KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.04.2021 - 18:54
KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Kararları Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 11.02.2021
Genel Kurul Tarihi 19.03.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No : 21 Kat:11

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu' nun okunması ve müzakeresi,
5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kâr dağıtım ve sermaye artırımı teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10 - Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesi ve "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi,
13 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesi için karar alınması,
15 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 ILAN METNI.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ‘NİN 19.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 19.03.2021 günü, saat 10:00 da, Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No : 21 Kat:11 Maltepe/ İstanbul, adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 18.03.2021 tarih ve 62435312 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurşun 'un gözetiminde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 23.02.2021 tarih ve 10273 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 11.02.2021 tarihinde KAP' ta, şirketimizin internet sitesi olan www.gedik.com adresinde ve 11.02.2021 tarihinde MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 120.000.000 TL.lik sermayesine tekabül eden 120.000.000 Adet hisseden 105.041.696,934 TL.lik sermayeye karşılık 104.990.097,934 adet hissenin vekaleten, 51.599 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğini, Bağımsız Denetim Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Erdi Acet' in hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tevfik Metin Ayışık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Tevfik Metin Ayışık'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Murat Esen'i, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Kadircan Karadut'u ve Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Sayın Hasan Vidin'i belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.
2-) Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
4-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
5-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
6-) 2020 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak oybirliği ile ibra edildiler.
7-) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne üç yıllığına görev yapmak üzere, toplantı mahalinde hazır bulunmayan ve görev kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden TC uyruklu ........... adresinde muhkim ........ TC Kimlik Numaralı Erhan Topaç, toplantı mahalinde hazır bulunmayan ve görev kabul ettiğini yazılı olarak beyan TC Kimlik Numaralı Onur Topaç, toplantı mahalinde hazır bulunan ve görev kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyruklu ............. adresinde muhkim ........... TC Kimlik Numaralı Tevfik Metin Ayışık, toplantı mahalinde hazır bulunmayan ve görev kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden TC uyruklu .............. adresinde muhkim .......... TC Kimlik Numaralı Meltem Akol, toplantı mahalinde hazır bulunmayan ve görev kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden TC uyruklu ............ adresinde muhkim ...... TC Kimlik Numaralı Ülkü Feyyaz Taktak' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
8-) Yönetim Kurulu Üyelerine 2021 yılı için aylık net 3.300 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
9-) 11.02.2021 tarih ve 2047 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen,
" Şirketin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.
İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Gedik Yatırım her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az %30 nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir. Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır.
Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır" şeklindeki 2021 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
9.1. 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde, TMS ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre 7.928.708,43 TL 1.Tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem karının 160.762.921,57 TL, yasal kayıtlarda ise 150.645.460,10 TL olarak gerçekleştiği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi uyarınca iştirak satış karı istisnası 642.017,66 TL ve taşınmaz satış karı isitsnası 358.000,00 TL olmak üzere toplam 1.000.017,66 TL'nin özel fon hesabına aktarılması, 2.400.000,00 TL'nin 2. Tertip Yedek Akçe ayırlması ve net dağıtılabilir karından düşülmesine, kar dağıtımı sonrası kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayırlmasına,
9.2. Yasal kayıtlara göre hesaplanan net dağıtılabilir kardan, 30.000.000, TL'nin nakit olarak dağıtılmasına, 117.000.000,00 TL'nin bedelsiz hisse senedi olarak, hisseleri oranında hissedarlara dağıtılmasına,
9.3. Kar dağıtım tablosundan ayrı olmak üzere şirketin olağanüstü yedeklerinden, 7.931.924,49 TL ve özel yedeklerden 7.068.075,51 TL olmak üzere toplam 15.000.000,00 TL'nin bedelsiz hisse senedi olarak, hisseleri oranında hissedarlara dağıtılmasına,
9.4. 9.1, 9.2. ve 9.3. Maddeleri doğrultusunda Ödenmiş Sermayenin %25'ine tekabül eden 30.000.000 TL nakit temettü ödenmesine, 2020 yılı karından 117.000.0000 TL ve özkaynaklardan 15.000.000 TL ile Ödenmiş Sermayenin %110' u olan toplam 132.000.000 TL bedelsiz sermaye artırımının yapılmasına,
9.5. Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanabilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
10-) Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesi ve "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-2073 sayılı ön izni ve Ticaret Bakanlığı'nın 01.03.2021 tarih ve 50035491-431.02-E-00061880088 sayılı iznini alan tadil tasarısında da belirtildiği üzere aşağıdaki yeni şekli ile değiştirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ
MADDE 4 –
Şirket'in merkezi, İstanbul'dadır. Adresi Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park Maltepe No: 21/45 Maltepe/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, sermaye piyasası 4 mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirerek yurt içinde ve dışında şube, acenta ve irtibat büroları açabilir.
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ
MADDE 6 –
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29 /04 /2010 tarih ve 11/336 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,- (Üçyüzmilyon Türk Lirası) TL olup, her biri 1,00- (bir Türk Lirası) TL itibari değerde 300.000.000 (Üçyüzmilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 120.000.000,- (Yüzyirmimilyon Türk Lirası) TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL kıymetinde 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı 120.000.000,- TL ( Yüzyirmimilyon Türk Lirası)'dır, tamamı ödenmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2021 - 2025 (beşyıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için sermaye piyasası kurulundan izin almak sureti ile genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.
Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.
Yönetim kurulu, 2021 - 2025 yılları arasında sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
11.) 10.03.2021 tarih ve 2055 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.' nin 2021 hesap döneminde görev yapacak bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
12-) Üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediğine ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.
13-) 2020 yılında Pandemi şartlarında Devlet Hastanelerine destek olmak üzere 1.180.592,00 TL'lik malzeme yardımı ile 60.670,00 TL diğer bağışlar olmak üzere toplam 1.241.262,00 TL TL bağış veya yardım yapıldığına ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.
14-) Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
15-) Dilekler ve görüşlerde söz alan olmadı, görüşülecek başkaca bir husus olmadığından toplantıya Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde son verildi.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GEDIK TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Tutanak
EK: 2 GEDIK HAZIRUN CETVELI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 GEDIK TADIL METNI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 19.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923982


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: -1,18% Hacim : 34.267 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.391 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,5542 Değişim: 0,50%
Düşük 15,4564 16.05.2022 Yüksek 15,6656
Açılış: 15,4775
16,2230 Değişim: 0,68%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,3568
Açılış: 16,1134
905,63 Değişim: 0,42%
Düşük 893,54 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.