KAP ***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

27.04.2018 - 18:23
KAP ***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 829.808.337 864.526.361
Kasa
14 3.442 2.291
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 682.690.344 739.177.481
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 147.100.597 125.333.334
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
14 13.954 13.255
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
20.518.190 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
20.518.190 0
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
4.2, 12 441.246.808 449.611.942
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 443.548.012 451.780.574
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
4.2, 12 -5.228.126 -5.080.848
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 173.052.286 165.728.014
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
4.2, 12 -170.125.364 -162.815.798
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 14.447
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 14.447
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2, 12, 47 2.593.971 3.203.065
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
4.2, 12, 47 2.593.971 3.203.065
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
403.151 403.151
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-403.151 -403.151
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 111.597.947 108.981.755
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 99.706.724 97.786.422
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 11.891.223 11.195.333
DİĞER CARİ VARLIKLAR
16.445.178 12.641.452
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
4.2, 12 15.675.549 12.243.662
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
0 0
Personele Verilen Avanslar
4.2 182.743 37.238
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
47 586.886 360.552
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
1.422.210.431 1.438.979.022
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2, 12, 47 165.337 175.465
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
4.2, 12, 47 165.337 175.465
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 504.962.194 503.114.597
Bağlı Menkul Kıymetler
9 523.590.241 521.742.644
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
9 -18.628.047 -18.628.047
MADDİ VARLIKLAR
207.409.983 208.534.572
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 14.866.000 14.866.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 188.775.000 188.775.000
Makine ve Teçhizatlar
6 6.302.846 6.346.054
Demirbaş ve Tesisatlar
6 6.238.002 6.242.902
Motorlu Taşıtlar
6 414.561 414.561
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 1.535.635 1.535.635
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 8.837.984 8.840.627
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -19.560.045 -18.486.207
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
7.192.539 7.219.852
Haklar
8 9.450.444 8.862.556
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 16.507.653 16.507.653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -18.862.024 -18.246.823
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
96.466 96.466
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 9.237.856 9.665.934
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 9.237.856 9.665.934
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
728.967.909 728.710.420
TOPLAM VARLIKLAR
2.151.178.340 2.167.689.442
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4.2, 19 169.878.109 223.087.097
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4.2, 19 169.878.109 223.087.097
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4.2, 45 41.586 60.461
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
4.2, 45 41.586 60.461
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2, 19 25.384.719 22.768.552
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 8.178.981 4.969.138
Diğer Çeşitli Borçlar
19 17.379.081 17.914.046
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
19 -173.343 -114.632
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 1.143.676.065 1.103.754.961
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 463.569.246 447.462.845
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.24, 17 1.314.946 1.184.660
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.2, 17 653.599.169 629.914.752
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
10, 17 25.192.704 25.192.704
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
4.2 14.896.370 24.851.642
Ödenecek Vergi ve Fonlar
4.2 10.873.816 22.943.620
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
4.2 4.022.554 1.908.022
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
0 0
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 3.686.436 3.907.790
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 3.686.436 3.907.790
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
10, 19 69.246.551 68.769.403
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10, 19 69.246.551 68.769.403
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.426.809.836 1.447.199.906
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 2.550.238 2.555.551
Alınan Depozito ve Teminatlar
4.2 2.550.238 2.555.551
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2.26, 17 29.473.363 28.081.528
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.26, 17 29.473.363 28.081.528
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 12.100.109 12.253.298
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 12.100.109 12.253.298
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
44.123.710 42.890.377
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13, 15 270.000.000 270.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13, 15 270.000.000 270.000.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 79.411.294 79.059.074
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 654.992 654.992
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 78.756.302 78.404.082
KAR YEDEKLERİ
15 585.960.729 584.770.615
Yasal Yedekler
15 4.949.441 4.949.441
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 426.619.407 425.220.441
Diğer Kar Yedekleri
15 154.391.881 154.600.733
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
-256.405.108 -282.723.769
NET DÖNEM KARI/ZARARI
37 1.277.879 26.493.239
Dönem Net Karı
1.277.879 26.141.019
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
15 0 352.220
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
680.244.794 677.599.159
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
2.151.178.340 2.167.689.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
250.682.443 217.031.250
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
224.461.326 187.982.023
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 240.698.013 214.974.052
Brüt Yazılan Primler (+)
17 449.610.569 396.839.057
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17 -200.733.575 -173.278.921
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
4.2, 10, 17 -8.178.981 -8.586.084
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -16.106.401 -26.610.067
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -27.862.754 -52.054.383
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 10.860.093 22.843.939
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
10, 17 896.260 2.600.377
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -130.286 -381.962
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 -2.597.891 -3.931.430
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 2.467.605 3.549.468
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
20.176.541 12.966.362
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 32.679
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 32.679
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
6.044.576 16.050.186
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-247.895.428 -203.105.500
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-188.191.873 -149.749.013
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-164.507.456 -139.785.487
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-246.994.920 -195.445.236
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 82.487.464 55.659.749
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -23.684.417 -9.963.526
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -94.290.328 -88.014.804
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 70.605.911 78.051.278
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -1.391.835 -1.124.982
Faaliyet Giderleri (-)
32 -58.311.720 -52.231.505
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
2.787.015 13.925.750
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
2.787.015 13.925.750
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
2.787.015 13.925.750
YATIRIM GELİRLERİ
42.257.995 49.495.384
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 22.892.275 14.077.931
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
0 0
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 1.520.596 1.041.014
Kambiyo Karları
26 17.610.746 32.686.361
İştiraklerden Gelirler
0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
26 234.378 210.078
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
26 0 1.480.000
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-37.309.215 -45.767.031
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -913.631 -1.269.113
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
4.2 -20.176.541 -12.966.362
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Kambiyo Zararları (-)
-12.554.055 -28.423.238
Amortisman Giderleri (-)
4.2, 6, 8 -1.737.016 -1.918.093
Diğer Yatırım Giderleri (-)
4.2 -1.927.972 -1.190.225
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-6.457.916 -15.276.672
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -7.012.011 -16.148.946
Reeskont Hesabı (+/-)
403.726 -3.276
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 -393.525 484.024
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
35 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
585.042 439.250
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-41.148 -47.724
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 1.277.879 2.377.431
Dönem Karı veya Zararı
37 1.277.879 2.377.431
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
1.277.879 2.377.431
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
549.799.257 504.032.342
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-590.035.425 -477.552.065
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
-40.236.168 26.480.277
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-3.433.841 -2.111.567
Diğer Nakit Girişleri
22.119.146 458.975
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-454.440 -178.954
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-22.005.303 24.648.731
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
0 26.040
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6, 8 -587.888 -31.869
Mali Varlık İktisabı (-)
-20.374.999 0
Mali Varlıkların Satışı
0 0
Alınan Faiz
22.892.274 11.266.654
Alınan Temettüler
0 0
Diğer Nakit Girişleri
626.599 1.689.038
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-913.631 -1.049.512
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
1.642.355 11.900.351
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 280.662
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
0 -700.036
Ödenen Temettüler (-)
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
0 -419.374
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
5.998.980 3.273.672
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-14.363.968 39.403.380
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 729.689.602 520.155.818
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 715.325.634 559.559.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 0 286.146.708 0 0 4.949.441 0 221.098.005 -50.762.448 -298.236.645 433.195.061 433.195.061
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
2.1 0 0 0 0 0 0 0 2.696.741 63.601.930 66.298.671 66.298.671
Yeni Bakiye
270.000.000 0 286.146.708 0 0 4.949.441 0 221.098.005 -48.065.707 -234.634.715 499.493.732 499.493.732
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 0 0 13.472.299 0 0 0 0 176.510 0 0 13.648.809 13.648.809
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
6 0 0 0 0 0 0 0 -134.855 0 157.010 22.155
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.