KAP ***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

08.02.2021 - 23:50
KAP ***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
17 575.000 -28.174 53.474 168.033 9.372 777.705
Yeni Bakiye
17 575.000 -28.174 53.474 168.033 9.372 777.705
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-209 213.579 11.129 224.499
Kar Dağıtımı
-4.012 172.045 -168.033 -9.734 -9.734
Dağıtılan Temettü
-9.734 -9.734
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-4.012 4.012
Diğer
168.033 -168.033
Dönem Sonu Bakiyeler
575.000 -209 -32.186 225.519 213.579 10.767 992.470
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
17 575.000 -209 -32.186 225.519 213.579 10.767 992.470
Yeni Bakiye
17 575.000 -209 -32.186 225.519 213.579 10.767 992.470
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-410 346.447 9.907 355.944
Kar Dağıtımı
213.579 -213.579 178 178
Diğer
213.579 -213.579 178 178
Dönem Sonu Bakiyeler
575.000 -619 -32.186 439.098 346.447 20.852 1.348.592


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19 554.666 887.114
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
19 554.666 887.114
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
19 450.062 761.153
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
19 104.604 125.961
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
20 -58.513 -188.861
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
20 -56.049 -183.161
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
20 -1.288 -1.108
Verilen Ücret ve Komisyonlar
20 -1.176 -4.592
BRÜT KAR (ZARAR)
496.153 698.253
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -262.922 -199.683
Personel Giderleri
21 -50.696 -34.393
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
21 -464 -277
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
21 -211.762 -165.013
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
233.231 498.570
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
22 1.620.612 2.064.349
Bankalardan Alınan Faizler
22 9.887 12.150
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
22 2.302 10.445
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
22 290.315 236.545
Kambiyo İşlemleri Karı
22 994.482 1.529.907
Diğer
22 323.626 275.302
KARŞILIK GİDERLERİ
23 -76.319 -142.639
Özel Karşılıklar
23 -76.319 -142.639
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -1.325.390 -2.134.482
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
24 -87.208 -382.083
Kambiyo İşlemleri Zararı
24 -1.238.181 -1.752.397
Diğer
24 -1 -2
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
452.134 285.798
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
2.178 -132
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
454.312 285.666
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
11 -97.958 -60.958
Cari Vergi Karşılığı
11 -150.900 -28.382
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
11 0 -32.576
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
11 52.942 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
356.354 224.708
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
356.354 224.708
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.907 11.129
Ana Ortaklık Payları
346.447 213.579
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 25 0,60250000 0,37140000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
938.125 405.101
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
461.533 707.466
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
20 -54.386 -183.773
Alınan Ücret ve Komisyonlar
19 97.087 125.961
Elde Edilen Diğer Kazançlar
22 292.221 275.302
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
30.038 25.618
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-256.382 -382.357
Ödenen Vergiler
-154.273 -173.761
Diğer
522.287 10.645
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
354.956 2.152.171
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
382.543 1.909.284
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
48.443 -87.000
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.976 5.443
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-31.530 86.599
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-42.524 237.845
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.293.081 2.557.272
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9,10 -92.972 -57.762
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
5.600 2.572
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-87.372 -55.190
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.444.420 10.571.830
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.398.924 -12.967.471
Temettü Ödemeleri
-9.734
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-396 354
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-954.900 -2.405.021
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
26.859
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
277.668 97.061
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 185.718 88.657
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 463.386 185.718


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
356.354 224.708
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-410 -209
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-410 -209
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-506 -267
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
96 58
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
355.944 224.499


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 174.107 289.547 463.654 63.203 122.616 185.819
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 76.408 76.408 341.765 341.765
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 1.927.816 0 1.927.816 2.364.115 0 2.364.115
Finansman Kredileri
7 1.917.674 0 1.917.674 2.300.217 0 2.300.217
Tüketici Kredileri
1.916.630 1.916.630 2.300.116 2.300.116
Taksitli Ticari Krediler
1.044 1.044 101 101
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
7 0 5.368 5.368
Takipteki Alacaklar
7 167.419 167.419 232.630 232.630
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7 -157.277 -157.277 -174.100 -174.100
ORTAKLIK YATIRIMLARI
8 12.178 0 12.178 9.868 0 9.868
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
8 12.178 12.178 9.868 9.868
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 14.071 14.071 6.073 6.073
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 117.419 117.419 69.876 69.876
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
11 0 4.547 4.547
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 0 2.622 2.622
DİĞER AKTİFLER
12 121.518 121.518 169.961 169.961
ARA TOPLAM
2.443.517 289.547 2.733.064 3.032.030 122.616 3.154.646
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
VARLIKLAR TOPLAMI
2.443.517 289.547 2.733.064 3.032.030 122.616 3.154.646
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
13 314.364 728.137 1.042.501 325.492 1.410.010 1.735.502
FAKTORİNG BORÇLARI
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
14 7.419 7.419 5.443 5.443
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 15.752 15.752 3 3
KARŞILIKLAR
15 35.010 0 35.010 29.868 0 29.868
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
15 11.980 11.980 6.398 6.398
Genel Karşılıklar
15 23.030 23.030 23.470 23.470
CARİ VERGİ BORCU
11 28.729 28.729 6.585 6.585
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
11 13.887 13.887 69.547 69.547
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
16 237.539 3.635 241.174 311.185 4.043 315.228
ARA TOPLAM
652.700 731.772 1.384.472 748.123 1.414.053 2.162.176
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
17 1.348.592 0 1.348.592 992.470 0 992.470
Ödenmiş Sermaye
17 575.000 575.000 575.000 575.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-619 -619 -209 -209
Kar Yedekleri
-32.186 0 -32.186 -32.186 0 -32.186
Yasal Yedekler
17 33.560 33.560 33.560 33.560
Olağanüstü Yedekler
-65.746 -65.746 -65.746 -65.746
Kar veya Zarar
17 785.545 0 785.545 439.098 0 439.098
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
439.098 439.098 225.519 225.519
Dönem Net Kâr veya Zararı
346.447 346.447 213.579 213.579
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 20.852 20.852 10.767 10.767
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.001.292 731.772 2.733.064 1.740.593 1.414.053 3.154.646


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
18 4.114 4.114 4.719 4.719
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0
TAAHHÜTLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
18 880.246 928.168 1.808.414 975.534 1.329.540 2.305.074
Alım Satım Amaçlı İşlemler
18 880.246 928.168 1.808.414 975.534 1.329.540 2.305.074
Swap Alım Satım İşlemleri
880.246 928.168 1.808.414 975.534 1.329.540 2.305.074
EMANET KIYMETLER
0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
884.360 928.168 1.812.528 980.253 1.329.540 2.309.793http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908497


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.