KAP ***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

26.07.2018 - 18:11
KAP ***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.431.478 -142.992 60.858 0 1.711.458 -138.997 -350.921 0 27.431.972 6.343.920 0 41.331.210 0 41.331.210
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 393.233 0 0 0 397.309 0 790.542 0 790.542
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 393.233 0 0 0 397.309 0 790.542 0 790.542
Yeni Bakiye
5.9 4.200.000 11.880 0 772.554 1.431.478 -142.992 60.858 0 1.711.458 254.236 -350.921 0 27.431.972 6.741.229 0 42.121.752 0 42.121.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 32.273 0 611.446 -488.455 -225.845 0 0 0 3.903.566 3.832.985 0 3.832.985
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.144 0 0 41.144 0 41.144
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.593.920 -6.343.920 0 -1.750.000 0 -1.750.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.750.000 0 -1.750.000 0 -1.750.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.592.770 -4.592.770 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150 -1.150 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.431.478 -142.992 93.131 0 2.322.904 -234.219 -576.766 0 32.067.036 397.309 3.903.566 44.245.881 44.245.881


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
216.071.750 330.419.104 546.490.854
GARANTİ VE KEFALETLER
5.5.1 21.291.097 42.628.203 63.919.300
Teminat Mektupları
21.240.811 22.647.496 43.888.307
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 981.914 981.914
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.842.819 214.343 2.057.162
Diğer Teminat Mektupları
19.397.992 21.451.239 40.849.231
Banka Kredileri
44.353 1.380.161 1.424.514
İthalat Kabul Kredileri
44.353 1.380.161 1.424.514
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
5.933 18.565.907 18.571.840
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
5.933 18.565.907 18.571.840
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 34.639 34.639
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
5.5.1 55.481.037 15.749.523 71.230.560
Cayılamaz Taahhütler
55.404.487 11.201.912 66.606.399
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
6.605.571 10.114.844 16.720.415
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
198 5.913 6.111
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
13.918.846 1.081.155 15.000.001
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.112.235 0 3.112.235
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
40.633 0 40.633
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
31.720.516 0 31.720.516
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
6.488 0 6.488
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
76.550 4.547.611 4.624.161
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
76.550 4.546.329 4.622.879
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 1.282 1.282
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.5.2 139.299.616 272.041.378 411.340.994
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
5.863.986 44.723.635 50.587.621
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.117.018 14.656.260 19.773.278
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
746.968 30.067.375 30.814.343
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
133.435.630 227.317.743 360.753.373
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
24.589.232 28.414.587 53.003.819
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
7.658.125 18.831.132 26.489.257
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
16.931.107 9.583.455 26.514.562
Para ve Faiz Swap İşlemleri
82.634.880 146.769.018 229.403.898
Swap Para Alım İşlemleri
27.490.321 66.454.619 93.944.940
Swap Para Satım İşlemleri
54.667.023 35.208.239 89.875.262
Swap Faiz Alım İşlemleri
238.768 22.553.080 22.791.848
Swap Faiz Satım İşlemleri
238.768 22.553.080 22.791.848
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
26.128.047 36.074.364 62.202.411
Para Alım Opsiyonları
14.906.030 10.603.084 25.509.114
Para Satım Opsiyonları
11.222.017 16.187.800 27.409.817
Faiz Alım Opsiyonları
0 7.889.678 7.889.678
Faiz Satım Opsiyonları
0 1.393.802 1.393.802
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
83.471 137.992 221.463
Futures Para Alım İşlemleri
837 114.203 115.040
Futures Para Satım İşlemleri
82.634 23.789 106.423
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 27.009 27.009
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 13.691 13.691
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 13.318 13.318
Diğer
0 15.894.773 15.894.773
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
731.826.316 685.974.158 1.417.800.474
EMANET KIYMETLER
37.042.571 39.610.563 76.653.134
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
15.306.082 14.312.514 29.618.596
Tahsile Alınan Çekler
18.391.705 5.256.250 23.647.955
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.144.345 1.169.638 4.313.983
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
135.793 16.612.397 16.748.190
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 111.713 111.713
Diğer Emanet Kıymetler
64.646 2.148.051 2.212.697
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
694.783.745 646.363.595 1.341.147.340
Menkul Kıymetler
2.191.093 48.671 2.239.764
Teminat Senetleri
35.854.217 16.403.581 52.257.798
Emtia
16.078 0 16.078
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
167.709.840 119.611.321 287.321.161
Diğer Rehinli Kıymetler
489.012.517 510.299.945 999.312.462
Rehinli Kıymet Alanlar
0 77 77
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
947.898.066 1.016.393.262 1.964.291.328


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.903.566
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-70.581
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
32.273
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
33.734
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.461
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-102.854
Yabancı Para Çevrim Farkları
611.446
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-754.492
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
213.450
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-282.306
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
109.048
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.832.985


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.7.1 15.568.291 8.185.308
Kredilerden Alınan Faizler
12.930.489 6.811.748
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
157.350 85.616
Bankalardan Alınan Faizler
161.365 97.375
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
7.008 3.958
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.165.482 1.108.888
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
24.280 11.792
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.151.926 573.640
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
989.276 523.456
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
146.597 77.723
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.7.2 -7.662.089 -4.066.871
Mevduata Verilen Faizler
-5.322.025 -2.792.849
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-763.055 -431.643
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-528.103 -280.460
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.001.949 -528.074
Diğer Faiz Giderleri
-46.957 -33.845
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
7.906.202 4.118.437
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.302.931 1.133.717
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.982.683 1.500.733
Gayri Nakdi Kredilerden
232.523 123.066
Diğer
2.750.160 1.377.667
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-679.752 -367.016
Gayri Nakdi Kredilere
-1.474 -745
Diğer
-678.278 -366.271
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.449.137 -770.897
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.7.3 2.987 2.987
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.7.4 -416.229 -74.323
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
734.376 526.529
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
227.781 -122.083
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.378.386 -478.769
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.7.5 1.430.417 406.536
FAALİYET BRÜT KÂRI
9.777.171 4.816.457
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
5.7.6 -3.301.950 -1.667.030
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.7.7 -2.064.658 -1.007.005
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.410.563 2.142.422
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
457.486 233.042
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.7.8 4.868.049 2.375.464
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.7.9 -964.483 -468.149
Cari Vergi Karşılığı
-893.687 -516.032
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-391.532 -85.678
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
320.736 133.561
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.7.10 3.903.566 1.907.315
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.7.8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.7.9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.7.10 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.7.11 3.903.566 1.907.315
Grubun Karı (Zararı)
3.903.566 1.907.315
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL tutarı ile gösterilmiştir.) 0,00929000 0,00454000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
43.733.150 57.584.642 101.317.792
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.278.815 44.862.759 50.141.574
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 4.023.549 26.740.262 30.763.811
Bankalar
5.1.3 18.122.497 19.377.763
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 277.646 134.066 411.712
Devlet Borçlanma Senetleri
246.713 40.732 287.445
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
27.852 83.313 111.165
Diğer Finansal Varlıklar
3.081 10.021 13.102
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.4 17.827.942 5.682.477 23.510.419
Devlet Borçlanma Senetleri
17.598.991 3.571.801 21.170.792
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
21.624 182.717 204.341
Diğer Finansal Varlıklar
207.327 1.927.959 2.135.286
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
5.1.7 15.853.398 5.983.399 21.836.797
Devlet Borçlanma Senetleri
15.748.709 5.279.556 21.028.265
Diğer Finansal Varlıklar
104.689 703.843 808.532
Türev Finansal Varlıklar
4.506.547 934.876 5.441.423
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.003.083 676.661 4.679.744
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
503.464 258.215 761.679
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
5.1.5 -11.198 -12.935 -24.133
KREDİLER (Net)
154.780.593 73.608.658 228.389.251
Krediler
5.1.6 154.610.930 76.150.707 230.761.637
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
154.610.930 76.150.707 230.761.637
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.11 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
6.006.410 1.261.158 7.267.568
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-5.836.747 -3.803.207 -9.639.954
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-732.030 -159.615 -891.645
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-851.741 -3.224.960 -4.076.701
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-4.252.976 -418.632 -4.671.608
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.17 801.234 0 801.234
Satış Amaçlı
801.234 0 801.234
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.977.183 4.245.410 6.222.593
İştirakler (Net)
5.1.8 35.158 0 35.158
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
35.158 0 35.158
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.9 1.942.025 4.245.410 6.187.435
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.837.653 4.245.410 6.083.063
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
104.372 0 104.372
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.10 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 3.827.339 289 3.827.628
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 284.021 0 284.021
Şerefiye
0 0 0
Diğer
284.021 0 284.021
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 686.698 0 686.698
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 1.292.785 0 1.292.785
DİĞER AKTİFLER
5.1.18 4.930.414 1.391.310 6.321.724
VARLIKLAR TOPLAMI
212.313.417 136.830.309 349.143.726
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.3.1 97.847.343 108.211.246 206.058.589
ALINAN KREDİLER
5.3.3 872.540 35.775.015 36.647.555
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4.981.570 0 4.981.570
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.3.4.1 5.993.573 14.756.087 20.749.660
Bonolar
4.052.403 0 4.052.403
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
1.941.170 14.756.087 16.697.257
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.3.4.3 0 9.875.917 9.875.917
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.948.137 1.118.769 5.066.906
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.948.137 1.114.603 5.062.740
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 4.166 4.166
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
5.3.5 4.722 0 4.722
Finansal Kiralama
5.223 0 5.223
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-501 0 -501
KARŞILIKLAR
5.3.7 2.640.466 514.929 3.155.395
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
851.087 92.167 943.254
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.789.379 422.762 2.212.141
CARİ VERGİ BORCU
5.3.8 915.812 11.982 927.794
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.3.8 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.3.9 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.3.10 0 3.444.072 3.444.072
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.444.072 3.444.072
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.3.4.4 12.756.249 1.229.416 13.985.665
ÖZKAYNAKLAR
5.3.11 43.895.056 350.825 44.245.881
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.302.192 79.425 1.381.617
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.515.142 -3.223 1.511.919
Kar Yedekleri
31.792.413 274.623 32.067.036
Yasal Yedekler
1.465.374 0 1.465.374
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
30.097.895 0 30.097.895
Diğer Kar Yedekleri
229.144 274.623 503.767
Kar veya Zarar
4.300.875 0 4.300.875
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
397.309 0 397.309
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.903.566 0 3.903.566
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
173.855.468 175.288.258 349.143.726


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.250.368
Alınan Faizler
13.026.794
Ödenen Faizler
-7.781.519
Alınan Temettüler
2.987
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.982.683
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.164.793
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
220.115
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.123.494
Ödenen Vergiler
-1.204.437
Diğer
5.10 -3.037.554
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-6.692.724
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
521.175
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.085.976
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-24.960.343
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.553.973
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
4.335.188
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
20.183.521
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-5.375.427
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.10 1.243.111
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-3.442.356
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
3.679.360
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-256.842
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
144.519
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.052.116
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.206.177
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-289.021
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.926.643
Diğer
5.10 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
254.862
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
12.337.042
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-10.329.288
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-1.750.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.892
Diğer
5.10 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.10 819.412
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.311.278
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.360.409
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.671.687http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697924


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.031 Değişim: 1,34% Hacim : 34.601 Mio.TL Son veri saati : 15:38
Düşük 2.010 09.12.2021 Yüksek 2.049
Açılış: 2.010
13,7703 Değişim: 0,61%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,8346
Açılış: 13,6873
15,6007 Değişim: 0,33%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,6701
Açılış: 15,5498
788,88 Değişim: 0,52%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 791,56
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.