KAP ***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

09.08.2018 - 19:03
KAP ***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 1.360.734.711 1.208.803.938
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 1.135.413.738 1.015.421.600
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 225.320.973 193.382.338
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 210.926.270 181.356.905
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 4.334 4.334
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11 204.464.356 175.459.514
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 6.457.580 5.893.057
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 283.355.626 168.328.019
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 290.649.881 175.508.260
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -9.007.921 -8.908.907
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 49.670.304 39.569.741
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -47.956.638 -37.841.075
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 59.998.179 13.893
Ortaklardan Alacaklar
59.984.286
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
13.893 13.893
DİĞER ALACAKLAR
12 2.403.126 2.445.065
Verilen Depozito Ve Teminatlar
362.233 493.772
Diğer Çeşitli Alacaklar
2.040.893 1.951.293
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
113.017.056 91.570.790
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 109.273.820 90.290.740
Gelir Tahakkukları
12 255.190 130.164
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
3.488.046 1.149.886
DİĞER CARİ VARLIKLAR
15.415.446 4.859.078
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
12 15.367.393 5.184.479
İş Avansları
8.257 -360.909
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
39.796 35.508
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
2.045.850.414 1.657.377.688
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 712.464 952.553
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 712.464 952.553
FİNANSAL VARLIKLAR
9 412.831 346.211
Bağlı Menkul Kıymetler
9 412.831 346.211
MADDİ VARLIKLAR
6 1.660.732 1.617.173
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 722.737 701.433
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 235.637 235.637
Makine ve Teçhizatlar
6 225.003 225.003
Demirbaş ve Tesisatlar
6 6.814.586 6.557.287
Motorlu Taşıtlar
6 11.550 11.550
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 925.877 876.234
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -7.274.658 -6.989.971
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 3.128.738 3.082.286
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 16.407.506 15.421.956
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -13.278.768 -12.339.670
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 17.748.863 10.224.718
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 17.748.863 10.224.718
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
23.663.628 16.222.941
TOPLAM VARLIKLAR
2.069.514.042 1.673.600.629
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 145.850.193 105.200.810
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
145.850.052 105.200.669
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
141 141
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 1.663.153 1.646.274
Ortaklara Borçlar
19 1.501.228 1.523.244
Personele Borçlar
19 161.925 123.030
DİĞER BORÇLAR
19 66.225.379 61.456.393
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 1.556.556 1.235.949
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 28.360.316 20.535.606
Diğer Çeşitli Borçlar
19 36.308.507 39.684.838
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 1.415.145.027 1.182.412.192
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 580.254.017 488.974.069
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.25,17 44.564.719 9.298.072
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 790.326.291 684.140.051
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 33.396.573 19.213.524
Ödenecek Vergi ve Fonlar
20.166.598 18.284.515
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
1.798.857 929.009
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 15.713.235 10.725.013
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
-4.282.117 -10.725.013
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 1.048.290 1.148.493
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 1.048.290 1.148.493
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 52.007.921 39.761.395
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10 50.129.317 36.749.667
Gider Tahahkkukları
23 1.878.604 3.011.728
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.715.336.536 1.410.839.081
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 13.197.274 13.200.651
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 13.197.274 13.200.651
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
23 3.506.135 3.522.850
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
23 3.506.135 3.522.850
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 4.573.981 3.764.191
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 4.573.981 3.764.191
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
21.277.390 20.487.692
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
280.000.000 187.000.000
(Nominal) Sermaye
15 280.000.000 187.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
95.152 95.152
Hisse Senedi İhraç Primleri
95.152 95.152
KAR YEDEKLERİ
21.872.235 19.830.953
Yasal Yedekler
15 14.756.176 12.988.788
Olağanüstü Yedekler
15 1.266.352 685.989
Finansal Varlıkların Değerlemesi
4.2,15 2.405 2.405
Diğer Kar Yedekleri
15 5.847.302 6.153.771
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
30.932.729 35.347.751
Dönem Net Karı
30.932.729 35.347.751
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
332.900.116 242.273.856
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
2.069.514.042 1.673.600.629


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
510.797.760 427.358.985 259.776.371 230.808.615
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5 462.037.979 400.335.459 233.925.880 216.645.358
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 588.584.573 607.740.527 337.277.323 372.836.860
Brüt Yazılan Primler (+)
5 890.877.967 776.952.923 495.779.323 457.493.806
Reasüröre Devredilen Primler (-)
5,10,17 -256.671.553 -128.846.674 -130.141.090 -60.952.540
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
-45.621.841 -40.365.722 -28.360.910 -23.704.406
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17,29 -91.279.947 -203.068.490 -89.995.334 -154.103.876
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -134.853.108 -251.922.577 -110.155.775 -176.121.996
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 36.442.352 35.784.965 11.542.143 12.691.930
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
7.130.809 13.069.122 8.618.298 9.326.190
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17,29 -35.266.647 -4.336.578 -13.356.109 -2.087.626
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 -47.215.215 -6.479.911 -13.105.411 -2.628.321
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
11.948.568 2.143.333 -250.698 540.695
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
44.694.688 21.895.405 24.552.822 12.230.820
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 206.292 0 16.245
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 206.292 0 16.245
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
5 4.065.093 4.921.829 1.297.669 1.916.192
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-512.547.534 -442.350.201 -260.400.072 -231.978.785
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -408.150.038 -338.159.152 -205.569.582 -175.207.863
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,17,29 -301.963.799 -233.391.153 -150.524.100 -117.171.431
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -383.779.388 -264.297.844 -195.841.315 -135.186.090
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 81.815.589 30.906.691 45.317.215 18.014.659
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17,29 -106.186.239 -104.767.999 -55.045.482 -58.036.432
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -233.553.864 -109.318.174 -136.922.835 -64.387.086
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 127.367.625 4.550.175 81.877.353 6.350.654
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17,29 3.378 -1.774.412 1.115.158 -632.259
Faaliyet Giderleri (-)
5 -89.119.073 -91.452.247 -45.176.431 -49.773.182
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
-15.281.801 -10.964.390 -10.769.217 -6.365.481
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
5 -15.281.801 -10.964.390 -10.769.217 -6.365.481
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-1.749.774 -14.991.216 -623.701 -1.170.170
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0 0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0 0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0 0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-1.749.774 -14.991.216 -623.701 -1.170.170
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
-1.749.774 -14.991.216 -623.701 -1.170.170
YATIRIM GELİRLERİ
5 104.704.054 54.846.107 57.629.656 28.712.920
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
75.668.826 42.586.580 39.359.480 23.651.222
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
10.713.384 4.837.559 6.212.316 2.730.498
Finansal Yatırımların Değerlemesi
3.147.897 2.984.941 1.074.165 1.925.687
Kambiyo Karları
4 15.058.910 4.375.464 10.880.249 390.361
İştiraklerden Gelirler
66.620 140.511 66.620 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
26.440 3.400 25.165 1.625
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
21.977 -82.348 11.661 13.527
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-52.088.476 -27.802.984 -29.385.502 -13.754.907
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4 -84.866 -75.405 -43.338 -38.339
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4 -8.270 -101.097 0 -18.466
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-44.694.689 -21.895.405 -24.552.822 -12.230.820
Kambiyo Zararları (-)
4 -6.066.803 -4.268.292 -4.182.637 -740.137
Amortisman Giderleri (-)
7 -1.233.848 -1.462.785 -606.705 -727.145
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-4.219.840 -8.474.443 -4.339.998 -3.197.560
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -11.086.455 -8.018.424 -4.233.398 -3.159.599
Reeskont Hesabı (+/-)
47 -647.752 -1.167.653 -1.004.490 -893.138
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 7.437.705 714.046 825.527 827.596
Diğer Gelir ve Karlar
113.362 93.726 91.511 60.145
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-36.700 -96.138 -19.148 -32.564
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
30.932.729 2.167.821 17.276.083 9.180.640
Dönem Karı veya Zararı
46.645.964 3.577.464 23.280.455 10.590.283
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -15.713.235 -1.409.643 -6.004.372 -1.409.643
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
30.932.729 2.167.821 17.276.083 9.180.640
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.015.326.468 841.387.984
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-937.168.567 -566.504.712
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
78.157.901 274.883.272
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-4.100.281 -6.237.931
Diğer Nakit Girişleri
5.126.178
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-5.716.472 -9.037.353
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
68.341.148 264.734.166
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
27.013 0
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,8 -1.340.809 -1.244.961
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -313.364.563 -242.381.912
Mali Varlıkların Satışı
11 283.795.198 208.144.736
Alınan Faiz
86.382.210 47.424.139
Alınan Temettüler
66.620 140.511
Diğer Nakit Girişleri
15.085.350 4.378.864
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-7.371.811 -4.527.142
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
63.279.208 11.934.235
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
0 0
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
0 0
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
131.620.356 276.668.401
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.069.582.850 700.735.925
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.201.203.206 977.404.326


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
129.000.000 2.466 10.612.987 6.767.122 22.001.790 38.792.887 207.177.252
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
53.117 53.117
Varlıklarda Değer Artışı
-61 -61
Dönem Net Karı (Zararı)
2.167.821 2.167.821
Yedeklere Transfer
-22.001.790 22.001.790
Dönem Sonu Bakiyesi
129.000.000 2.405 10.612.987 6.820.239 2.167.821 209.398.129
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
187.000.000 2.405 12.988.788 6.934.912 35.347.751 242.273.856
Sermaye Arttırımı
93.000.000 -33.000.000 60.000.000
Nakit
60.000.000 60.000.000
İç Kaynaklardan
33.000.000 -33.000.000
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
-306.469 -306.469
Dönem Net Karı (Zararı)
30.932.729 30.932.729
Yedeklere Transfer
1.767.388 580.363 -2.347.751
Dönem Sonu Bakiyesi
280.000.000 2.405 14.756.176 7.208.806 30.932.729 332.900.116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702100


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.536 Değişim: -0,27% Hacim : 31.936 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.517 26.01.2021 Yüksek 1.549
Açılış: 1.538
7,3471 Değişim: 0,04%
Düşük 7,3418 27.01.2021 Yüksek 7,3485
Açılış: 7,3439
8,9351 Değişim: -0,04%
Düşük 8,9312 27.01.2021 Yüksek 8,9406
Açılış: 8,9383
437,37 Değişim: 0,06%
Düşük 436,91 27.01.2021 Yüksek 437,39
Açılış: 437,11
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.