KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.04.2018 - 20:03
KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 15.03.2018
Genel Kurul Tarihi 24.04.2018
Genel Kurul Saati 09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KARTAL
Adres Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No : 1 A Blok Yakacık, Kartal / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2017 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2017 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi,
9 - 9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kâr dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
12 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesi için karar alınması,
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ILAN GEDIK.pdf - İlan Metni
EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI GEDIK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 24.04.2018 günü, saat 09:00 da, Cumhuriyet Mah. Ilkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık Kartal/İstanbul, adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 20.04.2018 tarih ve 00033790147 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatun Kostak'ın gözetiminde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 22.03.2018 tarih ve 9542 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 15.03.2018 tarihinde KAP' ta, şirketimizin internet sitesi olan www.gedik.com adresinde ve 29.03.2018 tarihinde MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 67.392.000,00 TL.lik sermayesine tekabül eden 67.392.000 Adet hisseden 64.015.159,512 TL.lik sermayeye karşılık 64.015.159,512 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tevfik Metin Ayışık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Tevfik Metin Ayışık'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Fatma Buket Umarusman Dalyan'ı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Murat Esen'i ve Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Sayın Hasan Vidin'i belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.
2-) Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
4-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.
5-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
6-) 2017 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7-) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne üç yıllığına görev yapmak üzere, toplantı mahalinde hazır bulunmayan ve görev kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden TC uyruklu ..... adresinde muhkim .... TC Kimlik Numaralı Erhan Topaç, toplantı mahalinde hazır bulunan ve görev kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyruklu....... adresinde muhkim ...... TC Kimlik Numaralı Onur Topaç, toplantı mahalinde hazır bulunan ve görev kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyruklu .... adresinde muhkim....... TC Kimlik Numaralı Tevfik Metin Ayışık, toplantı mahalinde hazır bulmayan ve görev kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden TC uyruklu .... adresinde muhkim ..... TC Kimlik Numaralı ......., toplantı mahalinde hazır bulunan ve görev kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyruklu .....adresinde muhkim ...... TC Kimlik Numaralı Ülkü Feyyaz Taktak' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
8-) Yönetim Kurulu Üyelerine 2018 yılı için aylık net 2.000 TL ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.
9-) 19.03.2018 tarih ve 1772 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen,
" Şirketin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.
İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Gedik Yatırım her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az 20% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir. Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır.
Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır" şeklindeki 2018 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
9.1. 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap dönemi sonunda dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımının yapılmamasına ve dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
10-) 16.04.2018 tarih ve 1784 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.' nin 2018 hesap döneminde görev yapacak bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
11-) Üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediğine ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.
12-) 2017 yılında herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığına ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.
13-) Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesine karar verilmiştir.
14-) Dilekler ve görüşlerde söz alan olmadı, görüşülecek başkaca bir husus olmadığından toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GEDIK GENEL KURUL TUTANAGI.pdf - Tutanak
EK: 2 GEDIK HAZIRUN CETVELI 2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 24.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ,Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678660


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4588 Değişim: -0,51%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2695 Değişim: 0,00%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
499,76 Değişim: 0,09%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 501,74
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.