KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

11.02.2020 - 17:10
KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
377.429 445.360
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
144.966 -71.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.185 -8.148
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16.654 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.254 -10.185
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-215 2.037
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
135.781 -63.447
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
176.708 -96.150
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-7.161 17.286
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 377.429 445.360
Grubun Karı (Zararı)
377.429 445.360
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.755.427 15.892.762 17.648.189 2.016.230 10.703.182 12.719.412
Nakit ve Nakit Benzerleri
594.701 11.114.042 11.708.743 432.960 9.596.126 10.029.086
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 597.200 7.511.351 8.108.551 436.472 8.161.992 8.598.464
Bankalar
2 1.270 3.602.691 3.603.961 1.166 1.434.134 1.435.300
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-3.769 0 -3.769 -4.678 0 -4.678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 7.482 1.257.240 1.264.722 3.613 811 4.424
Devlet Borçlanma Senetleri
5.284 1.255.694 1.260.978 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
2.198 1.546 3.744 3.613 811 4.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.145.909 3.515.344 4.661.253 1.288.395 1.103.517 2.391.912
Devlet Borçlanma Senetleri
1.140.997 3.514.724 4.655.721 1.283.483 1.102.955 2.386.438
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.912 620 5.532 4.912 562 5.474
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5 7.335 6.136 13.471 291.262 2.728 293.990
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.335 6.136 13.471 291.262 2.728 293.990
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 19.646.514 12.075.561 31.722.075 22.321.405 7.973.534 30.294.939
Krediler
20.783.777 11.896.956 32.680.733 22.723.046 7.859.028 30.582.074
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
513.917 178.605 692.522 956.737 114.506 1.071.243
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 208.378 0 208.378
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 208.378 0 208.378
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.651.180 0 -1.651.180 -1.566.756 0 -1.566.756
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 213.563 0 213.563 406.616 0 406.616
Satış Amaçlı
213.563 0 213.563 406.616 0 406.616
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 1.231.097 0 1.231.097 916.044 0 916.044
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 106.139 0 106.139 88.372 0 88.372
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
106.139 0 106.139 88.372 0 88.372
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
14 82.153 0 82.153 140.812 0 140.812
DİĞER AKTİFLER
15 923.800 267.888 1.191.688 859.835 1.187.341 2.047.176
VARLIKLAR TOPLAMI
23.958.693 28.236.211 52.194.904 26.749.314 19.864.057 46.613.371
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 15.266.369 24.708.001 39.974.370 10.902.674 15.959.505 26.862.179
ALINAN KREDİLER
2 442.531 1.465.532 1.908.063 2.070.570 3.352.657 5.423.227
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 1.085.917 528.217 1.614.134 2.072.347 4.089.491 6.161.838
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 38.149 96.137 134.286 51.949 374.096 426.045
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
38.149 19.369 57.518 51.949 10.431 62.380
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 76.768 76.768 0 363.665 363.665
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5 297.139 5.078 302.217 0 0 0
KARŞILIKLAR
6 283.178 48.042 331.220 219.547 34.581 254.128
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
133.929 0 133.929 110.826 0 110.826
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
149.249 48.042 197.291 108.721 34.581 143.302
CARİ VERGİ BORCU
7 141.693 0 141.693 69.717 0 69.717
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 1.497.558 1.497.558 0 1.326.515 1.326.515
Krediler
0 1.497.558 1.497.558 0 1.326.515 1.326.515
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11 1.122.690 331.605 1.454.295 1.532.652 242.128 1.774.780
ÖZKAYNAKLAR
12 4.823.465 13.603 4.837.068 4.378.062 -63.120 4.314.942
Ödenmiş Sermaye
2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000
Sermaye Yedekleri
1.065 0 1.065 590 0 590
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.065 0 1.065 590 0 590
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
109.241 0 109.241 100.056 0 100.056
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
13.702 13.603 27.305 -45.356 -63.120 -108.476
Kar Yedekleri
1.721.459 0 1.721.459 1.376.487 0 1.376.487
Yasal Yedekler
172.896 0 172.896 150.820 0 150.820
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.547.146 0 1.547.146 1.223.506 0 1.223.506
Diğer Kar Yedekleri
1.417 0 1.417 2.161 0 2.161
Kar veya Zarar
377.998 0 377.998 346.285 0 346.285
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
569 0 569 -99.075 0 -99.075
Dönem Net Kâr veya Zararı
377.429 0 377.429 445.360 0 445.360
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
23.501.131 28.693.773 52.194.904 21.297.518 25.315.853 46.613.371


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.790.513 17.733.521 26.524.034 7.593.066 16.682.536 24.275.602
GARANTİ VE KEFALETLER
1 3.916.693 3.410.452 7.327.145 4.216.393 3.342.615 7.559.008
Teminat Mektupları
3.845.718 2.442.592 6.288.310 4.193.623 2.800.495 6.994.118
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
75.019 0 75.019 142.281 0 142.281
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.770.699 2.442.592 6.213.291 4.051.342 2.800.495 6.851.837
Banka Kredileri
70.975 233.235 304.210 21.250 109.625 130.875
İthalat Kabul Kredileri
58.825 233.235 292.060 3.100 109.625 112.725
Diğer Banka Kabulleri
12.150 0 12.150 18.150 0 18.150
Akreditifler
0 734.625 734.625 1.520 432.495 434.015
Belgeli Akreditifler
0 734.625 734.625 1.520 432.495 434.015
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1,3 1.958.108 2.218.599 4.176.707 1.871.543 1.875.149 3.746.692
Cayılamaz Taahhütler
1.958.108 2.218.599 4.176.707 1.871.543 1.875.149 3.746.692
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
245.800 2.218.599 2.464.399 390.826 1.875.149 2.265.975
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
165 0 165 418 0 418
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
655.031 0 655.031 673.652 0 673.652
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
22.553 0 22.553 17.031 0 17.031
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
999.273
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: 0,00% Hacim : 18.106 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2990 Değişim: 0,23%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,3093
Açılış: 8,2798
10,0758 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0543 12.05.2021 Yüksek 10,0974
Açılış: 10,0874
487,56 Değişim: -0,32%
Düşük 487,50 12.05.2021 Yüksek 490,38
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.