;

KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.06.2018 - 15:13
KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 30/04/2018 Tarihinde yapılan Şirket Genel Kurulu 31/05/2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 31/05/2018 -119252 evrak tarih ve sayısı ile tescil edildiği ilan olunur.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 02.04.2018
Genel Kurul Tarihi 30.04.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşkışla Caddesi, No:1, Taksim - İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.
4 - Bağımsız denetim raporunun okunması.
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 - Kar payı dağıtımı hususunda genel kurula 2 ayrı teklif sunulması.( Yönetim Kurulu teklifi genel kurul çağrısı eklerindeki genel kurul gündeminin 7.maddesinde ve aşağıdaki ek açıklamalarda yer almaktadır.)
8 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11'inci maddesinin tadili hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
9 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespitinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
10 - Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi KPMG – Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ve ücretinin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
11 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
12 - Bağış ve yardımlara ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2018 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının 5.000.-TL ile sınırlı tutulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)'nin 4.6.2. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarında bilgi verilmesi.
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2. TOPLANTI İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2.Toplantı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 INVITATION2.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 30 Mart 2018 tarihinde asgari toplantı nisabı sağlanamadığından aynı gündem görüşülmek üzere ertelenen Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30 Nisan 2018 tarihinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2018 tarih ve 33944873 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran Devrim gözetiminde yapıldı.
Toplantıya ait çağrı Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Nisan 2018 tarih ve 9552 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapıldı. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da süresi içinde yapıldığı görüldü.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 32.000.000.-TL toplam itibari değere sahip şirket paylarından toplam itibari değeri 1.057.205,298-TL olan, 1.057.205,298 payın temsilen, toplam itibari değeri 1.106.497-TL olan, 1.106.497 payın tevdi eden temsilcileri tarafından elektronik ortamda temsilen, toplam itibari değeri 5.795,177-TL olan, 5.795,177 payın asaleten olmak üzere toplam 2.169.497,475 payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
1) Ortaklarımızdan Talat Başak tarafından sunulan toplantı başkanlığına Mehmet Reha Tanör'ün seçilmesine yönelik önerge oylandı. Toplantı başkanlığına Mehmet Reha Tanör'ün katılanların oybirliğiyle 2.169.497,475 oyla seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı Mehmet Reha Tanör tarafından oy toplama memuru olarak Hasan Hüsnü Güzelöz, tutanak yazmanı olarak Ali Akın Ekmekci, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman olarak İdil Çebi tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturuldu.
2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle 2.169.497,475 oyla karar verildi.
3) Asaleten Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun toplantı tarihinden üç hafta önce şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve toplantıdan önce dağıtılan genel kurul setinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmuş sayılmasına yönelik bir önerge verildi. Önerge oylandı ve katılanların oybirliğiyle 2.169.497,475 oyla kabul edildi.
Genel Müdür Reha Tanör Faaliyet raporunun ana hatlarını açıklamak için söz aldı:
"Değerli Paydaşlarımız,
2017 mali yılını da iyi rakkamlarla kapattık. Karımız bir önceki yıla göre yüzde 16,40 artarak 2.119.360-TL olarak gerçekleşti. Borsada işlem gören payların değeri de bir önceki yıla göre yüzde 19'luk bir artış gösterdi. Bunlar uzun vadeli yatırımcıları mutlu edecek rakkamlar olduğu gibi paylarımızı finansal kazanç amacıyla alıp satan kısa vadeli yatırımcılar açısından da yıl içinde en düşük 0,58-TL. ve en yüksek 0,92-TL. seviyesini gören borsa değeri itibariyle tatmin edecek bir al-sat ortamı oluşturdu.
Yüzde 16.40'lık artış gösteren karımızı daha iyi yapabilir miydik? Evet yapabilirdik. Buna bizim elimizde olmayan sürpriz sorunlar engel oldu. Önce tüm portföy alım satımlarımızın ve muhasebe düzenimizin yazılımını yapan firma yasal sorunları nedeniyle yok oldu. İki ay kadar işlem yapamaz halde kaldık. Süratle başka bir firmayla anlaştık, onun programları ve çalışma yöntemleriyle adaptasyon sorunlarımız hala devam ediyor. Bu sıkıntı bizim kazancımızı törpüledi. Bir diğer sorunu da personel konusunda yaşadık. Verebildiğimiz ücretlerin tatminkar olmaması nedeniyle ve başka özel sebeplerle kilit personelimizin yarısını yitirdik. Yenilerinin bulunması ve işe adapte edilmesi de kolay olmadı. Bir başka önemli sorun da IT hizmetlerimizi gören şirkette meydana gelen değişiklikler nedeniyle bunların başka bir firmaya aktarılması mecburiyeti olarak karşımıza çıktı ve bizi çok zorladı.
Şu anda, ağırlıklı kısmı bizim dışımızda oluşup bizi olumsuz etkileyen bu sorunları büyük çapta aşmış durumdayız. Bu nedenle içinde bulunduğumuz yılı geçen yılkinden de daha iyi bir performansla kapatabileceğimizi umuyorum. İlk üç aylık karımızı geçen seneki ile karşılaştırdığımızda gördüğümüz de bu kanaatımı doğrulamaktadır.
Değerli Paydaşlarımız,
Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş., sermaye piyasasının varlık amacına birebir uyan bir modeli ifade etmektedir. Paylarının tamamı halka açılmıştır. Küçük tasarruf sahiplerine birikimlerinin verimli biçimde değerlendirilmesi imkanını sunar. Yaygın ve küçük ortaklık modeline karşın sahipsiz bir anonim ortaklık da hiç değildir. Garanti isminin saygın otoritesi altında son derecede sıkı bir denetim çerçevesinde faaliyet gösterir. Portföyü de aynı bakış açısıyla maceracı girişimlerden uzak biçimde istikrarlı bir verimlilik hedeflenerek yönetilir. Bu sayededir ki sahip olduğunuz Yatırım Ortaklığı 30 küsür Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığından günümüze sadece 9 tanesi kalmışken bunlar içinde hem en verimli hem de güvenilir olanlarından birisi olarak ayakta kalmıştır. Kurulduğundan bu bugüne dek kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla, paydaşlarıyla, çalışanlarıyla hiçbir ihtilafı olmamış, tüm yasalara ve etik değerlere azami saygı göstererek bugünlere ulaşmıştır. Bütün bunları sağlayan yönetim kalitesi de kurumsal yönetim notumuzda tescillenmiş ve 9.43 olan kurumsal yönetim notumuzla sahip olduğunuz ortaklık tüm halka açık şirketler arasında en üst sıralarda yer almıştır.
İmtiyazlı Pay sahibi paydaşımızla yaygın ortaklar ve çalışanlarımız üçgeninde dengeli ve adil bir uyum sürdürülmektedir.
Ancak,
Bu verimli tablonun daha da güzelleşerek devam edebilmesi ve sermaye piyasamız açısından bu değerli modelin korunması için Yönetim dışından da alınması gerekli önlemler bulunmaktadır. Bunların başında sermayenin güçlendirilmesi gelmektedir. Bir şirketin enflasyonist bir ortamda rutin faaliyetini sürdürebilmesi için yapması gereken kaçınılmaz harcamaların boyutu bütün tasarruf önlemlerine rağmen ister istemez hızla artmaktadır. Böyle olunca gösterilen tüm özene, yapılan tüm kısıtlamalara rağmen genel giderlerin sermayeye oranının yükselmesi değiştirilemez bir matematik gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelecek dönemlerin karlılığını olumsuz etkileyebilecek bu riski ortadan kaldırabilmek sermayenin güçlendirilmesiyle olabilecektir. Bu nedenle imtiyazlı-imtiyazsız tüm pay sahiplerini sermayenin güçlendirilmesi ihtiyacını verimli dönemler yitirilmeden, şimdiden düşünmeye ve gerekli önlemleri almaya davet ediyorum. Biz, Yönetim olarak bu bağlamda alabileceğimiz önlemi tasarladık, karın dağıtımı maddesinde önerinize sunacağız."
Daha sonra Yönetim kurulu faaliyet raporu yapılan müzakereler sonucunda katılanların oybirliğiyle 2.169.497,475 oyla kabul edildi.
4) Bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu okundu.
5) 31.12.2017 tarihli finansal tablolar okundu ve müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda finansal tablolar katılanların oybirliğiyle 2.169.497,475 oyla kabul edildi.
6) Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Reha Tanör, Zeki Şen, Mahmut Kaya, Remzi Murat Rena ve Mustafa Sabri Doğrusoy'un 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibraları oylanırken sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde katılanların oybirliğiyle 2.169.497,475 oyla ibra edildi.
7) Kar dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Reha Tanör , yönetim olarak hazırladıkları 2 öneri hakkında aşağıdaki açıklamayı yaptı:
"Değerli Paydaşlarımız,
Şirketin güvenli ve verimli biçimde devam etmesi için sermayesinin güçlendirilmesi gerektiğini genel tabloyu açıklarken vurgulamıştım. Biz Yönetim olarak bu bağlamda üzerimize düşeni tasarladık. Bu yılki karın dağıtımı için sizlere iki ayrı teklif sunuyoruz. Birincisi ve şirketin sermaye yapısına katkı yapacak olanı, net dağıtılabilir karın % 20'sinden az olmamak kaydıyla bir kısım karın nakit olarak, geri kalan kısmının bedelsiz pay olarak dağıtılmasıdır. Orta vadeli çıkarlarınız açısından bu yola gidilmesinde yarar görüyorum. Ama siz bunu değil de karın tamamının nakit olarak dağıtılmasını isterseniz onu da ikinci teklif olarak hazırladık, sırasıyla oylarınıza sunacağım."
Oylamaya geçildi ve yapılan oylama sonucunda
* "01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 2.119.360,27-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 2.013.392,26-TL. net dağıtılabilir kardan ve kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere şirket özkaynaklarını güçlendirmek ve küçük yatırımcı yararlarının orta vadede korunmasını sağlamak amacıyla (a) 448.000-TL nakit olarak, 1.500.000-TL bedelsiz pay şeklinde pay sahiplerine kar payı dağıtılması, (b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) düzenlemeleri dahilinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyelerine 50.000-TL kar payı dağıtılması, (c) Pay sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması" hususu görüşüldü, oylamaya sunuldu katılanların oybirliğiyle 2.169.497,475 oyla kabul edildi.
* Ayrıca kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oybirliğiyle 2.169.497,475 oyla yönetim kuruluna yetki verildi.
8) T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.11.2017 tarih ve 13362 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.12.2017 tarih ve 30282395 sayılı izin yazısı gereği esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11'inci maddesinin toplantı tarihinden üç hafta önce şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve toplantıdan önce dağıtılan genel kurul setinde ortaklarımızın incelemesine sunulan esas sözleşme tadil metnindeki şekilde değiştirilmesi hususu oylamaya sunuldu,1.063.000,475 olumlu oya karşılık Pension Reserves Investement Trust Fund'un 1.106.497 olumsuz oyuyla ret edildi. Söz konusu madde ile ilgili ortaklarımızdan Hasan Hüsnü Güzelöz maddenin yeniden okunarak tekrar oylanması için sözlü teklifte bulundu. Toplantı başkanı durumu Sermaye Piyasası Kurulunun esas sözleşme değişikliğine ilişkin onay kararı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izin yazılarıyla birlikte tekrar açıkladı. Yeniden oylanması hususu oya sunuldu ve kabul edilerek oylama tekrarlandı, ancak 1.063.000,475 olumlu oya karşılık Pension Reserves Investement Trust Fund'un 1.106.497 olumsuz oyuyla ret edildi. Ortaklardan Hasan Hüsnü Güzelöz yeniden söz alarak red gerekçesi ve varsa muhalefet şerhini toplantı bitimine kadar elektronik ortamda toplantı başkanlığına bildirilmesini istedi. Toplantı başkanı bu isteği kabul etti. Fakat toplantı bitimine kadar ve yeniden verilen ek zamana rağmen herhangi bir açıklama gönderilmedi.
9) Ortaklarımızdan Remzi Murat Rena Yönetim Kurulu üyelerine verilen huzur hakkı ücretinin eskiden beri süregelen haliyle, görev yaptıkları her ay için net 1.000 Euro karşılığı Türk Lirası olarak ödenmesine ilişkin önerisi oylandı ve katılanların oybirliğiyle 2.169.497,475 oyla kabul edildi.
10) Yönetim kurulu tarafından 2018 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oybirliğiyle 2.169.497,475 oyla kabul edildi. Denetçi olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından teklif edilen 2018 yılına ait 38.500-TL + KDV tutarındaki denetçi ücreti katılanların oybirliğiyle 2.169.497,475 oyla kabul edildi.
11) Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
12) Bağış ve yardımlara ilişkin olarak 2017 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış ve yardım olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi sunuldu. 2018 yılı içinde gerektiği takdirde yapılacak bağış miktarının 5.000.-TL ile sınırlı tutulması katılanların oybirliğiyle 2.169.497,475 oyla kabul edildi
13) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince , Ortaklığımızın mevzuat gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları hakkında ortaklarımıza aşağıdaki şekilde bilgi sunulmuştur:
"Ortaklığımız tarafından mevzuat gereğince çalışanlarına yönelik bir ücretlendirme politikası oluşturulmuş ve Ortaklığın internet sitesinde ilan edilmiştir. Adil, performans ve başarı odaklı bir ücretlendirme politikası oluşturulmuştur. Mevzuattaki uygulamalara uygun olarak geliştirilen politikanın uygulanmasına devam edilecektir.
Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 2017 yılında sağlanan menfaatlere ilişkin ayrıntılı bilgilere Faaliyet Raporunda yer verilmiş ve Ortaklık çalışanlarına 2017 yılında verilen primlere ilişkin açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılmıştır."
14) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu görüşüldü, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi katılanların oybirliğiyle 2.169.497,475 oyla kabul edildi.
15) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarında 2017 yılında herhangi bir işlemlerinin bulunmadığına dair genel kurula bilgi verildi.
16) Başkan dilek ve temenni olmadığından toplantıyı kapattı. 30.04.2018
Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı
Ali Akın Ekmekci Hasan Hüsnü Güzelöz Nuran Devrim Mehmet Reha Tanör


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edilmedi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 31.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 tutanak 2018.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_300418.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Saat 16.27 de gönderdiğimiz Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirimin ek açıklamalarının düzeltilmiş halidir.
Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 02/04/2018 tarihli ,2018-04 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında 30 Mart 2018 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Nisan 2018 tarihinde, saat 11.00'de Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşkışla Caddesi, No:1, Taksim - İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Gündemin 7.maddesi aşağıdaki gibidir.
Kar payı dağıtımı hususunda genel kurula 2 ayrı teklif sunulmasına
Birinci teklifin "01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 2.119.360,27-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 2.013.392,26-TL. net dağıtılabilir kardan ve kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere şirket özkaynaklarını güçlendirmek ve küçük yatırımcı yararlarının orta vadede korunmasını sağlamak amacıyla (a) 448.000-TL nakit olarak, 1.500.000-TL bedelsiz pay şeklinde pay sahiplerine kar payı dağıtılması, (b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) düzenlemeleri dahilinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyelerine 50.000-TL kar payı dağıtılması, (c) Pay sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması" şeklinde olmasına İkinci Teklifin "01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 2.119.360,27-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 2.013.392,26-TL. net dağıtılabilir kardan ve kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere (a) 1.925.811,14-TL nakit olarak pay sahiplerine kar payı dağıtılması, (b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) düzenlemeleri dahilinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyelerine 50.000-TL ödenmesi suretiyle net dağıtılabilir karın tamamının dağıtılması" şeklinde olmasına Her iki durum için de geçerli olmak üzere kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karar bağlanması.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686832


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 1,35% Hacim : 39.179 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.456
Açılış: 2.423
16,3506 Değişim: 0,01%
Düşük 16,3130 27.05.2022 Yüksek 16,3740
Açılış: 16,3488
17,5555 Değişim: -0,02%
Düşük 17,5279 27.05.2022 Yüksek 17,5708
Açılış: 17,5596
973,56 Değişim: 0,10%
Düşük 971,08 27.05.2022 Yüksek 974,63
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.