KAP ***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.07.2021 - 12:17
KAP ***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 27.05.2021
Genel Kurul Tarihi 30.06.2021
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir KÜTAHYA
İlçe GEDİZ
Adres Kütahya Yolu 3.Km Gediz/Kütahya

Gündem Maddeleri
1 - Açılış,
2 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
5 - 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
9 - SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2021 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda TTK' nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi, karara bağlanması ve onaylanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12 - 2020 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - 2020 yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2021 yılı içinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
14 - Dilek ve Temenniler,
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
30 Haziran 2021-Çarşamba GÜNÜ YAPILAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI
GEDİZ Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Toplantısını yapmak üzere 30 Haziran 2021 Çarşamba günü saat: 13:00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binasında Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/06/2021 Tarih ve 65144628 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İsmail Hakkı UYGUN (TC: *********) ve Fatma KARAKAYA (TC: ********) gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31 Mayıs 2021 tarih ve 10338 sayılı nüshasında, 27 Mayıs 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr internet sitesinde ve aynı tarihte şirketin internet sitesi www.gedizambalaj.com adresinde yayınlandığı ve yine 27.05.2021 tarihinde 117557 Referans numarası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul tanımlama sistemindeki www.egk.mkk.com.tr internet sayfasında Genel Kurul Bilgilendirmesinin yapıldığı, MKK A.Ş.'nin E-Şirket sistemi üzerinden de ilan edilmek suretiyle süresi içinde bilgilendirmenin yapılmış olduğu Genel Kurula açıklandı. Bu duruma Genel Kurulda itiraz eden ortak olmadı.
Toplantı açılmadan önce yapılan incelemelerde ve Hazirun Cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 11.664.000,00.-TL Sermayesine tekabül eden 11.664.000 adet paydan 37.415,11 TL sermayeye tekabül eden 37.415,11 adet payın asaleten, 4.941.941.-TL sermayeye tekabül eden 4.941.941 adet payın temsilen olmak üzere toplam 4.979.356,11.- TL sermayeye tekabül eden 4.979.356,11- adet pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu,
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere ‘'Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı'' bulunan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL atanmıştır. Toplantının fiziki ve Elektronik ortamda başlaması için kanuni uygulamaların ve Ana Sözleşme hükümlerinin yerine getirildiği, Toplantı için gerekli nisabın var olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin Yeminli Mali Müşavirinin ve 2020 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Dış Denetimini gerçekleştiren Rehber Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. firması temsilcisi Adil ÖNER Bey hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı.
E-Genel Kurul sistemini kullanan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Genel Kurula Elektronik ortamda katılımın bulunduğu EGK sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM MADDESİ 1) Genel kurul Toplantısı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL tarafından açıldı.
GÜNDEM MADDESİ 2) Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL, Toplantı 2. Başkanlığına Murat KARAOĞUL, Katipliğe Bayram Ali ÇOBAN, Oy Toplama Memurluğuna ise Gökhan Bayram GÖKKAYA teklif edildi. Oylandı, oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.
GÜNDEM MADDESİ 3) 2020 Yılı faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2020 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle Faaliyet Raporunun okundu sayılmasına ve rapor başlığında "Başkanın Mesajının" okunması yazılı olarak teklif edildi. Teklif oya sunuldu. Genel Kurulun oy birliği ile kabul edildi. Rapor özeti okundu. Okunan Raporlar Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 4) 2020 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2020 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle Bağımsız Denetçi Raporunun okundu sayılmasına ve rapor başlığında "Görüş" kısmının okunması yazılı olarak teklif edildi. Teklif oya sunuldu. oybirliği ile kabul edildi. Raporun Görüş kısmı okundu, Denetçi Raporu Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 5) 2020 Yılı Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile süreleri içerisinde Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Bilanço ve Gelir Tablosunun KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle raporunun okundu sayılmasına ve "Ana Hesaplar Üzerinde Bilgi verilmesi" yazılı olarak teklif edildi. 2020 Yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Genel Kurula ana hesaplar üzerinde bilgi verildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan tablolar Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 6) Yönetim Kurulu üyeleri 2020 Yılı yapılan faaliyetlerinden dolayı, genel kurulda ayrı ayrı ibraya sunuldu, yapılan oylama neticesinde oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
GÜNDEM MADDESİ 7) 2020 yılı dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtımı hakkında verilen yazılı önergede yer alan
- ‘'2020 yılı Net Dağıtılabilir Kârının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr 25.660.926 TL'dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr 17.316.673,30 TL'dir. TTK ve Esas Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçenin ödenmiş sermayenin yüzde yirmisi olan yasal sınıra ulaşmış olması nedeniyle yasal karşılık ayrılmayacaktır.
- Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen 17.316.673,30 TL dağıtılabilir kârdan ortaklarımıza %100 oranında 11.664.000,00 TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına ve kalan 5.652.673,30 TL Olağanüstü Yedek olarak ayrılması için, 30.06.2021-Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine önerilmesine, (ek-kâr dağıtım tablosu ek'tedir.)''
Önerisi Genel Kurula okundu, Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile teklif kabul edildi. 2020 yılı Dönem Net Kârından 11.664.000, TL tutarın pay senedi olarak dağıtılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na Esas Sözleşmenin ‘'Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6. Maddesinin tadili hususunda gerekli başvuruların yapılması konusunda yönetime yetki verilmesi görüşüldü. Oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 8) Yönetim Kurulu Başkanı ile asil üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine Yönetim Kurulu Başkanına Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net: 30.000,00-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkan vekiline Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net:25.000,00.-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net: 3.500,00-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine aylık Net: 3.000,00-TL ücret ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 9) SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2021 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge ile şirketin 2021 yılı Bağımsız Dış Denetimini yapmak üzere REHBER Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ‘' Bağımsız Dış Denetim Firması'' olarak seçilmesi önerisi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 10) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine genel kurulun oy birliği ile izin verildi.
GÜNDEM MADDESİ 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurulda ortaklara bilgi verildi.
GÜNDEM MADDESİ 12)
2020 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında genel kurulda ortaklara bilgi verildi.
GÜNDEM MADDESİ 13)
2020 yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2021 Yılında yapılacak Bağış ve yardımlarla ilgili görüşmeye geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine 2021 yılı içerisinde azami 100.000,00-TL'ye kadar bağış ve yardım yapabilmesi için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi.Ayrıca 2021 yılı içerisinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi.
GÜNDEM MADDESİ 14) Dilek ve Temennilerde ortaklardan Murat TORAMAN ve Mutlu COŞKUN söz aldı ve yapılacak yeni yatırımların şirketimize katkısı ve cirosal katkısı ve hammadde fiyatlarının gelecekteki fiyatları hakkında bilgi istedi, Gediz Ambalaj A.Ş. Genel Müdürü İsmail Hakkı ÖZDOĞAN ve Gediz Plastik A.Ş Genel Müdürü Mehmet Fatih BAKIRDEMİR tarafından sorulara yanıt verildi.
GÜNDEM MADDESİ 15) Alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu, herhangi bir itiraz olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek Başka konu olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.
İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alınmıştır. GEDİZ-30.06.2021 Saat:14:00


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 01.07.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun_kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 toplantı tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30.06.2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanak ve ekleri Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 55 ilan sıra no ile 01.07.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945676


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.349 Değişim: -0,18% Hacim : 9.114 Mio.TL Son veri saati : 17:25
Düşük 1.346 26.07.2021 Yüksek 1.363
Açılış: 1.356
8,5695 Değişim: 0,25%
Düşük 8,5408 26.07.2021 Yüksek 8,6278
Açılış: 8,5484
10,1276 Değişim: 0,60%
Düşük 10,0523 26.07.2021 Yüksek 10,1777
Açılış: 10,0676
495,41 Değişim: -0,01%
Düşük 494,22 26.07.2021 Yüksek 501,55
Açılış: 495,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.