KAP ***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

30.10.2019 - 19:01
KAP ***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 1.531.998.070 1.071.969.768
Kasa
14 2.314 1.744
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 1.375.679.510 920.893.658
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 156.316.246 151.074.366
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4.2, 11 152.144.713 22.241.849
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4.2, 11 152.144.713 22.241.849
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
4.2, 12 328.804.360 531.686.102
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 328.421.964 535.712.640
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -2.106.676 -6.568.180
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 231.575.707 194.276.881
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -229.086.635 -191.735.239
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2, 47 1.697.757 1.937.498
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
4.2, 47 1.697.757 1.937.498
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
423.504 421.964
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-423.504 -421.964
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 150.028.091 122.294.652
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 136.127.066 108.218.487
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 13.901.025 14.076.165
DİĞER CARİ VARLIKLAR
24.356.976 17.034.956
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
4.2, 12 23.575.549 16.140.828
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
0 0
Personele Verilen Avanslar
4.2 152.956 96.337
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
47 628.471 797.791
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
2.189.029.967 1.767.164.825
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2, 12, 47 77.116 153.399
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
4.2, 47 77.116 153.399
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 608.187.365 612.901.553
Bağlı Menkul Kıymetler
627.536.591 632.102.438
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
9 -19.349.226 -19.200.885
MADDİ VARLIKLAR
224.933.164 223.734.594
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
4.2, 7 17.067.000 17.162.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 204.120.000 204.120.000
Makine ve Teçhizatlar
6 9.600.100 6.426.609
Demirbaş ve Tesisatlar
6 6.398.322 6.335.304
Motorlu Taşıtlar
6 239.631 414.561
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 1.524.437 1.535.635
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 9.977.470 8.819.487
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -23.993.796 -21.079.002
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
5.035.836 6.504.997
Haklar
8 11.161.139 10.713.906
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 16.507.653 16.507.653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -22.729.422 -20.813.028
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
96.466 96.466
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
0 0
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
838.233.481 843.294.543
TOPLAM VARLIKLAR
3.027.263.448 2.610.459.368
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 1.785.947 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
1.557.513 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 358.536 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -130.102 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4.2, 19 104.111.391 288.616.766
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4.2, 19 104.111.391 288.616.766
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4.2 458.254 67.161
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
4.2 458.254 67.161
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 25.426.999 27.328.499
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 9.477.771 7.496.588
Diğer Çeşitli Borçlar
19 16.170.034 20.097.291
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
19 -220.806 -265.380
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
1.584.267.667 1.334.195.872
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 605.057.655 514.508.898
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.24, 17 15.225.460 17.999.626
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.2, 17 919.159.683 757.657.673
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
10, 17 44.824.869 44.029.675
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
4.2 18.298.283 31.148.209
Ödenecek Vergi ve Fonlar
4.2 15.187.792 28.951.042
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
4.2 3.110.491 2.197.167
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
0 0
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
0 0
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 4.639.512 3.676.606
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 4.639.512 3.676.606
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
10, 19 68.175.764 70.519.558
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10, 19 68.175.764 70.519.558
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.807.163.817 1.755.552.671
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 548.388 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 1.056.000 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -507.612 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 3.565.292 3.419.421
Alınan Depozito ve Teminatlar
4.2 3.565.292 3.419.421
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2.26, 17 37.792.200 33.855.634
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.26, 17 37.792.200 33.855.634
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 15.438.691 14.225.735
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 15.438.691 14.225.735
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 1.130.306 1.121.547
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.130.306 1.121.547
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
58.474.877 52.622.337
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13, 15 540.000.000 270.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13, 15 540.000.000 270.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 87.000.311 79.411.294
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 6.921.603 654.992
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 80.078.708 78.756.302
KAR YEDEKLERİ
15 693.193.541 697.873.570
Yasal Yedekler
15 4.949.441 4.949.441
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 525.471.242 529.808.797
Diğer Kar Yedekleri
15 162.772.858 163.115.332
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
-246.019.168 -255.871.878
NET DÖNEM KARI/ZARARI
37 87.450.070 10.871.374
Dönem Net Karı
87.405.410 9.548.969
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
44.660 1.322.405
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
1.161.624.754 802.284.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
3.027.263.448 2.610.459.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
986.736.345 802.831.459 336.387.355 281.430.740
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
797.317.799 684.690.518 277.509.570 235.883.668
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17, 24 885.092.390 745.856.360 310.645.820 238.448.977
Brüt Yazılan Primler (+)
17, 24 1.377.048.816 1.235.942.027 479.928.242 360.033.091
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17, 24 -469.473.265 -463.143.437 -159.804.651 -113.496.935
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
4, 10, 17, 24 -22.483.161 -26.942.230 -9.477.771 -8.087.179
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -90.548.757 -60.581.586 -32.334.011 -2.402.663
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 74.558.783 49.958.760 22.073.784 71.673.907
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 -164.636.024 -115.689.752 -56.598.558 -74.659.724
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
10, 17 -471.516 5.149.406 2.190.763 583.154
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 2.774.166 -584.256 -802.239 -162.646
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 1.557.869 -7.721.194 -5.248.541 -2.490.919
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 1.216.297 7.136.938 4.446.302 2.328.273
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
158.627.583 98.507.653 44.724.341 37.474.740
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.917.145 16.581 1.869.634 16.581
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
2.917.145 16.581 1.869.634 16.581
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
27.873.818 19.616.707 12.283.810 8.055.751
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-894.003.233 -779.695.507 -290.805.911 -276.560.659
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-672.596.515 -590.038.507 -212.120.136 -209.738.323
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-511.094.505 -481.653.374 -157.652.584 -158.772.470
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-869.539.409 -770.173.460 -283.046.302 -267.170.027
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 358.444.904 288.520.086 125.393.718 108.397.557
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -161.502.010 -108.385.133 -54.467.552 -50.965.853
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -141.790.794 -309.570.858 -48.026.580 -118.608.255
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10,17 -19.711.216 201.185.725 -6.440.972 67.642.402
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -3.936.566 -4.136.597 -1.335.106 -1.339.161
Faaliyet Giderleri (-)
5, 32 -217.470.152 -185.520.403 -77.350.669 -65.483.175
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
92.733.112 23.135.952 45.581.444 4.870.081
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0 0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0 0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0 0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
92.733.112 23.135.952 45.581.444 4.870.081
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
92.733.112 23.135.952 45.581.444 4.870.081
YATIRIM GELİRLERİ
26 264.734.959 271.314.910 74.318.809 137.564.080
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 161.365.757 88.149.701 63.225.566 39.658.948
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
0 0 0 0
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 8.114.261 6.367.096 2.202.835 3.137.201
Kambiyo Karları
26 64.841.666 155.496.397 8.598.603 94.514.187
İştiraklerden Gelirler
26 29.515.753 20.569.367 0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
26 897.522 732.349 291.805 253.744
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-236.995.409 -231.939.407 -64.280.862 -113.688.388
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -3.850.386 -4.083.228 -1.274.516 -1.422.277
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
4.2 -148.342 -1.496.396 630.452 -1.496.396
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
4.2 -158.627.583 -98.507.653 -44.724.341 -37.474.740
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 -2.647.500 0 0
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -58.560.279 -113.133.020 -12.831.639 -68.961.711
Amortisman Giderleri (-)
4.2, 6, 8 -5.087.737 -5.156.751 -1.655.459 -1.711.778
Diğer Yatırım Giderleri (-)
4.2 -10.721.082 -6.914.859 -4.425.359 -2.621.486
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-33.022.592 -26.777.746 -9.932.632 -12.913.656
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -35.933.971 -28.195.360 -12.876.519 -13.891.704
Reeskont Hesabı (+/-)
3.986.679 -2.593.405 3.234.422 -1.373.863
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 -284.929 2.259.049 -306.138 1.546.651
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
497.992 1.923.658 51.318 862.395
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-1.288.363 -171.688 -35.715 -57.135
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 87.450.070 35.733.709 45.686.759 15.832.117
Dönem Karı veya Zararı
37 87.450.070 35.733.709 45.686.759 15.832.117
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
0 0 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
37 87.450.070 35.733.709 45.686.759 15.832.117
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo N -6.160.000 9.585.609
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
453.061.133 146.109.537
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 926.159.493 729.689.602
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.379.220.626 875.799.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 425.220.441 4.949.441 233.659.807 26.493.239 -282.723.769 677.599.159 677.599.159
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
270.000.000 0 425.220.441 0 0 4.949.441 0 233.659.807 26.493.239 -282.723.769 677.599.159 677.599.159
Sermaye Arttırımı
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 0 0 0 0 0 0 0 -768.187 0 0 -768.187 -768.187
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -10.701.339 0 0 0 0 0 0 0 -10.701.339 -10.701.339
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
6 0 0 0 0 0 0 0 -457.888 0 532.948 75.060 75.060
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 35.733.709 0 35.733.709 35.733.709
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 0 0 352.220 -26.493.239 26.141.019 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 0 414.519.102 0 0 4.949.441 0 232.785.952 35.733.709 -256.049.802 701.938.402 701.938.402
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 0 529.808.797 0 0 4.949.441 0 242.526.626 10.871.374 -255.871.878 802.284.360 802.284.360
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
270.000.000 0 529.808.797 0 0 4.949.441 0 242.526.626 10.871.374 -255.871.878 802.284.360 802.284.360
Sermaye Arttırımı
15 270.000.000 0 529.808.797 0 0 4.949.441 0 242.526.626 10.871.374 -255.871.878 802.284.360 802.284.360
Nakit
270.000.000 0 0 0 0 0 0 6.266.611 0 0 276.266.611 276.266.611
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 0 0 -4.337.555 0 0 0 0 -69.290 0 0 -4.406.845 -4.406.845
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 0 0 0 0 0 -303.742 0 0 -303.742 -303.742
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
6 0 0 0 0 0 0 0 30.559 0 303.741 334.300 334.300
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 87.450.070 0 87.450.070 87.450.070
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 0 0 1.322.405 -10.871.374 9.548.969 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
540.000.000 0 525.471.242 0 0 4.949.441 0 249.773.169 87.450.070 -246.019.168 1.161.624.754 1.161.624.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795637


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5056 Değişim: 0,04%
Düşük 8,5005 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2821 Değişim: 0,12%
Düşük 10,2699 14.05.2021 Yüksek 10,2838
Açılış: 10,27
498,83 Değişim: -0,10%
Düşük 498,43 14.05.2021 Yüksek 499,75
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.