KAP ***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2020 - 18:13
KAP ***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 14.274.653 289.096
Satışların Maliyeti
12 -2.620.910 -215.252
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.653.743 73.844
BRÜT KAR (ZARAR)
11.653.743 73.844
Genel Yönetim Giderleri
13 -358.222 -68.675
Pazarlama Giderleri
13 -145.237 -1.928
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 452.910.105 15.118.358
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -148.833 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
463.911.556 15.121.599
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
463.911.556 15.121.599
Finansman Gelirleri
17 0 0
Finansman Giderleri
17 -567.831 -1.534.334
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
463.343.725 13.587.265
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-91.088.360 -3.204.503
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -405.585 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -90.682.775 -3.204.503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
372.255.365 10.382.762
DÖNEM KARI (ZARARI)
372.255.365 10.382.762
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
372.255.365 10.382.762
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.954.395 -2.188.025
Dönem Karı (Zararı)
372.255.365 10.382.762
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 372.255.365 10.382.762
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-374.814.588 3.205.569
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 42.753 142
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
927 924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 927 1.032
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 -108
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.708 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 26.708 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-452.909.019 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -452.909.019 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 89.545.838 3.204.503
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -11.521.795 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.395.172 -15.776.356
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
23 -3.448.628 -15.708.318
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.984 -50.000
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 20.017 -50.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -35.001
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.012 -18.208
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -76.796 -4.608
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 130.808 -13.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.102 -2.277
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.326 -20.904
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 11.326 -20.904
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 23.351
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19.8 0 23.091
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.8 0 260
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.954.395 -2.188.025
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.138.548 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
23 7.138.548
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
23 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
567.461 2.180.778
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
612.461 2.180.778
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
24 612.461 2.180.778
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -45.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.751.614 -7.247
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.751.614 -7.247
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 30.125 7.247
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.781.739 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.28 1.781.739 30.125
Finansal Yatırımlar
5.623.533 2.174.905
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.623.533 2.174.905
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
23 5.623.533 2.174.905
Diğer Alacaklar
1.794.083 1.779.099
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 1.759.082 1.779.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 35.001 0
Peşin Ödenmiş Giderler
76.796 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
76.796
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 62.899 71.410
ARA TOPLAM
9.339.050 4.055.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.339.050 4.055.539
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
658.066.276 200.774.010
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
658.066.276 200.774.010
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
23 658.066.276 200.774.010
Maddi Duran Varlıklar
27.188 28.708
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 27.188 28.708
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 742.189 783.422
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 10.989 5.726
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
658.846.642 201.591.866
TOPLAM VARLIKLAR
668.185.692 205.647.405
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.000.000 19.387.539
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.000.000 19.387.539
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
23 20.000.000 19.387.539
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
79.593 86.671
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
79.593 86.671
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 79.593 86.671
Ticari Borçlar
196.059 65.251
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 17.700 17.700
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 178.359 47.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 21.369 18.267
Diğer Borçlar
10.014.252 10.002.926
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 10.000.000 10.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 14.252 2.926
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 405.585 1.551.033
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
ARA TOPLAM
30.716.858 31.111.687
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.716.858 31.111.687
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
709.578 720.792
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
709.578 720.792
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 709.578 720.792
Ticari Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.969 1.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 2.969 1.988
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 116.794.844 26.106.818
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
117.507.391 26.829.598
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
148.224.249 57.941.285
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
519.961.443 147.706.120
Ödenmiş Sermaye
19 30.000.000 30.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -5.000 -5.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 26.107 26.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.049 7.091
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.049 7.091
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 7.049 7.091
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.461.624 2.479.612
Yasal Yedekler
11 7.461.624 2.479.612
Diğer Yedekler
11 920.255 920.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
109.296.043 30.514.523
Net Dönem Karı veya Zararı
21 372.255.365 83.763.532
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
519.961.443 147.706.120
TOPLAM KAYNAKLAR
668.185.692 205.647.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 26.107 -97 840.707 920.255 9.348.899 32.022.837 73.158.708 73.158.708
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 -2.421.751 -6.787.607 -9.209.358 -9.209.358
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 26.107 -97 840.707 920.255 6.927.148 25.235.230 63.949.350 63.949.350
Transferler
11 0 25.235.230 -25.235.230 0 0
Dönem Karı (Zararı)
18 3.072 10.382.762 10.385.834 10.385.834
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 26.107 2.975 840.707 920.255 32.162.378 10.382.762 74.335.184 74.335.184
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 7.091 2.479.612 920.255 30.514.523 83.763.532 147.706.120 147.706.120
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11 1.638.905 23.596.325 -25.235.230 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -42 372.255.365 372.255.323 372.255.323
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 7.091 7.461.624 920.255 109.296.043 372.255.365 519.961.443 519.961.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
372.255.365 10.382.762
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-42 3.072
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -54 3.939
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12 -867
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 12 -867
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-42 3.072
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
372.255.323 10.385.834
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
372.255.323 10.385.834http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842760


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.