KAP ***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

26.04.2018 - 18:10
KAP ***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.519.875 -144.269 60.858 1.583.793 -266.597 -655.448 27.869.150 6.332.056 0 41.283.852 322.149 41.606.001
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
3.29 0 0 0 0 0 0 0 0 396.257 0 0 433.666 0 829.923 -7.809 822.114
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 396.257 0 0 433.666 0 829.923 -7.809 822.114
Yeni Bakiye
5.9 4.200.000 11.880 0 772.554 1.519.875 -144.269 60.858 1.583.793 129.660 -655.448 27.869.150 6.765.722 0 42.113.775 314.340 42.428.115
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.994.071 1.994.071 17.131 2.011.202
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 1.852 0 7.615 259.313 -172.057 -93.704 18.975 0 0 21.994 4 21.998
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.015.722 -6.765.722 0 -1.750.000 0 -1.750.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.750.000 0 -1.750.000 0 -1.750.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.014.572 -5.014.572 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150 -1.150 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.521.727 -144.269 68.473 1.843.106 -42.397 -749.152 32.903.847 0 1.994.071 42.379.840 331.475 42.711.315


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
185.639.039 323.409.050 509.048.089
GARANTİ VE KEFALETLER
5.5.1 20.152.772 39.729.769 59.882.541
Teminat Mektupları
20.141.403 21.276.422 41.417.825
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 981.914 981.914
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.842.819 383.119 2.225.938
Diğer Teminat Mektupları
18.298.584 19.911.389 38.209.973
Banka Kredileri
6.571 1.466.264 1.472.835
İthalat Kabul Kredileri
6.571 1.466.264 1.472.835
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
4.798 16.771.611 16.776.409
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
4.798 16.771.611 16.776.409
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 215.472 215.472
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
51.815.640 24.047.774 75.863.414
Cayılamaz Taahhütler
51.392.097 19.439.025 70.831.122
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.872.304 17.620.553 23.492.857
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 5.397 5.397
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
10.179.190 1.188.341 11.367.531
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.181.818 0 4.181.818
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
33.861 0 33.861
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
31.116.560 585.202 31.701.762
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
8.364 0 8.364
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 39.532 39.532
Cayılabilir Taahhütler
423.543 4.608.749 5.032.292
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
69.583 4.040.916 4.110.499
Diğer Cayılabilir Taahhütler
353.960 567.833 921.793
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.5.2 113.670.627 259.631.507 373.302.134
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
6.517.120 42.278.908 48.796.028
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.099.220 14.788.807 19.888.027
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.417.900 27.490.101 28.908.001
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
107.153.507 217.352.599 324.506.106
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
16.426.974 21.273.876 37.700.850
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.524.800 13.301.387 18.826.187
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
10.902.174 7.972.489 18.874.663
Para ve Faiz Swap İşlemleri
76.159.419 154.000.713 230.160.132
Swap Para Alım İşlemleri
25.450.536 73.278.889 98.729.425
Swap Para Satım İşlemleri
50.183.785 43.308.742 93.492.527
Swap Faiz Alım İşlemleri
262.549 18.706.541 18.969.090
Swap Faiz Satım İşlemleri
262.549 18.706.541 18.969.090
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
14.361.725 26.093.071 40.454.796
Para Alım Opsiyonları
7.592.066 6.885.140 14.477.206
Para Satım Opsiyonları
6.662.465 8.370.078 15.032.543
Faiz Alım Opsiyonları
0 9.798.907 9.798.907
Faiz Satım Opsiyonları
0 1.038.946 1.038.946
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
28.795 0 28.795
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
78.399 0 78.399
Futures Para İşlemleri
182.473 228.548 411.021
Futures Para Alım İşlemleri
87.568 108.967 196.535
Futures Para Satım İşlemleri
94.905 119.581 214.486
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 88.763 88.763
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 88.763 88.763
Diğer
22.916 15.667.628 15.690.544
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
745.344.125 658.879.069 1.404.223.194
EMANET KIYMETLER
56.307.015 38.870.699 95.177.714
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
19.222.010 0 19.222.010
Emanete Alınan Menkul Değerler
16.299.544 14.215.319 30.514.863
Tahsile Alınan Çekler
17.564.025 4.547.771 22.111.796
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.909.142 1.074.011 3.983.153
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
109.410 15.312.895 15.422.305
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 96.987 96.987
Diğer Emanet Kıymetler
202.884 3.623.716 3.826.600
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
689.037.110 620.008.370 1.309.045.480
Menkul Kıymetler
4.185.995 268.737 4.454.732
Teminat Senetleri
36.129.206 16.968.562 53.097.768
Emtia
19.887 0 19.887
Varant
0 276.381 276.381
Gayrimenkul
170.772.053 135.415.663 306.187.716
Diğer Rehinli Kıymetler
477.929.969 467.078.957 945.008.926
Rehinli Kıymet Alanlar
0 70 70
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
930.983.164 982.288.119 1.913.271.283


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.011.202
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
21.998
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.442
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
28.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-266
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.444
Yabancı Para Çevrim Farkları
261.867
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-295.581
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
115.062
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-117.129
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29.337
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.033.200


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.7.1 7.882.405
Kredilerden Alınan Faizler
6.453.427
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
71.905
Bankalardan Alınan Faizler
103.351
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.357
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.065.672
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
14.226
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
596.326
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
455.120
Finansal Kiralama Gelirleri
115.632
Diğer Faiz Gelirleri
69.061
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.7.2 -3.771.443
Mevduata Verilen Faizler
-2.534.118
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-413.536
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-291.312
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-519.561
Diğer Faiz Giderleri
-12.916
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.110.962
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.238.226
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.567.005
Gayri Nakdi Kredilerden
119.616
Diğer
1.447.389
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-328.779
Gayri Nakdi Kredilere
-3.031
Diğer
-325.748
PERSONEL GİDERLERİ (-)
5.7.7 -814.443
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.7.3 820
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.7.4 -282.461
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
219.608
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
288.025
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-790.094
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.7.5 1.352.404
FAALİYET BRÜT KÂRI
5.605.508
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
5.7.6 -1.802.827
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.7.7 -1.228.088
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.574.593
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.7.8 2.574.593
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.7.9 -563.391
Cari Vergi Karşılığı
-474.610
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-314.946
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
226.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.7.10 2.011.202
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.7.8 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.7.9 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.7.10 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.7.11 2.011.202
Grubun Karı (Zararı)
1.994.071
Azınlık Payları Karı (Zararı)
17.131
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
42.339.503 60.523.759 102.863.262
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.028.697 45.834.777 51.863.474
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 5.033.966 28.750.692 33.784.658
Bankalar
5.1.3 987.376 17.084.085 18.071.461
Para Piyasalarından Alacaklar
7.355 0 7.355
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 517.956 211.902 729.858
Devlet Borçlanma Senetleri
354.687 66.207 420.894
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
132.044 99.748 231.792
Diğer Finansal Varlıklar
31.225 45.947 77.172
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.4 17.441.274 9.155.667 26.596.941
Devlet Borçlanma Senetleri
17.161.855 3.246.205 20.408.060
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
22.266 149.699 171.965
Diğer Finansal Varlıklar
257.153 5.759.763 6.016.916
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
5.1.8 16.361.300 4.505.368 20.866.668
Devlet Borçlanma Senetleri
16.235.784 4.505.368 20.741.152
Diğer Finansal Varlıklar
125.516 0 125.516
Türev Finansal Varlıklar
2.002.301 836.387 2.838.688
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.501.184 633.146 2.134.330
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
501.117 203.241 704.358
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-12.025 -20.342 -32.367
KREDİLER (Net)
5.1.6 152.852.613 91.871.413 244.724.026
Krediler
148.968.615 89.399.557 238.368.172
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
148.968.615 89.399.557 238.368.172
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.12 1.433.580 4.342.810 5.776.390
Finansal Kiralama Alacakları
1.716.749 4.764.720 6.481.469
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-283.169 -421.910 -705.079
Faktoring Alacakları
5.1.7 2.157.655 978.548 3.136.203
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
2.157.655 978.548 3.136.203
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
6.056.480 1.130.724 7.187.204
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-5.763.717 -3.980.226 -9.743.943
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-710.835 -250.947 -961.782
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-851.268 -3.051.904 -3.903.172
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-4.201.614 -677.375 -4.878.989
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.18 798.788 15.873 814.661
Satış Amaçlı
798.788 15.873 814.661
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
150.119 2.598 152.717
İştirakler (Net)
5.1.9 35.747 4 35.751
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
35.747 4 35.751
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.10 114.372 2.594 116.966
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
114.372 2.594 116.966
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.11 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 3.914.042 193.763 4.107.805
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.15 342.014 34.050 376.064
Şerefiye
6.388 0 6.388
Diğer
335.626 34.050 369.676
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.16 560.579 0 560.579
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 64.694 64.694
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.17 671.591 657.996 1.329.587
DİĞER AKTİFLER
5.1.19 4.220.083 668.522 4.888.605
VARLIKLAR TOPLAMI
205.849.332 154.032.668 359.882.000
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.3.1 91.569.739 120.325.079 211.894.818
ALINAN KREDİLER
5.3.3 978.946 33.765.800 34.744.746
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.240.175 2.275.153 7.515.328
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.3.4.1 8.594.572 18.522.371 27.116.943
Bonolar
6.000.853 0 6.000.853
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
2.593.719 18.522.371 21.116.090
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.3.4.3 1.013 9.317.191 9.318.204
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.526.235 841.916 2.368.151
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.526.080 841.202 2.367.282
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
155 714 869
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.3.5 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
5.3.6 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
5.3.8 3.009.847 532.470 3.542.317
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
833.003 74.818 907.821
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
379.166 39.530 418.696
Diğer Karşılıklar
1.797.678 418.122 2.215.800
CARİ VERGİ BORCU
5.3.9 981.521 55.723 1.037.244
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.3.9 0 5.097 5.097
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.3.10 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.3.11 0 3.022.404 3.022.404
Krediler
0 3.022.404 3.022.404
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.3.4.4 14.637.506 1.967.927 16.605.433
ÖZKAYNAKLAR
5.3.12 41.971.935 739.380 42.711.315
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.364.936 80.995 1.445.931
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
669.489 382.068 1.051.557
Kar Yedekleri
32.627.530 276.317 32.903.847
Yasal Yedekler
1.523.348 25.671 1.549.019
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
30.875.038 0 30.875.038
Diğer Kar Yedekleri
229.144 250.646 479.790
Kar veya Zarar
1.994.071 0 1.994.071
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.994.071 0 1.994.071
Azınlık Payları
331.475 0 331.475
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
168.511.489 191.370.511 359.882.000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.10 1.838.421
Alınan Faizler
6.508.473
Ödenen Faizler
-3.415.159
Alınan Temettüler
820
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.567.005
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.635.546
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
159.983
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.522.348
Ödenen Vergiler
-725.244
Diğer
-2.370.655
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.10 -10.302.474
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
321.670
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.244.585
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-11.391.138
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-804.959
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.280.386
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
8.721.134
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-9.355.311
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.170.329
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.10 -8.464.053
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
5.10 4.186.529
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-132.583
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
113.843
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.891.675
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.006.541
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-144.888
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.235.291
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.449.890
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
7.806.307
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-6.356.417
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
335.070
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.10 -2.492.564
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.10 14.952.512
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.10 12.459.948http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679146


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.087 Değişim: 0,00% Hacim : 88.100 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.108
Açılış: 8.051
28,9178 Değişim: 0,01%
Düşük 28,8734 05.12.2023 Yüksek 28,9426
Açılış: 28,9143
31,3837 Değişim: 0,12%
Düşük 31,2976 05.12.2023 Yüksek 31,4009
Açılış: 31,3467
1.893,72 Değişim: 0,49%
Düşük 1.883,81 05.12.2023 Yüksek 1.898,57
Açılış: 1.884,54
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.