KAP ***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.04.2021 - 18:19
KAP ***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65 Üsküdar İstanbul
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Erzurum Güneş Enerji Santrallerinin adres bilgileri:
1-Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi, Dağlar Mevkii
2-Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Aşağı Kayabaşı mahallesi, Kurudere köyü/mevkii
3-Erzurum İli, Karayazı İlçesi, Aşağı İncesu köyü, Osman Çayırı Mevkii
Çorum Güneş Enerji Santralinin adres bilgileri:
1-Çorum İli, Merkez İlçesi, Tatar Köyü Mevkii
Mersin (Mut) Rüzgar Enerji Santralinin adres bilgileri:
1-Mersin İli, Mut İlçesi, Özlü Köyü Mevkii
Balıkesir (Bandırma) Rüzgar Enerji Santralinin adres bilgileri:
1-Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Dedeoba Köyü mevkii
Bursa Rüzgar Enerji Santralinin adres bilgileri:
1-Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Korubaşı-Maksempınar-Unçukuru Köyü Mevkii

İnternet Adresi www.galatawindenerji.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar İstanbul 0 216 556 90 00 0 216 556 93 27

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
NİHAN SENA HERTAŞ Müdür-Yatırımcı İlişkileri/Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 22.04.2021 0 216 556 90 00 senah@doganholding.com.tr Serrmaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205287-700652
MEHMET ALİ GÜRPINAR İş Geliştirme Direktörü-Yönetim Kurulu Üyesi-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 22.04.2021 0 216 556 90 00 alig@galatawind.com.tr

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketimizin faaliyet konusu Esas Sözleşme'mizin 3 no'lu "Amaç ve Konu" maddesinde tanımlanmış olup, ilgili madde asağıda yer almaktadır.
Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacı gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:
A) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
B) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
C) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir
a) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,
b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,
c) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,
ç) Kamunun aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak kaydıyla faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik, tevhidi, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek,
d) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli ve yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil veya garantör olmak,
e) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,
f) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,
g) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların paylarını, pay senetlerini, tahvillerini vd. sermaye piyasası araçlarını aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak,
h) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,
ı) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know now) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,
i) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin izin vermiş olduğu her türlü sermaye piyasası aracını ihraç etmek,
j) Sermaye Piyasası Kanunu?nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapmak,
k) Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermek veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek.
Şirket?in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu?ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Şirketin Süresi Sınırsız

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 22.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Ulusal Pazar

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Doğan Ailesi 240.082.248,26 TRY 44,89
Borsa İstanbul'da İşlem Gören ve Diğer 294.709.209,39 TRY 55,11

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 0,01 TRY 534791457.65 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BURAK KUYAN 28.06.2012 Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, Genel Müdürlük Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. grup şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı, başkan vekilliği, bağlı ortaklıkta yönetim kurulu üyeliği 0.018
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 15.03.2019 Yönetim Kurulu Başkanlığı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı Evet 0.011 Bağımsız Üye Değil
TOLGA BABALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.06.2012 Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkan Vekilliği Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları, Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.008 Bağımsız Üye Değil
BORA YALINAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.03.2021 Bulunmamaktadır Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. CFOsu, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.018 Bağımsız Üye Değil
YUSUF TOKLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.03.2019 Yönetim Kurulu Üyeliği Bağlı ortaklıkta yönetim kurulu üyeliği Evet 0.018 Bağımsız Üye Değil
MEHMET ALİ GÜRPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.03.2021 Bulunmamaktadır Bağlı ortaklıkta yönetim kurulu üyeliği Evet 0.018 Bağımsız Üye Değil

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
SUNFLOWER SOLAR GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ TİCARET A.Ş. Güneş ışınlarından enerji üreten sistem kurulumu 1.000.000,00 1.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930603


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 0,00% Hacim : 15.100 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.394 03.08.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.402
8,4068 Değişim: 0,02%
Düşük 8,3932 04.08.2021 Yüksek 8,4119
Açılış: 8,4049
9,9847 Değişim: 0,05%
Düşük 9,9635 04.08.2021 Yüksek 10,0013
Açılış: 9,9796
490,03 Değişim: 0,20%
Düşük 488,69 04.08.2021 Yüksek 490,30
Açılış: 489,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.