KAP ***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.06.2020 - 16:45
KAP ***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 yılı toplantı sonucu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 20.05.2020
Genel Kurul Tarihi 24.06.2020
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir KÜTAHYA
İlçe GEDİZ
Adres Kütahya yolu 3.km Gediz/Kütahya

Gündem Maddeleri
1 - Açılış
2 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
4 - 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması
5 - 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bİlanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - 2019 yılı karının kullanımı ve dağıtım şeklinin görüşülmesi,dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması
9 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin onaylanması
10 - SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2020 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda TTK'nun 395.ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,karara bağlanması ve onaylanması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
13 - 2019 yılında şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
14 - 2019 yılında yapılmış bulunan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2020 yılı içinde yapılabilecek Bağış ve Yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması
15 - Dilek ve Temenniler
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 OGK BİLGİ DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2019 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
24 Haziran 2020-Çarşamba GÜNÜ YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI
GEDİZ Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Toplantısını yapmak üzere 24 Haziran 2020-Çarşamba günü saat: 13:00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binasında Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/06/2020 Tarih ve 55202759 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Yasin YILDIRIM (TC: *********) ve Mehmet SOYSAL (TC: ********) gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22 Mayıs 2020 tarih ve 10083 sayılı nüshasında, 20.05.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr internet sitesinde ve aynı tarihte şirketin internet sitesi www.gedizambalaj.com adresinde yayınlandığı ve yine 20.05.2020 tarihinde 116603 Referans numarası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul tanımlama sistemindeki www.egk.mkk.com.tr internet sayfasında Genel Kurul Bilgilendirmesinin yapıldığı, MKK A.Ş.'nin E-Şirket sistemi üzerinden de ilan edilmek suretiyle süresi içinde bilgilendirmenin yapılmış olduğu Genel Kurula açıklandı. Bu duruma Genel Kurulda itiraz eden ortak olmadı.
Toplantı açılmadan önce yapılan incelemelerde ve Hazirun Cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 11.664.000,00.-TL Sermayesine tekabül eden 11.664.000 adet paydan 113.092,81 TL sermayeye tekabül eden 113.092,81- adet payın asaleten, 4.600.876 TL sermayeye tekabül eden 4.600.876 - adet payın temsilen olmak üzere toplam 4.713.968,81.- TL sermayeye tekabül eden 4.713.968,81- adet pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu,
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere ‘'Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı'' bulunan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL atanmıştır. Toplantının fiziki ve Elektronik ortamda başlaması için kanuni uygulamaların ve Ana Sözleşme hükümlerinin yerine getirildiği, Toplantı için gerekli nisabın var olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ve 2019 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Dış Denetimini gerçekleştiren Rehber Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. firması temsilcisi Adil ÖNER Bey hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı.
E-Genel Kurul sistemini kullanan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Genel Kurula Elektronik ortamda katılımın bulunmadığı EGK sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM MADDESİ 1) Genel kurul Toplantısı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL tarafından açıldı.
GÜNDEM MADDESİ 2) Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL, Toplantı 2. Başkanlığına Murat KARAOĞUL, Katipliğe Bayram Ali ÇOBAN, Oy Toplama Memurluğuna ise Hanım ÖZMEN teklif edildi. Oylandı, oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.
GÜNDEM MADDESİ 3) 2019 Yılı faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2019 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle Faaliyet Raporunun okundu sayılmasına ve rapor başlığında "Başkanın Mesajının" okunması yazılı olarak teklif edildi. Teklif oya sunuldu. Genel Kurulun oy birliği ile kabul edildi. Rapor özeti okundu. Okunan Raporlar Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 4) 2019 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2019 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle Bağımsız Denetçi Raporunun okundu sayılmasına ve rapor başlığında "Görüş" kısmının okunması yazılı olarak teklif edildi. Teklif oya sunuldu. 2019 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Raporun Görüş kısmı okundu, Denetçi Raporu Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 5) 2019 Yılı Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2019 Yılı süreleri içerisinde Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Bilanço ve Gelir Tablosunun KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle raporunun okundu sayılmasına ve "Ana Hesaplar Üzerinde Bilgi verilmesi" yazılı olarak teklif edildi. 2019 Yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Genel Kurula ana hesaplar üzerinde bilgi verildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan tablolar Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 6) Yönetim Kurulu üyeleri 2019 Yılı yapılan faaliyetlerinden dolayı, genel kurulda ayrı ayrı ibraya sunuldu, yapılan oylama neticesinde oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
GÜNDEM MADDESİ 7) 2019 yılı dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtımı hakkında verilen yazılı önergede yer alan ‘'Tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının ekonomik etkileri nedeniyle şirketimizin finansman yapısının ihtiyatlılıkla takip edilmesi ve daha çok likiditeye sahip olunması gereken bir dönemde bulunmaktayız. Bu nedenle şirketin mali yapısının korunması ve özkaynak yapımızın güçlendirilmesi için 2019 yılı karının dağıtılmayıp Olağanüstü Yedek olarak ayrılması. ‘' önerisi genel kurula okundu, Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile teklif kabul edildi.Buna göre Yasal kayıtlarımızda yer alan vergiler ayrılmış Net Dönem karı 7.301.181,03- TL'dir. SPK'ya göre Vergiler ayrılmış Net Dönem karı (konsolide) 11.300.990,00- TL'dir.Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat gereği ayrılma zorunluluğu bulunan yasal yedek Akçenin 117.816,79- TL olarak ayrılması ve sonrasında kalan konsolide net dağıtılabilir dönem karı 11.183.173,21 TL'dır.SPK'ya göre kalan 11.183.173,21- TL nin Olağanüstü yedek olarak ayrılması, yasal kayıtlara göre ise kalan 7.183.364,24- TL'nin Olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve geçmiş yıllar karlarına ilavesine, (ek-kar dağıtım tablosu ektedir). genel kurulun oybirliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDESİ 8) Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine ödenecek ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine Yönetim Kurulu Başkanına Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net: 25.000,00-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkan vekiline Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net:20.000,00.-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net: 3.000,00-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine aylık 2.500,00-TL Net ücret ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 9) Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuat yükümlülükleri gereği, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine Nazan KAYA ve Aydan KARAGÖZ iki (2) yılllık görev süreleri için seçilmeleri oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 10) SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2020 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge ile şirketin 2020 yılı Bağımsız Dış Denetimini yapmak üzere REHBER Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ‘' Bağımsız Dış Denetim Firması'' olarak seçilmesi önerisi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 11) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine genel kurulun oy birliği ile izin verildi.
GÜNDEM MADDESİ 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi.
GÜNDEM MADDESİ 13) 2019 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verildi.
GÜNDEM MADDESİ 14) 2019 yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2020 Yılında yapılacak Bağış ve yardımlarla ilgili görüşmeye geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine 2020 yılı içerisinde azami 100.000,00-TL'ye kadar bağış ve yardım yapabilmesi için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi. Mustafa DÖNMEZ söz aldı ve bağışlarla Gediz Ambalaj adıyla okul yapılmasını teklif etti.
GÜNDEM MADDESİ 15) Dilek ve Temennilerde Mustafa DÖNMEZ söz aldı ve yapılan çalışmalardan dolayı yönetim kuruluna teşekkür etti. Başka söz alan olmadı.
GÜNDEM MADDESİ 16) Alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu, herhangi bir itiraz olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek Başka konu olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.
İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alınmıştır. GEDİZ-24.06.2020 Saat:13:40


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 OGKT TUTANAĞI-24.06.2020.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun pdf kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
KARAR TARİHİ : 20/05/2020-çarşamba
KARAR NO : 2020 / 7
TOPLANTI YERİ : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.
ÜYELER : Sn. İbrahim BAŞOL, Sn. Murat KARAOĞUL, Sn. ismail GEZEN, Sn. M. Fatih BAKIRDEMİR, Sn. Nazan KAYA, Sn. Zafer KAYMAKCI,
GÜNDEM : 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.
KARAR Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı.
1.) Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 24.06.2020-çarşamba günü saat: 13,00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binamızda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının fiziken ve elektronik ortamda yapılmasına,
2.) Toplantıya fiziken katılmak isteyen hissedarların kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle MKK tarafından temin edilen Pay sahipliği bilgileri kontrol edilerek toplantıya alınmalarını, Elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların MKK üzerinden elektronik imza ile toplantıya katılmalarına ve MKK pay sahipliği bilgilerinin dikkate alınmasına,
3.) Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarların kendilerini fiziken veya elektronik ortamda vekil ile temsil etmeleri mümkündür. Vekiller ile Kamu Kuruluşu veya tüzel kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilciler, toplantıya geldiklerinde veya elektronik ortamda katıldıklarında aşağıdaki örneğe ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen diğer hususlara uygun düzenlenen vekâletnamelerini veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziken vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekâletname formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek temsil ettirmelerini rica ederiz. Elektronik ortamda vekalet vermek isteyen pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun şekilde, elektronik imza ile düzenlenmiş olarak MKK Elektronik işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2019 yılı (solo) Bilanço ile Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve Bağımsız Denetçi Raporu toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır.
4.) Tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle hissedarlarımızın Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmaları sağlık tedbirleri açısından daha uygun olup, fiziken katılmak isteyen hissedarlarımız için sosyal mesafe tedbirleri kapsamına uygun şekilde tedbirler alınması sağlanacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısını TTSG'de yasal sürede tescil ve ilanı ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, E-GKS ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde yasal sürede ilan edilmesine ve mevzuat uyarınca gerekli tüm iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına,
Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.
Gündeme ilişkin maddeler ve vekaletname örneği ek'te sunulmuştur.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş
Yönetim Kurulu

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852663


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,00% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6742 Değişim: 0,32%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,6764
Açılış: 8,6468
10,1690 Değişim: 0,28%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,1804
Açılış: 10,1402
487,23 Değişim: -0,16%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 488,04
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.