KAP ***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.10.2023 - 18:19
KAP ***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
139.700 170.707 2.007 -539 137.240 128.079 173.873 751.067 751.067
Yeni Bakiye
139.700 170.707 2.007 -539 137.240 128.079 173.873 751.067 751.067
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.242 307.109 304.867 304.867
Kar Dağıtımı
24.498 105.907 -173.873 -43.468 -43.468
Dağıtılan Temettü
1 -43.468 -43.468 -43.468
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
24.498 105.907 43.468 -173.873 0
Dönem Sonu Bakiyeler
139.700 170.707 26.505 -2.781 243.147 128.079 307.109 1.012.466 1.012.466
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
139.700 170.707 67.484 -3.417 202.168 128.079 390.683 1.095.404 1.095.404
Yeni Bakiye
139.700 170.707 67.484 -3.417 202.168 128.079 390.683 1.095.404 1.095.404
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.457 504.475 503.018 503.018
Kar Dağıtımı
-758 33.277 56.997 -390.683 -301.167 -301.167
Dağıtılan Temettü
1 -300.076 -300.076 -300.076
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
33.337 56.997 300.076 -390.683 -273 -273
Diğer
-758 -60 -818 -818
Dönem Sonu Bakiyeler
139.700 169.949 100.761 -4.874 259.165 128.079 504.475 1.297.255 1.297.255


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
781.174 781.174 548.909 0 548.909
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0
TAAHHÜTLER
1 781.174 781.174 548.909 548.909
Cayılamaz Taahhütler
781.174 781.174 548.909 548.909
Diğer Cayılamaz Taahhütler
781.174 781.174 548.909 548.909
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0
Swap Para Satım İşlemleri
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
781.174 781.174 548.909 0 548.909


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
623.744 273.535
Alınan Faizler
1.589.674 706.712
Ödenen Faizler
-67.289 -70.784
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-119.709 -62.642
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-77.219 6.812
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-266.728 -114.644
Ödenen Vergiler
-275.933 -124.708
Diğer
-159.052 -67.211
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.548 -323.594
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-71.335 -24.000
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-38.810 -116.461
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-169.458 -13.875
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
170.999 -205.098
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
105.056 35.840
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
620.196 -50.059
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-23.786 -27.804
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-23.786 -35.527
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 7.723
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-116.521 41.155
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
201.782 282.061
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -188.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
5-5 -300.076 -43.468
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-18.227 -9.438
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
479.889 -36.708
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5-6-1 75.575 57.753
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5-6-2 555.464 21.045


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
504.475 307.109 169.697 116.903
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.457 -2.242 -864 -237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.457 -2.242 -864 -237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.082 -2.989 -1.291 -316
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
625 747 427 79
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
503.018 304.867 168.833 116.666


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
681.985 2.477 684.462 108.430 7.913 116.343
Nakit ve Nakit Benzerleri
1 558.690 2.477 561.167 66.968 7.913 74.881
Bankalar
3 558.978 2.477 561.455 67.824 7.913 75.737
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-288 -288 -856 -856
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 123.295 123.295 41.462 41.462
Diğer Finansal Varlıklar
2 123.295 123.295 41.462 41.462
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 1.318.611 0 1.318.611 1.295.239 51.241 1.346.480
Krediler
2.355.252 329.919 2.685.171 2.106.109 343.698 2.449.807
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0
Faktoring Alacakları
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
5 -1.036.641 -329.919 -1.366.560 -810.870 -292.457 -1.103.327
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 233.705 233.705 102.317 102.317
Satış Amaçlı
233.705 233.705 102.317 102.317
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 32.610 32.610 23.378 23.378
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 13.557 13.557 9.724 9.724
Diğer
13.557 13.557 9.724 9.724
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
17 65.350 65.350 24.185 24.185
VARLIKLAR TOPLAMI
2.345.818 2.477 2.348.295 1.563.273 59.154 1.622.427
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 450.797 450.797 280.922 280.922
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 214.433 214.433 0 0
Bonolar
214.433 214.433 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
Tahviller
0
FONLAR
0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0
Diğer
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
6 3.585 3.585 4.001 4.001
KARŞILIKLAR
46.107 46.107 27.998 27.998
Çalışan Hakları Karşılığı
8 44.959 44.959 26.696 26.696
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
Diğer Karşılıklar
1.148 1.148 1.302 1.302
CARİ VERGİ BORCU
9 109.394 109.394 30.301 30.301
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 176.998 176.998 142.381 142.381
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5 45.848 3.878 49.726 32.416 9.004 41.420
ÖZKAYNAKLAR
12 1.297.255 1.297.255 1.095.404 1.095.404
Ödenmiş Sermaye
139.700 139.700 139.700 139.700
Sermaye Yedekleri
270.710 270.710 238.191 238.191
Hisse Senedi İhraç Primleri
169.949 169.949 170.707 170.707
Diğer Sermaye Yedekleri
100.761 100.761 67.484 67.484
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.874 -4.874 -3.417 -3.417
Kar Yedekleri
259.165 259.165 202.168 202.168
Yasal Yedekler
259.165 259.165 202.168 202.168
Kar veya Zarar
632.554 632.554 518.762 518.762
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
128.079 128.079 128.079 128.079
Dönem Net Kâr veya Zararı
504.475 504.475 390.683 390.683
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.344.417 3.878 2.348.295 1.613.423 9.004 1.622.427


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 1.601.411 706.738 621.371 262.897
Kredilerden Alınan Faizler
1.543.210 703.382 588.097 262.556
Bankalardan Alınan Faizler
58.201 3.356 33.274 341
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -78.816 -55.504 -47.518 -20.656
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-54.707 -39.350 -28.714 -12.053
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-12.651 -13.188 -12.651 -7.678
Kiralama Faiz Giderleri
-11.458 -2.966 -6.153 -925
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.522.595 651.234 573.853 242.241
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-119.709 -62.642 -48.450 -20.244
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.138 1.538 10 1.538
Diğer
2.138 1.538 10 1.538
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
12 -121.847 -64.180 -48.460 -21.782
Diğer
12 -121.847 -64.180 -48.460 -21.782
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
16.476 110.541 2.976 37.837
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
12.270 10.111 3.091 2.248
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
4.206 100.430 -115 35.589
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 22.268 7.959 8.449 2.665
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.441.630 707.092 536.828 262.499
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -136.985 -45.022 -41.885 -16.292
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-281.524 -120.998 -110.910 -48.676
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -289.132 -116.530 -93.287 -41.147
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
733.989 424.542 290.746 156.384
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9 733.989 424.542 290.746 156.384
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -229.514 -117.433 -121.049 -39.481
Cari Vergi Karşılığı
-194.272 -88.743 -73.375 -31.460
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-35.242 -28.690 -47.674 -8.021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
11 504.475 307.109 169.697 116.903
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
12 504.475 307.109 169.697 116.903
Grubun Karı (Zararı)
504.475 307.109 169.697 116.903
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211759


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.935 Değişim: -1,52% Hacim : 77.448 Mio.TL Son veri saati : 17:01
Düşük 7.919 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9233 Değişim: 0,14%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9475
Açılış: 28,8819
31,2391 Değişim: 0,08%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2778
Açılış: 31,2145
1.888,66 Değişim: 0,74%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.