KAP ***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:20
KAP ***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.176.589 1.273.315 -10.263 0 0 52.631 972.898 0 0 16.936.107 3.725.462 0 25.376.739 0 25.376.739
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704.534 0 704.534 0 704.534
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704.534 0 704.534 0 704.534
Yeni Bakiye
1.250.000 0 0 1.176.589 1.273.315 -10.263 0 0 52.631 972.898 0 0 16.936.107 4.429.996 0 26.081.273 0 26.081.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.486 0 0 0 112.343 -469.132 0 0 0 0 790.192 428.917 0 428.917
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -112.343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -112.343 0 -112.343
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.064.246 1.268.829 -10.263 0 0 164.974 503.766 0 0 16.936.107 4.429.996 790.192 26.397.847 0 26.397.847


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
62.624.046 64.077.419 126.701.465
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 31.869.341 32.440.784 64.310.125
Teminat Mektupları
30.517.508 23.931.890 54.449.398
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.735.876 11.238.898 12.974.774
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
28.781.632 12.692.992 41.474.624
Banka Kredileri
4.204 4.232.806 4.237.010
İthalat Kabul Kredileri
0 182.833 182.833
Diğer Banka Kabulleri
4.204 4.049.973 4.054.177
Akreditifler
49.352 4.134.662 4.184.014
Belgeli Akreditifler
49.352 4.134.662 4.184.014
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.298.277 141.426 1.439.703
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 23.595.275 614.195 24.209.470
Cayılamaz Taahhütler
23.582.084 578.247 24.160.331
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
84.632 92.127 176.759
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
4.250.232 486.120 4.736.352
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.606.269 0 3.606.269
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
38.679 0 38.679
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
11.997.053 0 11.997.053
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
34.074 0 34.074
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.571.145 0 3.571.145
Cayılabilir Taahhütler
13.191 35.948 49.139
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
13.191 35.948 49.139
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
7.159.430 31.022.440 38.181.870
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
7.159.430 31.022.440 38.181.870
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.477.697 7.856.094 10.333.791
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.249.249 5.406.453 6.655.702
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.228.448 2.449.641 3.678.089
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.925.747 18.162.147 21.087.894
Swap Para Alım İşlemleri
846.904 4.079.671 4.926.575
Swap Para Satım İşlemleri
2.078.843 2.682.912 4.761.755
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 5.699.782 5.699.782
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 5.699.782 5.699.782
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.755.986 1.978.649 3.734.635
Para Alım Opsiyonları
878.163 989.146 1.867.309
Para Satım Opsiyonları
877.823 989.503 1.867.326
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 3.025.550 3.025.550
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
864.218.891 226.581.734 1.090.800.625
EMANET KIYMETLER
411.522.129 31.347.711 442.869.840
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
182.746.727 608.878 183.355.605
Tahsile Alınan Çekler
15.437.819 24.257.670 39.695.489
Tahsile Alınan Ticari Senetler
205.089.434 493.613 205.583.047
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
4.355.305 168.396 4.523.701
Emanet Kıymet Alanlar
3.892.844 5.819.154 9.711.998
REHİNLİ KIYMETLER
452.696.762 195.234.023 647.930.785
Menkul Kıymetler
5.029.577 557.011 5.586.588
Teminat Senetleri
7.635.421 883.793 8.519.214
Emtia
25.813 0 25.813
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
335.932.839 165.659.849 501.592.688
Diğer Rehinli Kıymetler
65.782.861 25.766.931 91.549.792
Rehinli Kıymet Alanlar
38.290.251 2.366.439 40.656.690
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
926.842.937 290.659.153 1.217.502.090


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
790.192
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-361.275
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.486
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-4.984
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
498
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-356.789
Yabancı Para Çevrim Farkları
112.343
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-499.827
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30.695
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
428.917


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 6.926.203
Kredilerden Alınan Faizler
5.729.854
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
36.262
Bankalardan Alınan Faizler
84.640
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
11.363
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.056.205
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.988
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
424.277
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
629.940
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
7.879
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -4.956.826
Mevduata Verilen Faizler
-3.790.080
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-101.674
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-767.964
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-234.389
Diğer Faiz Giderleri
-62.719
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.969.377
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
406.372
Alınan Ücret ve Komisyonlar
536.313
Gayri Nakdi Kredilerden
117.341
Diğer
418.972
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-129.941
Gayri Nakdi Kredilere
-12
Diğer
-129.929
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-550.402
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 85
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 30.052
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
9.981
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
69.372
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-49.301
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 247.712
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.103.196
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(6) -463.370
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -647.990
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
991.836
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 991.836
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -201.644
Cari Vergi Karşılığı
-60.123
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-195.893
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
54.372
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 790.192
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 790.192
Grubun Karı (Zararı)
790.192
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar 0,63215000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
55.857.906 39.017.729 94.875.635
Nakit ve Nakit Benzerleri
14.130.053 30.387.401 44.517.454
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 9.699.244 25.685.187 35.384.431
Bankalar
(3) 593.162 4.702.214 5.295.376
Para Piyasalarından Alacaklar
3.837.647 0 3.837.647
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 10.117.554 227 10.117.781
Devlet Borçlanma Senetleri
10.107.190 0 10.107.190
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
10.364 227 10.591
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 12.386.480 5.569.263 17.955.743
Devlet Borçlanma Senetleri
12.318.389 5.513.761 17.832.150
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
68.091 55.502 123.593
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(6) 19.239.308 2.597.617 21.836.925
Devlet Borçlanma Senetleri
19.239.308 2.597.617 21.836.925
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(11) 20 463.221 463.241
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
20 463.221 463.241
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-15.509 0 -15.509
KREDİLER (Net)
(5) 148.284.093 67.099.896 215.383.989
Krediler
148.785.997 67.099.896 215.885.893
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
148.785.997 67.099.896 215.885.893
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
(5) 6.264.786 0 6.264.786
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5) -6.766.690 0 -6.766.690
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.003.910 0 -1.003.910
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-784.616 0 -784.616
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-4.978.164 0 -4.978.164
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
3.073.790 1.011.525 4.085.315
İştirakler (Net)
(7) 19.458 335.423 354.881
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
19.458 335.423 354.881
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 3.054.332 676.102 3.730.434
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
3.002.154 676.102 3.678.256
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
52.178 0 52.178
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.956.176 95 2.956.271
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
103.758 0 103.758
Şerefiye
0 0 0
Diğer
103.758 0 103.758
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 357.769 0 357.769
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(15) 2.053.845 323.180 2.377.025
VARLIKLAR TOPLAMI
212.687.337 107.452.425 320.139.762
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 122.143.359 78.084.041 200.227.400
ALINAN KREDİLER
(3) 456.846 14.944.785 15.401.631
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
35.645.560 7.886.173 43.531.733
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 3.405.006 8.942.564 12.347.570
Bonolar
3.405.006 0 3.405.006
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 8.942.564 8.942.564
FONLAR
(5) 2.673.019 0 2.673.019
Müstakrizlerin Fonları
510 0 510
Diğer
2.672.509 0 2.672.509
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 139 111.044 111.183
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
139 111.044 111.183
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 1.405.514 5.873 1.411.387
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
858.436 0 858.436
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
547.078 5.873 552.951
CARİ VERGİ BORCU
(10) 727.586 35 727.621
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 267.888 0 267.888
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 1.002.593 0 1.002.593
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.002.593 0 1.002.593
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 15.354.125 685.765 16.039.890
ÖZKAYNAKLAR
(13) 26.544.736 -146.889 26.397.847
Ödenmiş Sermaye
1.250.000 0 1.250.000
Sermaye Yedekleri
1.064.246 0 1.064.246
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.064.246 0 1.064.246
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.258.566 0 1.258.566
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
815.629 -146.889 668.740
Kar Yedekleri
16.936.107 0 16.936.107
Yasal Yedekler
1.645.649 0 1.645.649
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
15.243.277 0 15.243.277
Diğer Kar Yedekleri
47.181 0 47.181
Kar veya Zarar
5.220.188 0 5.220.188
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
4.429.996 0 4.429.996
Dönem Net Kâr veya Zararı
790.192 0 790.192
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
209.626.371 110.513.391 320.139.762


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-2.529.609
Alınan Faizler
6.114.396
Ödenen Faizler
-4.716.922
Alınan Temettüler
85
Alınan Ücret ve Komisyonlar
534.498
Elde Edilen Diğer Kazançlar
70.198
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
371.928
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-557.268
Ödenen Vergiler
-366.819
Diğer
-3.979.705
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.028.483
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-31.194
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.650
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-13.521.614
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.910.345
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
325.050
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
6.423.884
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.623.283
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
12.367.635
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-501.126
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.099.040
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-88.788
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-520.651
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
68.988
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.999.079
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.196.421
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-119.999
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
354.254
Diğer
9.814
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.041.107
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.385.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.343.893
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
551.942
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.007.117
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
27.121.864
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
26.114.747http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682792


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.