" />

KAP ***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.04.2018 - 11:43
KAP ***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 26.03.2018
Genel Kurul Tarihi 19.04.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 Maslak - Sarıyer / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2017 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
4 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtımı yönündeki kararının görüşülerek karara bağlanması,
5 - 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,
6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Ata Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin genel kurulun onayına sunulması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek Huzur hakkının belirlenip Genel Kurulun onayına sunulmasına,
9 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
10 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Şirketimiz, ana sözleşmemizin 2 ve 7.nci maddelerinin tadiline ilişkin Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler doğrultusunda, karar alınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına,
13 - Dilek ve Temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2017 Genel Kurul DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Faaliyet Raporu Güler Holding 31.12.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Güler Holding Rapor 12.2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 GÜLER YATIRIM G.KURUL TOP.GÜNDEMİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Ana Sözleşme.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Toplantı Divan Başkanlığına Murat GÜLER, oy toplama memurluğuna Ayşe TERZİ, Divan Katipliğine Özcan CAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
3. 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu ile 2017 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunmuş sayılması oylandı ve oy birliği ile kabul edildi ve okunan raporlar ile 2017 bilanço kar ve zarar hesapları ayrı ayrı Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi ve onaylandı.
4. Şirketimizin yasal kayıtlara göre 2017 yılı faaliyetlerinin zararla kapanması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususuna ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
5.2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
6- 2018 yılı hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının seçilmesi yönündeki Yönetim Kurulu kararı Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu ortakların onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.(Ortaklar kendi ibraları yönünde oy kullanmadılar.)
8- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek Huzur hakkının aylık 1.000 TL ödenmesi ortakların onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
9- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu ortakların onayına sunularak, oy birliği ile kabul edildi.
10-2017 yılı içinde şirketimiz tarafından herhangi bir kişi veya kuruma bağış ve yardım yapılmamış olup, 2018 yılı için yapılabilecek yardım ve bağışların maksimum 100.000 TL ile sınırlandırılacağı hususu ortakların bilgisine sunuldu.
11- Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hususu ortakların bilgisine sunuldu.
12. Şirketimiz, ana sözleşmemizin 3 ve 7.nci maddelerinin tadiline ilişkin Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler doğrultusunda, ana sözleşme değişikliği Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.(Söz konusu izinler ve tadil metinleri tutanak ekindedir.)
13- Dilek ve temennilere geçildi. Toplantı Başkan'ı tarafından saat 10:45 ‘de kapatıldı.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin, Olağan Genel Kurul toplantısı 19.04.2018 tarihinde saat 10.00'de Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 Maslak / İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.04.2018 tarih ve 33713763 sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Emrah Gözeller gözetiminde toplandı.
Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 29.03.2018 tarihli Yenigün Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30.03.2018 tarih ve 1088 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde ve KAP'ta 27.03.2018 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
TTK ‘nın 414. maddesine göre yapılmak istenen bu toplantıda pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin 30.000.000 TL (Otuz milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet paydan, 8.539.165,339 TL tutarında sermayeyi temsil eden 8.539.165,339 adet payın asaleten, 2.975.000,358 TL tutarında sermayeyi temsil eden 2.975.000,358 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 11.514.165,697 TL tutarında sermayeyi temsil eden 11.514.165,697 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasıyla toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından ifade edilmesi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Murat GÜLER tarafından toplantı açıldı.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677936


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,00% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0986 Değişim: 0,06%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1297
Açılış: 33,0783
36,0750 Değişim: -0,23%
Düşük 36,0314 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.582,18 Değişim: -0,72%
Düşük 2.575,99 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.