106.644.856
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
12 97.903 74.811
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
3.713.299 3.328.626
DİĞER CARİ VARLIKLAR
-231.299 13.026.644
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 13.049.744
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
-284.910 -63.192
Personele Verilen Avanslar
0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
53.611 40.092
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
3.012.465.543 2.304.595.348
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 1.438.190 1.261.234
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 1.438.190 1.261.234
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 569.340 430.032
Bağlı Menkul Kıymetler
9 569.340 430.032
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 11.067.213 2.002.455
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6,7 725.586 725.586
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 235.637 235.637
Makine ve Teçhizatlar
6 225.003 225.003
Demirbaş ve Tesisatlar
6 8.305.814 7.382.202
Motorlu Taşıtlar
6 11.550 11.550
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 1.505.507 929.484
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 9.922.529 0
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -9.864.413 -7.507.007
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 4.789.407 3.702.315
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 20.536.250 17.816.244
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -15.746.843 -14.113.929
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
0 0
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 18.334.386 13.563.390
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 18.334.386 13.563.390
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
36.198.536 20.959.426
TOPLAM VARLIKLAR
3.048.664.079 2.325.554.774
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
8.064.243 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 8.064.243 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 120.434.500 146.361.217
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 120.434.359 146.361.076
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19 141 141
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 1.717.471 1.711.624
Ortaklara Borçlar
19 1.458.120 1.483.221
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 259.351 228.403
DİĞER BORÇLAR
19 83.696.938 69.265.275
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 2.832.846 1.775.684
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 27.727.125 22.207.704
Diğer Çeşitli Borçlar
19 53.136.967 45.281.887
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 2.075.322.268 1.638.282.291
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 719.664.272 603.785.317
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2,25,17 2.726.158 16.887.884
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 1.352.931.838 1.017.609.090
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 51.593.163 20.227.011
Ödenecek Vergi ve Fonlar
19 18.264.532 19.665.928
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
19 736.745 561.083
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
19,35 70.176.815 22.403.813
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
12 -37.584.929 -22.403.813
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 1.411.336 1.068.967
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 1.411.336 1.068.967
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 70.715.020 48.427.759
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10,19 55.445.629 44.247.502
Gider Tahahkkukları
23 15.269.391 4.180.257
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.412.954.939 1.925.344.144
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 20.178.592 16.849.318
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 20.178.592 16.849.318
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
23 3.343.226 3.509.920
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
23 3.343.226 3.509.920
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 5.523.325 4.773.345
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 5.523.325 4.773.345
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
29.045.143 25.132.583
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
349.000.000 280.000.000
(Nominal) Sermaye
15 349.000.000 280.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
98.952 98.952
Hisse Senedi İhraç Primleri
98.952 98.952
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
KAR YEDEKLERİ
26.366.151 22.054.245
Yasal Yedekler
15 18.402.418 14.756.176
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
15 1.544.960 1.266.352
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 35.483 2.405
Diğer Kar Yedekleri
15 6.383.290 6.029.312
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
231.198.894 72.924.850
Dönem Net Karı
231.198.894 72.924.850
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
606.663.997 375.078.047
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
3.048.664.079 2.325.554.774


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
1.604.569.614 1.174.643.965
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5 1.275.269.963 1.032.117.565
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5 1.376.987.193 1.154.518.623
Brüt Yazılan Primler (+)
17 2.119.644.169 1.756.187.309
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10,17 -644.443.765 -515.200.543
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -98.213.211 -86.468.143
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17,29 -115.878.956 -114.811.246
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -191.863.597 -167.313.621
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 67.704.153 47.035.556
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
8.280.488 5.466.819
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17,29 14.161.726 -7.589.812
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
31.438.501 -25.278.166
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-17.276.775 17.688.354
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
303.671.366 121.203.505
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 567 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
5 567 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
5 25.627.718 21.322.895
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-1.360.884.158 -1.194.217.585
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -1.101.661.928 -982.166.493
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,17,29 -766.339.180 -648.697.453
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -1.008.159.236 -813.651.943
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 241.820.056 164.954.490
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17,29 -335.322.748 -333.469.040
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -454.163.428 -675.516.227
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 118.840.680 342.047.187
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17,29 -3.329.275 -3.648.666
Faaliyet Giderleri (-)
5 -218.186.004 -181.076.493
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
5 -37.706.951 -27.325.933
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-37.706.951 -27.325.933
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
243.685.456 -19.573.620
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
243.685.456 -19.573.620
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
243.685.456 -19.573.620
YATIRIM GELİRLERİ
5 415.333.907 296.251.972
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2 321.891.628 203.327.264
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
4.2 55.617.659 28.634.249
Finansal Yatırımların Değerlemesi
4.2 -236.690 9.200.551
Kambiyo Karları
4.2 37.915.873 54.935.649
İştiraklerden Gelirler
139.308 66.620
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 28.007
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
6.129 59.632
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-336.320.984 -161.998.689
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -1.454.782 -178.208
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 -109.303 -8.270
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-303.671.366 -121.203.505
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -24.670.688 -38.302.560
Amortisman Giderleri (-)
7 -4.235.292 -2.306.146
Diğer Yatırım Giderleri (-)
-2.179.553 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-21.322.670 -19.351.000
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -30.331.219 -20.951.467
Reeskont Hesabı (+/-)
47 2.902.354 -1.831.665
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 4.870.837 3.303.568
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0
Diğer Gelir ve Karlar
1.383.495 207.662
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-148.137 -79.098
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
231.198.894 72.924.850
Dönem Karı veya Zararı
301.375.709 95.328.663
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
-70.176.815 -22.403.813
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
231.198.894 72.924.850
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
2.341.368.157 1.967.177.398
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-2.218.628.780 -1.887.134.025
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
122.739.377 80.043.373
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-45.537.601 -44.272.609
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-60.733.205 -18.689.732
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
16.468.571 17.081.032
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
0 31.801
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,8 -4.219.641 -3.328.407
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -1.111.993.252 -796.178.765
Mali Varlıkların Satışı
11 1.135.656.682 770.307.480
Alınan Faiz
377.509.287 231.961.513
Alınan Temettüler
139.308 66.620
Diğer Nakit Girişleri
34.678.247 38.699.100
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-91.738.001 -40.735.552
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
340.032.630 200.823.790
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 60.003.800
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
-1.858.287 0
Ödenen Temettüler (-)
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-1.858.287 60.003.800
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
11.032.761 16.072.963
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
365.675.675 293.981.585
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.363.564.435 1.069.582.850
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.729.240.110 1.363.564.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
187.000.000 0 2.405 0 0 12.988.788 95.152 6.839.760 35.347.751 0 0 0 242.273.856
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
187.000.000 0 2.405 0 0 12.988.788 95.152 6.839.760 35.347.751 0 242.273.856
Sermaye Arttırımı
93.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
60.000.000 0 0 0 0 0 3.800 0 0 60.003.800
İç Kaynaklardan
2.13 33.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -33.000.000 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -124.459 0 -124.459
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 72.924.850 72.924.850
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 1.767.388 0 580.363 -2.347.751 0
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
280.000.000 0 2.405 0 0 14.756.176 98.952 7.295.664 72.924.850 375.078.047
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
280.000.000 0 2.405 0 0 14.756.176 98.952 7.295.664 72.924.850 375.078.047
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
280.000.000 0 2.405 0 0 14.756.176 98.952 7.295.664 72.924.850 375.078.047
Sermaye Arttırımı
69.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
2.13 69.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -69.000.000 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 353.978 0 353.978
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 33.078 0 0 0 0 0 0 33.078
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 231.198.894 231.198.894
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 3.646.242 0 278.608 -3.924.850 0
Dönem Sonu Bakiyesi
349.000.000 0 35.483 0 0 18.402.418 98.952 7.928.250 231.198.894 606.663.997http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819296


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: -0,45% Hacim : 13.510 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.451 14.06.2021 Yüksek 1.469
Açılış: 1.467
8,4686 Değişim: -0,01%
Düşük 8,4684 15.06.2021 Yüksek 8,4694
Açılış: 8,4692
10,2649 Değişim: -0,02%
Düşük 10,2641 15.06.2021 Yüksek 10,2710
Açılış: 10,2673
508,22 Değişim: 0,00%
Düşük 508,20 15.06.2021 Yüksek 508,22
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.