KAP ***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

29.07.2020 - 20:21
KAP ***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
4.2 ve 14 2.114.743.537 1.689.062.336
Kasa
14 332 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 1.922.857.446 1.485.043.414
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 191.885.759 204.018.922
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4.2 ve 11 67.176.392 122.817.105
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4.2 ve 11 67.176.392 122.817.105
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
4.2 ve 12 1.094.943.152 688.927.359
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 1.099.039.348 688.705.281
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
4.2 ve 12 -6.234.278 -1.984.964
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 268.509.523 247.603.788
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
4.2 ve 12 -266.371.441 -245.396.746
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12,4.2 ve 47 1.574.051 1.802.349
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
12,4.2 ve 47 1.574.051 1.802.349
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
423.504 423.504
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-423.504 -423.504
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 223.029.829 178.900.267
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 198.324.305 160.854.044
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 24.705.524 18.046.223
DİĞER CARİ VARLIKLAR
24.575.157 18.965.340
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
4.2 ve 12 12.454.891 18.516.745
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
0 0
Personele Verilen Avanslar
4.2 88.495 61.590
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
47 12.031.771 387.005
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
3.526.042.118 2.700.474.756
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2, 12 ve 47 74.349 73.792
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
4.2,12 ve 47 74.349 73.792
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 759.571.559 703.729.404
Bağlı Menkul Kıymetler
777.030.943 721.188.788
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
9 -17.459.384 -17.459.384
MADDİ VARLIKLAR
245.946.023 249.123.182
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 17.442.990 17.442.990
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 208.535.000 208.535.000
Makine ve Teçhizatlar
6 18.232.085 17.643.199
Demirbaş ve Tesisatlar
6 6.431.764 6.431.764
Motorlu Taşıtlar
6 11.315.970 11.315.970
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 1.524.437 1.524.437
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 10.543.637 10.320.330
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -28.079.860 -24.090.508
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
9.935.167 9.841.226
Haklar
8 19.377.746 16.744.677
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 16.507.653 16.507.653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -26.046.699 -23.507.570
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
96.467 96.466
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
0 0
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
1.015.527.098 962.767.604
TOPLAM VARLIKLAR
4.541.569.216 3.663.242.360
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
4.2 ve 20 418.073 478.051
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 533.139 615.146
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -115.066 -137.095
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4.2 ve 19 802.707.690 413.919.636
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4.2 ve 19 802.707.690 413.919.636
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4.2 230.035 104.142
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
4.2 230.035 104.142
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 40.114.690 52.607.892
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 11.036.412 12.309.295
Diğer Çeşitli Borçlar
19 29.216.871 40.510.499
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
19 -138.593 -211.902
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 1.837.401.941 1.676.809.455
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 750.993.478 688.698.936
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.24 ve 17 4.388.006 5.924.936
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.2 ve 17 1.014.469.570 929.848.348
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
10 ve 17 67.550.887 52.337.235
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
4.2 57.428.068 38.427.676
Ödenecek Vergi ve Fonlar
19.456.649 35.582.779
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3.040.627 2.844.897
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
46.635.926 12.509.362
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
-11.705.134 -12.509.362
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 6.688.690 20.201.145
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 6.688.690 20.201.145
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
10 ve 19 105.825.095 88.186.653
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10 ve 19 105.825.095 88.186.653
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.850.814.282 2.290.734.650
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
4.2 ve 20 508.326 508.373
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 945.590 988.725
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -437.264 -480.352
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 7.091.342 3.920.571
Alınan Depozito ve Teminatlar
4.2 7.091.342 3.920.571
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2.26 ve 17 41.301.670 39.278.506
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.26 ve 17 41.301.670 39.278.506
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 19.399.516 18.297.942
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 19.399.516 18.297.942
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 19.755.102 20.361.241
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 19.755.102 20.361.241
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
88.055.956 82.366.633
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 ve 15 540.000.000 540.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13 ve 15 540.000.000 540.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 87.057.471 87.000.311
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 6.921.603 6.921.603
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 80.135.868 80.078.708
KAR YEDEKLERİ
837.817.589 785.499.532
Yasal Yedekler
15 4.949.441 4.949.441
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 668.992.878 615.259.947
Diğer Kar Yedekleri
15 163.875.270 165.290.144
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
-122.128.828 -245.917.920
NET DÖNEM KARI/ZARARI
37 259.952.746 123.559.154
Dönem Net Karı
259.952.746 123.501.994
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 57.160
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
1.602.698.978 1.290.141.077
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
4.541.569.216 3.663.242.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
822.389.563 650.348.990 370.924.435 367.690.268
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5 665.515.170 519.808.229 343.347.985 284.512.425
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5, 17 ve 24 726.272.782 574.446.570 339.183.100 295.760.238
Brüt Yazılan Primler (+)
17, 24 1.932.813.316 897.120.574 1.268.415.238 457.799.061
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17, 24 -1.184.382.509 -309.668.614 -918.195.727 -154.383.669
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
4, 10, 17, 24 -22.158.025 -13.005.390 -11.036.411 -7.655.154
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 ve 17 -62.294.542 -58.214.746 68.157 -23.837.352
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -630.284.783 52.484.999 -557.245.943 28.672.941
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 566.272.777 -108.037.466 556.571.769 -52.710.259
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
10, 17 1.717.464 -2.662.279 742.331 199.966
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 1.536.930 3.576.405 4.096.728 12.589.539
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 3.211.532 6.806.410 -4.795.596 32.565.527
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 -1.674.602 -3.230.005 8.892.324 -19.975.988
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
129.715.152 113.903.242 20.648.129 73.194.861
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.460.401 1.047.511 561.583 619.266
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
5 1.460.401 1.047.511 561.583 619.266
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
5 25.698.840 15.590.008 6.366.738 9.363.716
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-546.894.880 -603.197.322 -242.255.650 -299.192.806
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-362.470.546 -460.476.379 -148.781.518 -219.728.519
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-277.849.324 -353.441.921 -109.663.897 -167.998.651
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-426.124.728 -586.493.107 -203.448.225 -266.211.388
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 148.275.404 233.051.186 93.784.328 98.212.737
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -84.621.222 -107.034.458 -39.117.621 -51.729.868
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -302.950.567 -93.764.214 -195.227.827 -62.293.038
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10,17 218.329.345 -13.270.244 156.110.206 10.563.170
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -2.023.164 -2.601.460 -907.848 -1.272.711
Faaliyet Giderleri (-)
5, 32 -182.401.170 -140.119.483 -92.566.284 -78.191.576
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
275.494.683 47.151.668 128.668.785 68.497.462
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0 0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0 0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0 0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
275.494.683 47.151.668 128.668.785 68.497.462
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
275.494.683 47.151.668 128.668.785 68.497.462
YATIRIM GELİRLERİ
26 286.742.531 190.416.150 80.868.716 110.590.002
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 90.559.325 98.140.191 49.296.939 48.310.820
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
0 0 0 0
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 -1.987.667 5.911.426 -3.485.610 7.208.672
Kambiyo Karları
26 93.611.488 56.243.063 34.749.942 25.217.895
İştiraklerden Gelirler
26 103.949.708 29.515.753 0 29.515.753
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
26 609.677 605.717 307.445 336.862
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-222.906.172 -172.714.547 -58.019.449 -102.873.757
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -2.554.220 -2.575.870 -1.045.389 -1.235.829
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
4.2 0 -778.794 791.773 -111.256
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
4.2 -129.715.152 -113.903.242 -20.648.129 -73.194.861
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -75.094.768 -45.728.640 -29.065.632 -23.273.412
Amortisman Giderleri (-)
4.2, 6, 8 -6.554.907 -3.432.278 -3.295.183 -1.836.812
Diğer Yatırım Giderleri (-)
4.2 -8.987.125 -6.295.723 -4.756.889 -3.221.587
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-32.742.370 -23.089.960 -9.992.783 -13.324.813
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -37.193.188 -23.057.452 -8.005.170 -11.090.349
Reeskont Hesabı (+/-)
1.933.696 752.257 215.533 602.886
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 2.360.980 21.209 -2.261.175 -2.932.309
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
310.588 446.674 81.520 121.216
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-154.446 -1.252.648 -23.491 -26.257
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 259.952.746 41.763.311 112.121.631 62.888.894
Dönem Karı veya Zararı
37 306.588.672 41.763.311 141.525.269 62.888.894
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
-46.635.926 0 -29.403.638 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
259.952.746 41.763.311 112.121.631 62.888.894
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.701.124.551 1.304.188.173
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-1.499.197.103 -1.255.420.567
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
201.927.448 48.767.606
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-24.160.025 -14.496.569
Diğer Nakit Girişleri
2.671.011 230.930
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-15.314.946 -3.932.136
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
165.123.488 30.569.831
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
6 26.426 188.613
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6, 8 -3.471.687 -3.668.227
Mali Varlık İktisabı (-)
-95.000.000 -43.644.250
Mali Varlıkların Satışı
150.000.000 22.241.849
Alınan Faiz
90.559.325 97.898.343
Alınan Temettüler
45 103.949.708 29.515.753
Diğer Nakit Girişleri
609.676 550.397
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-42.333.394 -8.997.977
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
204.340.054 94.084.501
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -125.142 0
Ödenen Temettüler (-)
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-125.142 0
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
18.516.720 5.223.589
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
387.855.120 129.877.921
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.539.789.949 926.159.493
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.927.645.069 1.056.037.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 0 529.808.797 0 0 4.949.441 0 242.526.626 10.871.374 -255.871.878 802.284.360 802.284.360
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
270.000.000 0 529.808.797 0 0 4.949.441 0 242.526.626 10.871.374 -255.871.878 802.284.360 802.284.360
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 0 0 -4.682.244 0 0 0 0 -276.090 0 0 -4.958.334 -4.958.334
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
6 0 0 0 0 0 0 0 -182.122 202.496 20.374 20.374
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 41.763.311 0 41.763.311 41.763.311
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 0 0 1.322.405 -10.871.374 9.548.969 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 0 525.126.553 0 0 4.949.441 0 243.390.819 41.763.311 -246.120.413 839.109.711 839.109.711
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
540.000.000 615.259.947 4.949.441 252.290.455 123.559.154 -245.917.920 1.290.141.077 1.290.141.077
Yeni Bakiye
540.000.000 615.259.947 4.949.441 252.290.455 123.559.154 -245.917.920 1.290.141.077 1.290.141.077
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 0 0 53.732.931 0 0 0 0 -1.165.925 0 0 52.567.006 52.567.006
Varlıklarda Değer Artışı
6 0 0 0 0 0 0 0 -287.097 0 0 -287.097 -287.097
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
6 0 0 0 0 0 0 0 38.148 0 287.098 325.246 325.246
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 259.952.746 0 259.952.746 259.952.746
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 0 0 57.160 -123.559.154 123.501.994 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
540.000.000 0 668.992.878 0 0 4.949.441 0 250.932.741 259.952.746 -122.128.828 1.602.698.978 1.602.698.978http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863860


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4381 Değişim: -0,21%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0365 Değişim: -0,32%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.