KAP ***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.08.2020 - 13:55
KAP ***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 27.07.2020
Genel Kurul Tarihi 27.08.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Caddesi, No. 110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli- İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Gündemin 6. maddesinde görüşülecek olan Ziraat Sigorta Anonim Şirketi'nin ve Halk Sigorta Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak: Birleşme"nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı ancak, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
4 - Birleşme işlemine ilişkin olarak 6102 sayılı TTK'nun 436'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan pay sahiplerimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği‘nin (II-23.1) "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 7. maddesinin 3'üncü fıkrasına göre "Birleşme"nin "kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı" kabul edildiğinden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabilecekleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
5 - Birleşme işlemi kapsamında SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair EK - 2'de yer alan Yönetim Kurulu Beyanı hakkında bilgi verilmesi ve ilgili beyanın kabul edilmesi,
6 - 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 - 158. ve 191 - 194 numaralı maddeleri, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği", 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 21. maddesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 698807 sicil numarası ile kayıtlı Ziraat Sigorta Anonim Şirketi'nin ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 419740 sicil numarası ile kayıtlı Halk Sigorta Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından birleşme suretiyle devir alınması ve (karakter kısıtlaması nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır.)
7 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı‘ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirketimizin 540.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'ye çıkarılması, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) olarak belirlenmesi, Şirketin çıkarılmış sermayesinin birleşme sebebiyle EK-1'de yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinde düzenlendiği şekilde artırılması ve diğer ilgili esas sözleşme maddelerinin tadili kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Ünvan" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 5. maddesinin, "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin, (karakter kısıtlaması nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır.)
8 - Dilek, Temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 SPK Onayli_ Gunes Sigorta Esas Sözlesme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Güneş Sigorta - Ayrılma Hakkı Doğmadığına İlişkin Beyan.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Güneş Sigorta İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 4 Güneş Sigorta - Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Güneş Sigorta - Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Güneş Sigorta - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin olağanüstü genel kurulu kapsamında alınan kararları içeren 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ilişikte sunulmuştur. Ekteki toplantı tutanağında da yer verildiği üzere aşağıda yer alan hususlarda karar alınmıştır:
1- Şirketimiz tarafından, Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak ve tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi, birleşme sözleşmesi ve birleşme ile ilgili hususlar genel kurul tarafından onaylanmıştır.
2- Şirketimizin 540.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'ye çıkarılması, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) olarak belirlenmesi, Şirketimiz çıkartılmış sermayesinin birleşme sebebiyle 540.000.000 TL'den 1.161.523.363 TL'ye artırılması, Şirket unvanının değiştirilmesi ve ilgili diğer esas sözleşme değişiklikleri kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Ünvan" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 5. maddesinin, "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin, "Menkul Değerler İhracı" başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesinin, "Şirketin Yönetim Temsil ve İlzamı" başlıklı 12. maddesinin, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 13. maddesinin, "Yönetim Yetkisinin Devri" başlıklı 14. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 16. maddesinin, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 17. maddesinin, "Toplantıya Çağrı ve Gündem" başlıklı 18. maddesinin, "Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi" başlıklı 19. maddesinin, "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 21. maddesinin, "İlânlar" başlıklı 22. maddesinin, "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 24. maddesinin, "Kanuni Hükümler" başlıklı 26. maddesinin değiştirilmesi değiştirilmesine ilişkin EK - 1'deki tadil metninin görüşülmesi ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan şekliyle genel kurul tarafından onaylanmıştır.
3- Şirketimizin 540.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'na çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) olarak belirlenmesine ve Şirketimiz çıkartılmış sermayesinin birleşme sebebiyle 540.000.000 TL'den 1.161.523.363 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak esas sözleşmemizin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin ile Şirket unvanının değiştirilmesine ilişkin olarak esas sözleşmemizin "Unvan" başlıklı 3. Maddesinin tadili hususları da genel kurul tarafından onaylanmıştır.
4- SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı kabul edilerek onaylanmıştır.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Birleşme Kabul edildi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 31.08.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Gunes Sigorta 2020 yili Olaganustu Genel Kurul Toplanti Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2 Gunes Sigorta Olaganustu Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
27.08.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine, esas sözleşme değişikliklerinin yapılmasına, kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına, birleşme nedeniyle çıkarılmış sermayenin artırılmasına ve Şirketimizin unvan değişikliğine ait karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871771


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5484 Değişim: -0,18%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0676 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,62 Değişim: -0,39%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.