" />

KAP ***GDKGS*** GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.04.2018 - 18:53
KAP ***GDKGS*** GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GDKGS*** GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel kurul toplantı sonucu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 15.03.2018
Genel Kurul Tarihi 24.04.2018
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KARTAL
Adres Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No :1 A Blok Yakacık, Kartal / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2017 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2017 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kâr dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
11 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesi için karar alınması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü iznine tabi anasözleşme değişikliğinin genel kurulun onayına sunulması,
15 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ILAN GDKGS.pdf - İlan Metni
EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI GDKGS.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ‘NİN 24.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 24.04.2018 günü, saat 13:00 de, Cumhuriyet Mah. Ilkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık Kartal/İstanbul, adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 20.04.2018 tarih ve 00033790363 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatun Kostak' ın gözetiminde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 29.03.2018 tarih ve 9547 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 15.03.2018 tarihinde KAP' ta, şirketimizin internet sitesi olan www.gedikgirisim.com adresinde ve 29.03.2018 tarihinde MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00 TL.lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 Adet hisseden 15.211.603,562 TL.lik sermayeye karşılık 15.211.603,562 adet hisse vekaleten olmak üzere 15.211.603,562 TL.lik sermayeye karşı 15.211.603,562 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Onur Topaç'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplatı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Fatma Buket Umarusman Dalyan'ı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Murat Esen'i ve Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Sayın Hasan Vidin'i belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.
2-) Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
4-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.
5-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
6-) 2017 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7-) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne bir yıllığına görev yapmak üzere, toplantı mahalinde hazır bulunan ve görev kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyruklu Papagou 31, Voula/Atina/Yunanistan adresinde muhkim 48904802498 TC Kimlik Numaralı Onur Topaç, toplantı mahalinde hazır bulunmayan ve görev kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden TC uyruklu Balmumcu Mah. Mustafa İzzet Efendi Sok. Nest Ortaköy Sitesi No: 4 D4 Ortaköy, Beşiktaş/İstanbul adresinde muhkim 49999203634 TC Kimlik Numaralı Ayşe Ebru Dorman, toplantı mahalinde hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyruklu Çengelköy Mahallesi Kaldırım Caddesi Orme Sitesi No:46 Üsküdar/İstanbul adresinde muhkim 11365058728 TC Kimlik Numaralı Bahadır Ilgaç, bağımsız üyeler olarak da toplantı mahalinde hazır bulunmayan TC uyruklu Parseller Mah. Yurtsever Cad. Sinpaş İstanbul Palace Sitesi No:4M/1 Ümraniye/ İstanbul adresinde muhkim 10397530806 TC Kimlik Numaralı Mine Tülay Könüman ve toplantı mahalinde hazır bulunmayan TC uyruklu Etiler Mh. Polat Boğaz İçi Evleri Nispetiye Cd. Özden Sk. K:5 D:10 Beşiktaş / İstanbul adresinde muhkim 40321524472 TC Kimlik Numaralı Prof.Dr.Rıza Metin Ercan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
8-) Yönetim Kurulu Üyelerine, 2018 yılı için ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9-) 19.03.2018 tarih ve 253 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen,
"Şirketin kâr dağıtım politikası
Şirketimiz yönetim kurulu, pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını ve şirketimizin esas faaliyet konusu olan girişim sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkış yapılmasını, Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin genel karlılık durumunu dikkate alarak dağıtılabilir karın en az 20% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını Genel Kurula teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsemiştir" şeklindeki 2016 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
9.1. 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap döneminde SPK kayıtlarına göre 5.699.003 TL zarar oluşmuştur. Yasal kayıtlara göre oluşan 1.101.256 TL dönem karından 55.062 TL 1. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 1.046.194 TL' nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, SPK kayıtlarına göre kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
10-) Üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilmediğine ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.
11-) 2017 yılında herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığına ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.
12-) 16.04.2018 tarih ve 256 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.' nin 2018 hesap döneminde görev yapacak bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
13-) Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
14-) Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, Şirket esas sözleşmesinin 2. Maddesinin değiştirilerek ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.02.2018 tarih ve 12233903-345.16-E.1365 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.02.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00032107091 sayılı ön izinleri ile onandığı şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
15-) Dilekler ve görüşlerde söz alan olmadı, görüşülecek başkaca bir husus olmadığından toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GDKGS GENEL KURUL TUTANAGI 2017.pdf - Tutanak
EK: 2 GDKGS HAZIRUN CETVELI 2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 24.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ,Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678649


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.223 Değişim: 0,80% Hacim : 83.956 Mio.TL Son veri saati : 16:34
Düşük 11.169 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0588 Değişim: -0,02%
Düşük 32,9605 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,1830 Değişim: -0,04%
Düşük 36,1313 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.615,54 Değişim: 0,05%
Düşük 2.611,64 18.07.2024 Yüksek 2.634,02
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.