KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.07.2021 - 10:41
KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel kurul tescil bildirimi hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 25.05.2021
Genel Kurul Tarihi 30.06.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres MASLAK MAH.ATATÜRK OTO SANAYİ 55. SOK.42 MASLAK NO:2 BLOK D:270 (A1207)SARIYER İSTANBUL 34485

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.
4 - Bağımsız denetim raporunun okunması.
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 - 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 1.201.525,69-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 1.141.449,41-TL. net dağıtılabilir kardan ve kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere (a) Pay sahiplerine 375.000-TL nakit olarak kar payı dağıtılması, (b) Pay sahiplerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması, (c) Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi" şeklindeki yönetim kurulu teklifinin genel kurulun onayına sunulması.
8 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13 üncü maddesinin "Sermaye şirketlerinde , 31.12.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir." hükmüne karşın şirketimizin 22 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında sehven %25 sınırını aşan bir karar alınmış, fakat kar payının %25'ine kadar olan kısmı ortaklara ve yönetim kurulu üyelerine dağıtılmış, yönetim kurulu üyelerine dağıtılmasına karar verilip de %25 sınırını aşması nedeniyle dağıtılmayan 35.280-TL'lik kısmına 2019 yılı geçmiş yıllar karında yer verilmiştir. 2019 yılı geçmiş yıllar karında yer alan 35.280-TL'nin yönetim kurulu üyelerine dağıtılması, dağıtım zamanı ve şekli hususunda yönetim kurulu başkanının yetkilendirilmesi" hususunun genel kurulun onayına sunulması.
9 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespitinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
11 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
12 - Bağış ve yardımlara ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2021 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının 10.000.-TL ile sınırlı tutulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)'nin 4.6.2. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi gereğince yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarında bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 3.Toplantı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 3. TOPLANTI İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 3 INVITATION2021.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30 Haziran 2021 tarihinde, saat 11.00'de, Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.06.2021 tarih ve 65160555 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan Özkan gözetiminde yapıldı.
Toplantıya ait çağrı Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Mayıs 2021 tarihli ve 10337 sayılı nüshasında süresi içinde ilan edildiği ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da süresi içinde açıklandığı görüldü. Yapılan toplantının 31.03.2021 tarihinde yapılan toplantının ertelenmesi üzerine yapıldığı, erteleme tarihinden itibaren geçen süre içinde Covid-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kararları İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve İl Hıfzısıhha Kurulu Kararları doğrultusunda tam kapanma dahil kısıtlamalar olmuştur.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 37.500.000-TL toplam itibari değere sahip şirket paylarından toplam itibari değeri 1.354.941,298-TL olan, 1.354.941,298 payın temsilen, toplam itibari değeri 28,053.-TL olan, 28,053 payın asaleten olmak üzere toplam 1.354.969,351 payın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının erteleme üzerine yapılması nedeniyle gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
1) Ortaklarımızdan Mehmet Reha Tanör tarafından sunulan Mehmet Reha Tanör'ün toplantı başkanlığına seçilmesine yönelik önerge oylandı. Toplantı başkanlığına Mehmet Reha Tanör'ün oybirliğiyle seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı Mehmet Reha Tanör tarafından oy toplama memuru olarak Hasan Hüsnü Güzelöz, tutanak yazmanı olarak Ali Akın Ekmekci, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman olarak İdil Çebi tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturuldu.
2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle oyla karar verildi.
3) Ortaklarımızdan Mehmet Reha Tanör tarafından Yönetim Kurulu faaliyet raporunun toplantı tarihinden üç hafta önce şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve toplantıdan önce dağıtılan genel kurul setinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmuş sayılmasına yönelik bir önerge verildi. Önerge oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.
Genel Müdür Mehmet Reha Tanör faaliyet raporunun ana hatlarını açıklamak için söz aldı:
"Değerli Paydaşlarımız,
Sağlık sorunlarının tüm piyasaları altüst ettiği, çalışma düzenlerini bozduğu çok zor bir yıl geçirdik. Tüm olumsuzluklara karşın yılı 1.201.526 TL karla kapattık. Toplam kaynaklarımızı 42.828.732 TL.olarak gerçekleştirdik. Borsadaki pay değerimiz 0.83 ile 4.48 TL arasında dalgalandı. Bu dalgalanma, paylarını satmak isteyenlerle yeni pay almak isteyenlere geniş bir alım satım ortamı sağladı.
Bu Genel Kurul aynı zamanda benim size veda ettiğim Genel Kurul olacaktır. Müessif bir sağlık sorunu dolayısıyla iş yapma olanağımı yitirmiş bulunmaktayım. Bu vesile ile size son kez hesap vermek istiyorum.
Ben Garanti Yatırım Ortaklığı'nın kurulduğu 1996 yılından beri Yönetim Kurulu üyeliği, Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini sürdürdüm. Şirket yönetiminin başında kesintisiz olarak bulunduğum yaklaşık çeyrek asırlık dönemde ortaklığı herşeyden önce bir sermaye piyasası hukukçusu gözüyle yönettim.
Şirketimizin yüzde yüzü halka açıktır.
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler'in Yönetim Kurulu şeçimiyle sınırlı olan bir imtiyazı vardır.
Ortaklığımızın yirmi yılını dolduran çok değerli çalışanları bulunmaktadır.
Bu üçgen içinde adil ve verimli ilişkiler sağladım. Sermaye piyasalarının varlık nedeni olan küçük tasarruf sahiplerinden oluşan bu gövde Garanti BBVA'nın etkin desteği ve denetimi sayesinde hiçbir zaman sahipsiz kalmadı. Çalışanlarımız da çalıştıkları huzurlu ve verimli ortamın karşılığını fedakar ve verimli çalışmalarıyla tam olarak verdiler. Bu tablo, hem verimliliğimizi hem de güvenilirliğimizi sağladı. Bir iki konjonktürel istisnanın dışında her yıl kazandık ve kazancımızı paylaştırdık. Bu kazancı yaparken giderlerimizi en alt düzeyde tutmaya gayret ettik. Portföyümüzü yöneten Garanti Portföy Şirketini ise bize daha fazla kazanç sağlaması yönünde sürekli denetledik. Borsadaki olağan dalgalanmalarda küçük tasarruf sahiplerimizin güvenle alım satım yapabilmeleri ve yanlışa düşmemeleri için şeffaf, bilgilendirici, uyarıcı bir çalışma izledik. Yaklaşık yirmibeş yıllık bu yolculukta bütün bunları hiçbir kurum ya da kuruluşla ihtilafa düşmeden, en küçük bir ceza bile almadan, üçgenimizin kenarlarını oluşturanlardan takdir ve güvenoyu alarak gerçekleştirdik. Kurumsal Yönetim notlamasında en yukarıya çıktık.
Görevlerimden ayrılırken bunları gerçekleştirebilmiş olmanın huzurunu duyuyorum. Bayrağı benden devralarak hizmet koşusuna devam edecek olanlara da başarılar diliyorum. Bir tek, enflasyon karşısında giderek güçsüzleşmesi kaçınılmaz olan sermayemizin güçlendirilmesi yolunda yıllardan beri sürdürdüğüm ve genel kurullarda ısrarla vurguladığım çalışmanın karşılığını alamadım. Bunun üzüntüsünü taşıyor ve bu eksikliğin giderilmesini diliyorum.
Hoşça kalın."
4) Bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu okundu.
5) 31.12.2020 tarihli finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliğiyle kabul edildi.
6) Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Reha Tanör, Utku Ergüder, Mahmut Kaya, Osman Nezihi Alptürk ve Piraye Erdem 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibraları oylanırken sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oybirliğiyle ibra edildi.
7) Yönetim kurulunun kar payı dağıtım teklifi oyalamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda
01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 1.201.525,69-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 1.141.449,41-TL. net dağıtılabilir kardan ve kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere
(a) Pay sahiplerine 375.000-TL nakit olarak kar payı dağıtılmasına,
(b) Pay sahiplerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,
(c) Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine
Oybirliğiyle karar verildi.
8) 2019 yılı geçmiş yıllar karında yer alan 35.280-TL'nin yönetim kurulu üyelerine dağıtılması, dağıtım zamanı ve şekli hususunda yönetim kurulu başkanının yetkilendirilmesi oybirliğiyle oyla kabul edildi.
9) Ortaklarımızdan Mehmet Reha Tanör'ün, sadece bağımsız yönetim kurulu üyelerine görev yaptıkları her ay için brüt 8.500-TL huzur hakkı ücreti ödenmesine ilişkin önerisi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.
10) Yönetim kurulu tarafından 2021 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oybirliğiyle kabul edildi.
11) Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
12) Bağış ve yardımlara ilişkin olarak 2020 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış ve yardım olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi sunuldu. 2021 yılı içinde gerektiği takdirde yapılacak bağış miktarının 10.000.-TL ile sınırlı tutulması oybirliğiyle kabul edildi
13) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Ortaklığımızın mevzuat gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları hakkında ortaklarımıza aşağıdaki bilgi sunuldu:
"Ortaklığımız tarafından mevzuat gereğince çalışanlarına yönelik bir ücretlendirme politikası oluşturulmuş ve Ortaklığın internet sitesinde ilan edilmiştir. Adil, performans ve başarı odaklı bir ücretlendirme politikası oluşturulmuştur. Mevzuattaki uygulamalara uygun olarak geliştirilen politikanın uygulanmasına devam edilecektir.
Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 2020 yılında sağlanan menfaatlere ilişkin ayrıntılı bilgilere Faaliyet Raporunda yer verilmiş ve Ortaklık çalışanlarına 2020 yılında verilen primlere ilişkin açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılmıştır."
14) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarında 2020 yılında herhangi bir işlemlerinin bulunmadığına dair genel kurula bilgi verildi.
15) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu görüşüldü, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
16) Ortaklarımızdan dilek ve temennide bulunan olmadı ve gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından başkan toplantıyı kapattı. 30.06.2021
Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı
Ali Akın Ekmekci Hasan Hüsnü Güzelöz Hakan Özkan Mehmet Reha Tanör


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 14.07.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun_30062021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TOPLANTI TUTANAĞI 20201.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
30.06.2021 tarihli genel kurulumuza ait tescile tabi hususlar 13.07.2021 tarihinde tescil edilerek 14.07.2021 tarihli 10370 sayılı TTSG de yayınlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951702


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.