KAP ***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

28.04.2021 - 18:42
KAP ***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
15 79.500 -626 76.702 8.408 163.984
Yeni Bakiye
79.500 -626 76.702 8.408 163.984
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.338 6.338
Kar Dağıtımı
8.408 8.408
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
8.408 8.408
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -626 85.110 6.338 170.322
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
16 79.500 -1.170 85.110 50.150 213.590
Yeni Bakiye
79.500 -1.170 85.110 50.150 213.590
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.954 28.954
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -1.170 85.110 79.104 242.544


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 131.150 64.618
FAKTORİNG GELİRLERİ
131.150 64.618
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
126.766 62.860
İskontolu
66.066 42.683
Diğer
60.700 20.177
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.384 1.758
İskontolu
2.109 42
Diğer
2.275 1.716
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -84.424 -39.791
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-72.218 -39.078
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-114 -83
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-11.947 0
Diğer Faiz Giderleri
-4 -630
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-141 0
BRÜT KAR (ZARAR)
46.726 24.827
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -17.486 -11.162
Personel Giderleri
-7.603 -6.781
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-496 -269
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-9.375 -4.036
Diğer
-12 -76
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
29.240 13.665
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 29.759 33.204
Bankalardan Alınan Faizler
364 10
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.025 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
443 0
Türev Finansal İşlemler Karı
843 79
Kambiyo İşlemleri Karı
12.535 26.368
Diğer
14.549 6.747
KARŞILIK GİDERLERİ
-12.689 -32.378
Beklenen Zarar Karşılıkları
21 -12.532 -32.181
Diğer
-157 -197
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -9.003 -6.725
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-1.820
Kambiyo İşlemleri Zararı
-9.003 -4.905
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
37.307 7.766
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.307 7.766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -8.353 -1.428
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-8.353 -1.428
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
28.954 6.338
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
28.954 6.338
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28.954 6.338
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar (Kuruş) 23 0,36420100 0,07972300


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
78.647 35.729
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
142.509 64.288
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-66.322 -46.409
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.582 1.759
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7.3 1.061 1.282
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-16.766 -10.908
Ödenen Vergiler
-18 0
Diğer
14.601 25.717
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
211.267 -33.820
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-253.063 42.982
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.609 -611
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
15.096 68
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-67 257
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
502.345 -62.944
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-49.435 -13.572
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
289.914 1.909
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
0 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7 17 26
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
937 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
8 -1.447 -22
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-493 4
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
321.955 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-584.939 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-751 -620
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-263.735 -620
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.736 2.377
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
28.422 3.670
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.405 11.842
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 40.827 15.512


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28.954 6.338
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.954 6.338


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 40.561 38.567 79.128 2.258 10.147 12.405
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 10 10 39.661 9 39.670
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5.1 0 0 0 1.921 1.921
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 2.424.838 639.560 3.064.398 2.081.449 707.398 2.788.847
Faktoring Alacakları
6.1 2.421.119 640.052 3.061.171 2.086.089 708.240 2.794.329
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.157.615 219.697 1.377.312 1.010.724 163.041 1.173.765
Diğer Faktoring Alacakları
1.263.504 420.355 1.683.859 1.075.365 545.199 1.620.564
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
6.2 77.872 15.064 92.936 118.959 13.281 132.240
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6.3 -74.153 -15.556 -89.709 -123.599 -14.123 -137.722
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 4.265 0 4.265 5.054 0 5.054
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 10.947 0 10.947 11.244 0 11.244
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9 3.438 0 3.438 3.420 0 3.420
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 35.308 0 35.308 43.661 0 43.661
DİĞER AKTİFLER
10 8.621 1.281 9.902 5.788 542 6.330
ARA TOPLAM
2.527.978 679.418 3.207.396 2.194.456 718.096 2.912.552
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
11 11 11 11
Satış Amaçlı
11 11 11 11
VARLIKLAR TOPLAMI
2.527.989 679.418 3.207.407 2.194.467 718.096 2.912.563
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 1.969.965 638.031 2.607.996 1.449.664 638.026 2.087.690
FAKTORİNG BORÇLARI
6.1 578 17.804 18.382 639 2.647 3.286
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 3.361 693 4.054 3.716 1.156 4.872
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 312.855 0 312.855 582.026 0 582.026
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2 0 0 0 252 0 252
KARŞILIKLAR
14 11.957 1.145 13.102 12.425 737 13.162
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
14.1 11.145 0 11.145 10.758 0 10.758
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
14.2 812 1.145 1.957 1.667 737 2.404
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 7.265 1.209 8.474 5.565 2.120 7.685
ARA TOPLAM
2.305.981 658.882 2.964.863 2.054.287 644.686 2.698.973
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 242.544 242.544 213.590 213.590
Ödenmiş Sermaye
79.500 79.500 79.500 79.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.170 -1.170 -1.170 -1.170
Kar Yedekleri
85.110 85.110 85.110 85.110
Yasal Yedekler
10.757 10.757 10.757 10.757
Olağanüstü Yedekler
74.353 74.353 74.353 74.353
Kar veya Zarar
79.104 79.104 50.150 50.150
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
50.150 50.150
Dönem Net Kâr veya Zararı
28.954 28.954 50.150 50.150
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.548.525 658.882 3.207.407 2.267.877 644.686 2.912.563


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
914.523 730.448 1.644.971 976.463 586.068 1.562.531
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.542.015 74.711 1.616.726 1.369.693 82.358 1.452.051
ALINAN TEMİNATLAR
25.1 85.839 38.621.332 38.707.171 78.474 33.121.183 33.199.657
VERİLEN TEMİNATLAR
25.2 623.714 8.000 631.714 674.485 16.429 690.914
TAAHHÜTLER
25.3 0 0 39.787 39.787
Cayılamaz Taahhütler
39.787 39.787
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
25.4 0 0 0 48.801 46.245 95.046
Alım Satım Amaçlı İşlemler
48.801 46.245 95.046
Swap Alım Satım İşlemleri
48.801 46.245 95.046
EMANET KIYMETLER
25.5 1.359.645 283.866 1.643.511 1.336.686 228.349 1.565.035
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.525.736 39.718.357 44.244.093 4.524.389 34.080.632 38.605.021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931963


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 1,36% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,2739 Değişim: 0,48%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2828
Açılış: 8,234
10,0405 Değişim: 0,14%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0854
Açılış: 10,0268
488,70 Değişim: 0,81%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 490,11
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.