KAP ***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

08.08.2019 - 18:26
KAP ***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 1.925.246.491 1.584.137.868
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 1.645.378.789 1.362.796.119
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 279.867.702 221.341.749
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 301.141.808 256.492.746
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 4.334 4.334
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11 301.137.474 249.883.910
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 0 6.604.502
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 350.788.586 338.810.641
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 362.429.292 345.689.077
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -13.354.371 -8.592.101
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 71.556.213 59.000.740
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -69.842.548 -57.287.075
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
13.893 13.893
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
13.893 13.893
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
6.738.002 2.065.263
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 395.822
Diğer Çeşitli Alacaklar
6.738.002 1.669.441
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
137.306.665 110.048.293
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 132.208.851 106.644.856
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
12 192.084 74.811
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
4.905.730 3.328.626
DİĞER CARİ VARLIKLAR
9.870.745 13.026.644
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
12 9.735.372 13.049.744
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
82.030 -63.192
Personele Verilen Avanslar
0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
53.343 40.092
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
2.731.106.190 2.304.595.348
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
1.250.634 1.261.234
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 1.250.634 1.261.234
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 430.032 430.032
Bağlı Menkul Kıymetler
9 430.032 430.032
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 9.928.627 2.002.455
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 725.586 725.586
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 235.637 235.637
Makine ve Teçhizatlar
6 225.003 225.003
Demirbaş ve Tesisatlar
6 7.697.057 7.382.202
Motorlu Taşıtlar
6 11.550 11.550
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 929.484 929.484
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 8.842.529 0
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -8.738.219 -7.507.007
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 3.941.803 3.702.315
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 18.842.266 17.816.244
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -14.900.463 -14.113.929
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
0 0
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 14.241.010 13.563.390
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 14.241.010 13.563.390
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
29.792.106 20.959.426
TOPLAM VARLIKLAR
2.760.898.296 2.325.554.774
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
8.004.936 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 8.004.936 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 179.534.108 146.361.217
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 179.533.967 146.361.076
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19 141 141
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 1.633.554 1.711.624
Ortaklara Borçlar
19 1.468.795 1.483.221
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 164.759 228.403
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19 75.270.678 69.265.275
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 2.384.008 1.775.684
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 28.872.385 22.207.704
Diğer Çeşitli Borçlar
19 44.014.285 45.281.887
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
1.970.902.524 1.638.282.291
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 706.307.060 603.785.317
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.25,17 10.546.454 16.887.884
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 1.254.049.010 1.017.609.090
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
18.849.894 20.227.011
Ödenecek Vergi ve Fonlar
19 17.409.258 19.665.928
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
19 1.440.636 561.083
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 12.333.215 22.403.813
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
-12.333.215 -22.403.813
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 1.469.381 1.068.967
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 1.469.381 1.068.967
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 63.571.655 48.427.759
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10 60.595.307 44.247.502
Gider Tahahkkukları
23 2.976.348 4.180.257
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.319.236.730 1.925.344.144
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 18.906.309 16.849.318
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 18.906.309 16.849.318
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
23 3.635.509 3.509.920
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
23 3.635.509 3.509.920
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 4.570.706 4.773.345
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 4.570.706 4.773.345
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
27.112.524 25.132.583
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
349.000.000 280.000.000
(Nominal) Sermaye
15 349.000.000 280.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
98.952 98.952
Hisse Senedi İhraç Primleri
98.952 98.952
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
KAR YEDEKLERİ
26.539.864 22.054.245
Yasal Yedekler
15 18.402.419 14.756.176
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
15 1.544.960 1.266.352
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 2.405 2.405
Diğer Kar Yedekleri
15 6.590.080 6.029.312
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
38.910.226 72.924.850
Dönem Net Karı
38.910.226 72.924.850
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
414.549.042 375.078.047
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
2.760.898.296 2.325.554.774


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
718.087.854 510.797.760 373.680.169 259.776.371
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5 603.676.172 462.037.979 309.821.210 233.925.880
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5 699.856.486 588.584.573 396.604.094 337.277.323
Brüt Yazılan Primler (+)
17 1.063.005.315 890.877.967 575.462.931 495.779.323
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -314.313.410 -256.671.553 -149.984.924 -130.141.090
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -48.835.419 -45.621.841 -28.873.913 -28.360.910
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17,29 -102.521.744 -91.279.946 -87.218.248 -89.995.334
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -151.892.192 -134.853.108 -106.272.037 -110.155.775
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 44.167.161 36.442.352 12.465.344 11.542.143
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
5.203.287 7.130.810 6.588.445 8.618.298
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17,29 6.341.430 -35.266.648 435.364 -13.356.109
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
14.431.372 -47.215.215 -1.054.471 -13.105.411
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-8.089.942 11.948.567 1.489.835 -250.698
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
108.638.513 44.694.688 63.299.395 24.552.822
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
5 5.773.169 4.065.093 559.564 1.297.669
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-727.808.778 -512.547.534 -372.978.940 -260.400.072
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -599.369.738 -408.150.038 -309.145.811 -205.569.582
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,17,29 -362.929.819 -301.963.799 -172.768.712 -150.524.100
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -461.847.221 -383.779.388 -233.739.030 -195.841.315
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 98.917.402 81.815.589 60.970.318 45.317.215
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17,29 -236.439.919 -106.186.239 -136.377.099 -55.045.482
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -364.496.263 -233.553.864 -157.269.093 -136.922.835
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 128.056.344 127.367.625 20.891.994 81.877.353
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17,29 -2.056.992 3.378 -939.281 1.115.158
Faaliyet Giderleri (-)
5 -108.767.913 -89.119.073 -55.253.424 -45.176.431
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
-17.614.135 -15.281.801 -7.640.424 -10.769.217
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
5 -17.614.135 -15.281.801 -7.640.424 -10.769.217
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-9.720.924 -1.749.774 701.229 -623.701
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0 0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0 0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0 0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-9.720.924 -1.749.774 701.229 -623.701
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
-9.720.924 -1.749.774 701.229 -623.701
YATIRIM GELİRLERİ
5 202.089.782 104.704.054 104.616.827 57.629.656
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4 150.208.506 75.668.826 78.164.804 39.359.480
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
4 29.076.989 10.713.384 14.444.219 6.212.316
Finansal Yatırımların Değerlemesi
4 2.150.427 3.147.897 1.929.209 1.074.165
Kambiyo Karları
4 20.647.731 15.058.910 10.078.595 10.880.249
İştiraklerden Gelirler
0 66.620 0 66.620
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 26.440 0 25.165
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
6.129 21.977 0 11.661
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-123.966.323 -52.088.476 -72.047.141 -29.385.502
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4 -706.521 -84.866 -691.967 -43.338
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0 0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4 -109.303 -8.270 0 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-108.638.513 -44.694.688 -63.299.395 -24.552.822
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Kambiyo Zararları (-)
4 -11.255.654 -6.066.803 -6.566.968 -4.182.637
Amortisman Giderleri (-)
7 -2.017.746 -1.233.849 -1.488.811 -606.705
Diğer Yatırım Giderleri (-)
-1.238.586 0 0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-17.159.094 -4.219.840 -6.748.136 -4.339.998
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -14.368.635 -11.086.455 -3.139.313 -4.233.398
Reeskont Hesabı (+/-)
47 -4.703.661 -647.752 -3.336.262 -1.004.490
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 835.785 7.437.705 0 825.527
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 -1.343.486 0
Diğer Gelir ve Karlar
1.140.693 113.362 1.099.528 91.511
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-63.276 -36.700 -28.603 -19.148
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
38.910.226 30.932.729 21.892.374 17.276.083
Dönem Karı veya Zararı
51.243.441 46.645.964 26.522.779 23.280.455
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -12.333.215 -15.713.235 -4.630.405 -6.004.372
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
38.910.226 30.932.729 21.892.374 17.276.083
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.198.458.444 1.015.326.468
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-1.059.413.701 -937.168.567
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
139.044.743 78.157.901
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.