KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.08.2020 - 11:52
KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel kurul tescil bildirimi hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 23.06.2020
Genel Kurul Tarihi 22.07.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.
4 - Bağımsız denetim raporunun okunması.
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 - 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 3.638.883,06TL dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi,fon,mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 3.456.938,91TLnet dağıtılabilir kardan ve kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere (a)875.000TL nakit olarak, 2.500.000TL şirket özkaynaklarını güçlendirmek ve küçük yatırımcı yararlarının orta vadede korunmasını sağlamak amacıyla bedelsiz pay olarak pay sahiplerine kar payı dağıtılması,(b)Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) Ek-1 Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.3.maddesiyle uyumlu olarak yönetim kurulu üyelerine 70.000TLkar payı dağıtılması ve dağıtım esasları hususunda yönetim kurulu başkanının yetkilendirilmesi,(c)Pay sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması,(d)Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi"şeklindeki yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Yönetim kurulu üyeliği adaylığı genel kurula önerilen kişiler hakkında Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği (II-17.1)'nin EK-1'inin 1.3.1/c maddesi gereğince bilgi sunulması.
9 - Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
10 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespitinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
11 - Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ve ücretinin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
13 - Bağış ve yardımlara ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2020 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının 10.000.-TL ile sınırlı tutulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)'nin 4.6.2. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarında bilgi verilmesi.
16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 TOPLANTI İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 3 invitation22072020.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 22 Haziran 2020 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ertelenen Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 22 Temmuz 2020 tarihinde, saat 11.00'de, Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.07.2020 tarih ve 56021606 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice Önder gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Haziran 2020 tarih ve 10105 sayılı nüshasında süresi içinde ilan edildiği ve ayrıca şirketin internet sitesinde, EGKS ‘de ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da süresi içinde açıklandığı görüldü.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 35.000.000-TL toplam itibari değere sahip şirket paylarından toplam itibari değeri 1.264.602,682-TL olan, 1.264.602,682 payın temsilen, toplam itibari değeri 203.015,247-TL olan, 203.015,247 payın asaleten olmak üzere toplam 1.467.617,929 payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reha TANÖR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
1) Ortaklarımızdan Mehmet Reha TANÖR tarafından verilen sözlü önerge oylandı, toplantı başkanlığına Mehmet Reha Tanör'ün oybirliğiyle 1.467.617,929 oyla seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı Mehmet Reha Tanör tarafından oy toplama memuru olarak Osman Nezihi Alptürk, tutanak yazmanı olarak Ali Akın Ekmekci, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman olarak İdil Çebi tayin edilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu.
2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle 1.467.617,929 oyla karar verildi.
3) Ortaklarımızdan Mehmet Reha TANÖR tarafından verilen, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun toplantı tarihinden üç hafta önce şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve toplantıdan önce dağıtılan genel kurul setinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmuş sayılmasına yönelik toplantı başkanı tarafından sözlü önerge verildi. Önerge oylandı ve oybirliğiyle 1.467.617,929 oyla kabul edildi.
2019 yılına ait faaliyet raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.
Genel Müdür Mehmet Reha Tanör faaliyet raporunun ana hatlarını açıklamak için söz aldı:
Değerli Paydaşlarımız
Gülen yüzlerinizin ve iltifatlarınızın da ifade ettiği gibi kazançlı bir yılı daha geride bıraktık. Net karımızı bir önceki yıla oranla %57 oranında artırarak 3.638.883'e yükselttik. Toplam kaynaklarımız bu karla birlikte 42.582.834 liraya yükseldi. Borsa değerimiz ve fiyat aralığımız da yatırımcılarımızın yüzünü güldüren bir seyir izledi. Yıl içinde ortak olmak isteyenler 0,57 liralık bir fiyatla bu olanağa kavuştular. Karlarını realize etmek isteyenler de bunun için 1,23 liraya yükselen borsa fiyatıyla çok verimli bir ortam buldular.
Bu rakkamsal verimliliği güvenli ve adil yönetim performansı ile taçlandırdık. Kurumsal Yönetim notumuz 9.46'ya yükseldi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hiçbir dava, idari veya adli yaptırımla karşılaşmadık. 1996 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz temettü verimliliğini güven ve huzur ortamı içinde sağlamaktayız. Bununla çok gurur duyuyoruz. Ortaklığımız %100 oranında halka açıktır. 12.000'den fazla yatırımcımız bulunmaktadır. Ancak bu sermaye yaygınlığı sahipsizliğe neden olmamaktadır. Garanti BBVA'nın etkin denetimi altında, Garanti BBVA Portföy Yönetim Şirketinin riskten uzak yatırım politikası sayesinde sermaye piyasalarında örnek oluşturacak bir model sergilemekteyiz. Yönetimimiz de bu model bağlamında en az giderle en fazla kazancı hedefleyen ve bunu her yıl paydaşlarına dağıtmayı ilke edinen bir anlayışı yıllardan beri istikrarlı biçimde sürdürmekte, imtiyazlı pay sahibi ortağımız Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler, yaygın paydaşlarımız ve çalışanlarımız üçgeninde dengeli ve adil bir çalışma sergileyerek bu başarıya destek olmaktadır.
Değerli Paydaşlarımız,
Sizlere güven ve huzur içinde verimli bir finansal tablo sunmayı gelecekte de devam ettirmenin koşulları vardır. Bu koşulların başında güçlü sermaye yapısı gelmektedir. Ortaklığımızın bugünkü öz kaynaklarının takviye edilmesi gerekmektedir. Faaliyet raporundan gördüğünüz gibi şirketi yönetmek ve sürdürmek için kaçınılmaz olan giderlerimiz enflasyonist ortamda artmakta, öz sermayemiz ve karlılığımız içindeki oranını yükseltmektedir. Genel giderleri elimizden geldiğince kıstığımızı yıllardan beri siz de biliyorsunuz. Bu doğrultuda bu yıl Genel Müdür aylığında hiçbir artırım yapmadık, çalışanlarımızın aylıklarını enflasyonun gerisinde artırdık. Aldığımız tüm önlemlere rağmen sermayemiz bugünkü düzeyde kaldığı takdirde önümüzdeki yıllarda finansal verimliliğimizin düşmesini önlememiz mümkün olamayacaktır. Bu nedenle önümüzdeki ilk hedef, sermaye yapımızın güçlendirilmesi olacaktır. Geçen yıllarda pay değerimizin nominalin altında seyretmesi nedeniyle yapmaya imkan bulamadığımız Yönetim Kurulu kararıyla bedelli sermaye artırımını bu yıl gerçekleştirmemiz gerekmektedir. En son 2006 yılında yapmış olduğumuz bedelli sermaye artışından bu yana enflasyonun %200'ün üstünde seyretmiş olmasına karşılık sermayemizin aynı düzeyde kalmış olması gelecek açısından tehlike arz etmektedir. Bu tehlikeyi önlemek için süratle harekete geçeceğiz. Sizlerin bu yöndeki isteklerinizin aynı zamanda destek vaadi olduğundan da eminiz.
4) Bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2019 yılına ait Bağımsız denetçi raporu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Hakan Radar tarafından okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı .
5) 01.01 2019-31.12.2019 dönemine ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi söz olan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliğiyle 1.467.617,929 oyla tasdik edildi.
6) Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Reha Tanör, Utku Ergüder, Mahmut Kaya, Osman Nezihi Alptürk, Piraye Erdem'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibraları oylanırken sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oybirliğiyle 1.467.602,682 oyla ibra edildi.
7) Kar dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reha Tanör, yönetim olarak hazırladıkları teklif hakkında aşağıdaki açıklamayı yaptı:
"Değerli paydaşlarımız,
En az gideri yaparak en fazla geliri riskten uzak bir yatırım politikası ile elde etmeyi ve bunu sizlere aktarmayı ilk günden bu yana ilke edinmiş olan yönetim kurulumuz bu yıl da aynı doğrultuda hareket ederek kazancın tamamını nakit ve bedelsiz pay şeklinde dağıtmayı önermektedir."
Oylamaya geçildi ve yapılan oylama sonucunda
01.01.2019- 31.12.2019 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 3.638.883,06-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 3.456.938,91-TL. net dağıtılabilir kardan ve kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere
a) 875.000-TL nakit olarak, 2.500.000-TL şirket özkaynaklarını güçlendirmek ve küçük yatırımcı yararlarının orta vadede korunmasını sağlamak amacıyla bedelsiz pay olarak pay sahiplerine kar payı dağıtılmasına,
b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Ek-1 Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.3. maddesiyle uyumlu olarak yönetim kurulu üyelerine 70.000-TL kar payı dağıtılması ve dağıtım esasları hususunda yönetim kurulu başkanının yetkilendirilmesine,
c) Pay sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,
d) Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine
oybirliğiyle 1.467.617,929 oyla karar verildi.
8) Yönetim kurulu üyeliği adaylığı genel kurula önerilen kişiler hakkında Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği (II-17.1)'nin EK-1'inin 1.3.1/c maddesi gereğince genel kurula bilgi sunuldu.
9) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili gündem maddesine geçildi. 3 yıl süreyle görev yapmak üzere kendisinin sözlü teklifi ile Mehmet Reha Tanör, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. temsilcisi Ali Buğra Gökağaçlı'nın sözlü teklifi ile Utku Ergüder, Mahmut Kaya, Aday Gösterme Komitesinin önerisi doğrultusunda Osman Nezihi Alptürk ve Piraye Erdem'in gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak şeçilmelerine oy birliğiyle, 106.319.719.299,571 oyla karar verildi.
10) Ortaklarımızdan Mehmet Reha Tanör'ün, Yönetim Kurulu üyelerine verilen huzur hakkı ücretinin görev yaptıkları her ay için net 6.500-TL olarak ödenmesine ilişkin sözlü önerisi oylandı ve 1.467.617,929 oyla kabul edildi. Madde oylandı, 1.467.617,929 oyla kabul edildi.
11) Yönetim kurulu tarafından 2020 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin oybirliğiyle 1.467.617,929 oyla kabul edildi. Denetçi olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından teklif edilen 2020 yılına ait 70.000-TL + KDV tutarındaki denetçi ücreti oybirliğiyle 1.467.617,929 oyla kabul edildi.
12) Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
13) Bağış ve yardımlara ilişkin olarak 2019 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış ve yardım olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi sunuldu. 2020 yılı içinde gerektiği takdirde yapılacak bağış miktarının 10.000.-TL ile sınırlı tutulması oybirliğiyle 1.467.617,929 oyla kabul edildi
14) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Ortaklığımızın mevzuat gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları hakkında ortaklarımıza aşağıdaki bilgi sunuldu:
"Ortaklığımız tarafından mevzuat gereğince çalışanlarına yönelik bir ücretlendirme politikası oluşturulmuş ve Ortaklığın internet sitesinde ilan edilmiştir. Adil, performans ve başarı odaklı bir ücretlendirme politikası oluşturulmuştur. Mevzuattaki uygulamalara uygun olarak geliştirilen politikanın uygulanmasına devam edilecektir.
Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 2019 yılında sağlanan menfaatlere ilişkin ayrıntılı bilgilere Faaliyet Raporunda yer verilmiş ve Ortaklık çalışanlarına 2019 yılında verilen primlere ilişkin açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılmıştır."
15) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarında 2019 yılında herhangi bir işlemlerinin bulunmadığına dair genel kurula bilgi verildi.
16) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu görüşüldü, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi oybirliğiyle 1.467.617,929 oyla kabul edildi.
17) Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı. 22.07.2020
Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru
Hatice ÖNDER Mehmet Reha TANÖR Ali Akın EKMEKCİ Osman Nezihi ALPTÜRK


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.08.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_22072020.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
k Açıklamalar
22.07.2020 tarihli genel kurulumuza ait tescile tabi hususlar 06.08.2020 tarihinde tescil edilerek 07.08.2020 tarihli 10133 sayılı TTSG de yayınlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867170


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: -0,42% Hacim : 12.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.413 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,5117 Değişim: 1,01%
Düşük 8,4182 16.09.2021 Yüksek 8,5415
Açılış: 8,4269
10,0430 Değişim: 0,71%
Düşük 9,9414 16.09.2021 Yüksek 10,0686
Açılış: 9,9725
481,30 Değişim: -0,98%
Düşük 477,72 16.09.2021 Yüksek 487,21
Açılış: 486,06
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.