KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

03.08.2018 - 17:47
KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 1.634.686 884.230
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.370.838 737.302
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
29.566 16.076
Bankalardan Alınan Gelirler
247 145
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
175.089 99.966
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
150.727 89.357
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
24.362 10.609
Finansal Kiralama Gelirleri
43.978 22.477
Diğer Kar Payı Gelirleri
14.968 8.264
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -830.280 -437.075
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-486.037 -256.511
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-278.112 -139.788
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-21.953 -15.952
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Diğer Kar Payı Giderleri
-44.178 -24.824
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
804.406 447.155
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
61.504 34.176
Alınan Ücret ve Komisyonlar
144.497 76.325
Gayri Nakdi Kredilerden
50.810 24.302
Diğer
9 93.687 52.023
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-82.993 -42.149
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
9 -82.993 -42.149
PERSONEL GİDERLERİ (-)
6 -225.999 -113.555
TEMETTÜ GELİRLERİ
177 177
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 31.061 24.200
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.429 415
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
126.932 77.615
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-99.300 -53.830
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 401.011 211.436
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.072.160 603.589
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
5 -563.567 -331.052
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -246.254 -128.767
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
262.339 143.770
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
262.339 143.770
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -58.468 -30.279
Cari Vergi Karşılığı
-60.372 -57.852
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-27.906 -783
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
29.810 28.356
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
203.871 113.491
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8 203.871 113.491
Grubun Karı (Zararı)
203.871 113.491
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
299.985
Alınan Kar Payları
1.585.172
Ödenen Kar Payları
-816.297
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
144.497
Elde Edilen Diğer Kazançlar
29.775
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
181.312
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-347.436
Ödenen Vergiler
-55.438
Diğer
-421.600
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.696.560
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-415.455
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.690.971
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-159.607
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
163.485
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
2.133.509
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-895.104
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
167.583
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.396.575
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
576.315
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-77.396
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.681
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.124.824
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.526.854
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
250.000
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
53
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
53
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.077.813
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
257.606
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.606.712
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1 2.864.318


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
203.871
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-92.825
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-92.825
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-133.820
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
18.245
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.750
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
111.046


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 0 14.504 -13.619 0 0 -2.454 -9.604 1.000.450 95.961 375.360 4.060.598 0 4.060.598
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 0 14.504 -13.619 0 0 -2.454 -9.604 1.000.450 -3.075 375.360 3.961.562 0 3.961.562
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -107.057 14.232 0 0 203.871 111.046 0 111.046
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 1.144 0 0 0 0 0 0 54 0 0 1.198 0 1.198
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.360 0 -375.360 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.360 0 -375.360 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.144 14.504 -13.619 0 0 -109.511 4.628 1.375.864 -3.075 203.871 4.073.806 0 4.073.806


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.207.410 8.123.843 11.331.253
Nakit ve Nakit Benzerleri
576.501 6.499.200 7.075.701
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 575.518 5.629.207 6.204.725
Bankalar
2 983 869.993 870.976
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 1.026 1.705 2.731
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.026 1.705 2.731
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.988.334 1.617.173 3.605.507
Devlet Borçlanma Senetleri
1.482.204 1.593.273 3.075.477
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.912 497 5.409
Diğer Finansal Varlıklar
501.218 23.403 524.621
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
7 410.390 0 410.390
Devlet Borçlanma Senetleri
410.390 0 410.390
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
9 235.874 5.765 241.639
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
235.874 5.765 241.639
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-4.715 0 -4.715
KREDİLER (Net)
12 23.475.210 5.135.158 28.610.368
Krediler
22.421.699 5.129.541 27.551.240
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
22.420.311 5.129.541 27.549.852
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.388 0 1.388
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
986.263 5.617 991.880
Finansal Kiralama Alacakları
1.067.664 5.668 1.073.332
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-81.401 -51 -81.452
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
1.543.407 0 1.543.407
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.476.159 0 -1.476.159
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-127.208 0 -127.208
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-239.595 0 -239.595
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-1.109.356 0 -1.109.356
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
18 349.886 0 349.886
Satış Amaçlı
349.886 0 349.886
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
100 0 100
İştirakler (Net)
13 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
14 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
15 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
856.468 0 856.468
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
61.852 0 61.852
Şerefiye
0 0 0
Diğer
61.852 0 61.852
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
16 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
17 142.171 0 142.171
DİĞER AKTİFLER
19 443.779 128.355 572.134
VARLIKLAR TOPLAMI
28.536.876 13.387.356 41.924.232
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 11.274.373 13.056.100 24.330.473
ALINAN KREDİLER
2 1.534.582 8.295.491 9.830.073
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
757.086 0 757.086
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 71.988 289.696 361.684
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
71.988 8.021 80.009
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 281.675 281.675
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
7 180.536 36.539 217.075
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
92.147 0 92.147
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
88.389 36.539 124.928
CARİ VERGİ BORCU
8 107.883 0 107.883
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
10 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
11 0 1.161.578 1.161.578
Krediler
0 1.161.578 1.161.578
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
12 746.901 337.673 1.084.574
ÖZKAYNAKLAR
13 4.136.520 -62.714 4.073.806
Ödenmiş Sermaye
2.600.000 0 2.600.000
Sermaye Yedekleri
1.144 0 1.144
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.144 0 1.144
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
885 0 885
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-42.169 -62.714 -104.883
Kar Yedekleri
1.375.864 0 1.375.864
Yasal Yedekler
150.809 0 150.809
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.222.894 0 1.222.894
Diğer Kar Yedekleri
2.161 0 2.161
Kar veya Zarar
200.796 0 200.796
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-3.075 0 -3.075
Dönem Net Kâr veya Zararı
203.871 0 203.871
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.809.869 23.114.363 41.924.232


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.764.707 16.096.610 26.861.317
GARANTİ VE KEFALETLER
1 4.798.954 3.616.450 8.415.404
Teminat Mektupları
4.773.676 2.982.579 7.756.255
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
160.157 0 160.157
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
4.613.519 2.982.579 7.596.098
Banka Kredileri
23.758 134.182 157.940
İthalat Kabul Kredileri
5.608 134.182 139.790
Diğer Banka Kabulleri
18.150 0 18.150
Akreditifler
1.520 499.689 501.209
Belgeli Akreditifler
1.520 499.689 501.209
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
1 2.519.345 1.501.908 4.021.253
Cayılamaz Taahhütler
2.519.345 1.501.908 4.021.253
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
336.254 1.501.908 1.838.162
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
927 0 927
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.377.222 0 1.377.222
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7.689 0 7.689
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
779.949 0 779.949
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.634 0 1.634
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
15.670 0 15.670
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.446.408 10.978.252 14.424.660
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
214.000 3.324.349 3.538.349
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
214.000 388.234 602.234
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 2.936.115 2.936.115
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.232.408 7.653.903 10.886.311
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
3.232.408 7.463.753 10.696.161
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
228.437 4.986.119 5.214.556
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.003.971 2.477.634 5.481.605
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 190.150 190.150
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
453.082.532 66.255.469 519.338.001
EMANET KIYMETLER
4.635.995 2.281.682 6.917.677
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
2.777.902 258.716 3.036.618
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.115.716 121.595 1.237.311
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 285.626 285.626
Emanet Kıymet Alanlar
742.377 1.615.745 2.358.122
REHİNLİ KIYMETLER
448.446.537 63.907.623 512.354.160
Menkul Kıymetler
18.259 0 18.259
Teminat Senetleri
157.692.545 12.224.096 169.916.641
Emtia
5.019.748 919.580 5.939.328
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
73.752.592 1.075.997 74.828.589
Diğer Rehinli Kıymetler
211.872.859 49.687.950 261.560.809
Rehinli Kıymet Alanlar
90.534 0 90.534
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 66.164 66.164
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
463.847.239 82.352.079 546.199.318http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700383


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5166 Değişim: -0,20%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,5396
Açılış: 7,532
8,9709 Değişim: -0,10%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,0058
Açılış: 8,98
412,29 Değişim: 0,24%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 414,68
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.