KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.05.2020 - 18:23
KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi GSD Holding A.Ş.'nin 14 Mayıs 2020 tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun Sonucunun Bildirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 26.03.2020
Genel Kurul Tarihi 14.05.2020
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.05.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı, Maltepe, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 - Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
4 - Şirket'in 2019 yılına ait mali tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - 2019 yılı kar dağıtımı ile dönem net karından kar payı dağıtımı konusunda karar verilmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin Genel Kurul'ca belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
9 - 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2019 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının Genel Kurul'ca belirlenmesi.
10 - Şirket'in 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'ca belirlenmesi.
11 - SPK'nın 03.01.2014 Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 gsdho-ogk-14.05.20- ilan metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 gsdho-kar dağıtım tablosu-31.12.19 düzeltilen.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 14 Mayıs 2020 tarihinde yapılan 2019 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların özeti aşağıda belirtilmiş olup Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi pdf olarak ekte sunulmuştur.
1- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık faaliyet raporu, Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2019 yılına ait bağımsız denetim raporu ve Şirket'in 2019 yılına ait mali tabloları oy çokluğu ile onaylanmıştır.
2 - Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
3 - Şirketimiz'in yasal kayıtlarında yer alan 121.224.423,23 TL 2019 yılı net karından 6.061.221,16 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak ve163.789 Bin TL 2019 yılı konsolide TFRS net karından 6.061 Bin TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, 36.000.000,00 TL tutarında nakit kar payının, Şirketimizin konsolide TFRS mali tablolarında 36.000 Bin TL kadarının 2019 yılı konsolide TFRS net karından, Şirketimizin yasal kayıtlarında tamamının 2019 yılı net karından karşılanmak üzere Şirketimiz pay sahiplerine dağıtılması,
4.000.000,00 TL tutarında nakit kar payının, Şirketimizin konsolide TFRS mali tablolarında tamamının TFRS kuralları uyarınca dönem karında giderleştirilmek ve Şirketimizin yasal kayıtlarında tamamının 2019 yılı net karından karşılanmak üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'ne dağıtılması Yönetim Kurulu Üyeleri'ne dağıtılacak olan kar payının dağıtım şeklinin Yönetim Kurulu'nca belirlenmesi kar payı dağıtım tarihinin, en geç 30 Haziran 2020 tarihi olmak üzere, belirlenmesi konusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,
Şirketimizin yasal kayıtlarındaki 2019 yılı net karından geri kalan 75.163.202,07 TL'nin ve konsolide TFRS net karından geri kalan 117.728 Bin TL'nin olağanüstü yedek akçelere ayrılması" şeklindeki önergesi okundu, Yönetim Kurulu'nun önergesinin aynen kabulüne 2.167 TL olumsuz oya karşılık 142.365.748,635 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla karar verildi.
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 4.500,00 TL ve buna ek olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 4.500,00 TL ek ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.
5- Şirket'in 2019 yılı için bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim kuruluşu olarak onaylanmıştır.
6 - 2019 yılı içerisinde 115.424,80 TL GSD Eğitim Vakfı'na, 150,00 TL Türk Eğitim Vakfı'na olmak üzere toplam 115.574,80 TL bağış yaptığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Şirket'in bağış ve yardım politikasında bir değişiklik olmadığı ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 125.000,00 TL olarak kabulü onaylanmıştır.
7- Şirket'in 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının kabulüne oy çokluğu ile karar verilmiştir.
8- SPK'nın 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, Şirket'in 3.kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ve bundan elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususundaki açıklama hakkında ortaklara özet bilgi sunuldu.
9- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Şirket'in yönetim kurulu tarafından verilen tek önergesi okundu ve pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oy çokluğuyla karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 gsdho-ogk-tutanak-14.05.20 imzalı.pdf - Tutanak
EK: 2 gsdho-oy sonuç raporu 14.05.20 imzalı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 hazirun listesi imzalı 14.05.2020 ..pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Oy Sonuç Raporu ekte sunulmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845061


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.415 Değişim: 0,87% Hacim : 8.693 Mio.TL Son veri saati : 16:12
Düşük 1.405 24.06.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.405
8,6962 Değişim: 0,65%
Düşük 8,6368 24.06.2021 Yüksek 8,7004
Açılış: 8,64
10,3975 Değişim: 0,84%
Düşük 10,3104 24.06.2021 Yüksek 10,4017
Açılış: 10,3104
498,63 Değişim: 0,89%
Düşük 492,96 24.06.2021 Yüksek 500,02
Açılış: 494,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.