KAP ***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

26.02.2021 - 18:12
KAP ***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
81.110 2.295 129 129 44.242 19.436 37.435 184.647
Yeni Bakiye
81.110 2.295 129 129 44.242 19.436 37.435 184.647
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.373 35.373
Dönem Sonu Bakiyeler
17 81.110 2.295 129 129 44.242 56.871 35.373 220.020
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
81.110 2.295 129 129 44.242 56.871 35.373 220.020
Yeni Bakiye
81.110 2.295 129 129 44.242 56.871 35.373 220.020
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.692 31.692
Kar Dağıtımı
35.373 -35.373
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
35.373 -35.373
Dönem Sonu Bakiyeler
17 81.110 2.295 129 129 44.242 92.244 31.692 251.712


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
153.696 240.119
FAKTORİNG GELİRLERİ
18 153.696 240.119
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
144.254 227.713
İskontolu
106.954 159.734
Diğer
37.300 67.979
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.442 12.406
İskontolu
1.624 2.982
Diğer
7.818 9.424
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
19 -91.574 -147.388
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-87.188 -139.111
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-203 -223
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 -2.605
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-4.183 -5.449
BRÜT KAR (ZARAR)
62.122 92.731
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -29.985 -36.979
Personel Giderleri
-22.210 -26.977
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-619 -274
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-7.156 -9.728
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
32.137 55.752
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 34.835 37.707
Bankalardan Alınan Faizler
4.052 4.619
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 4.046
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
10.704 24.700
Kambiyo İşlemleri Karı
14.178 0
Diğer
5.901 4.342
KARŞILIK GİDERLERİ
22 -4.350 -19.685
Özel Karşılıklar
-4.350 -19.685
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -21.767 -28.088
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-523 -10.493
Kambiyo İşlemleri Zararı
-9.772 -10.509
Diğer
-11.472 -7.086
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
40.855 45.686
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.855 45.686
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
11 -9.163 -10.313
Cari Vergi Karşılığı
-7.982 -8.762
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.181 -1.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
31.692 35.373
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
31.692 35.373
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
31.692 35.373
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
35.019 18.491
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
146.791 220.016
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-89.955 -174.933
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.442 12.488
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 5.547 4.231
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-28.458 -35.105
Ödenen Vergiler
11 -7.150 -8.335
Diğer
-1.198 129
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-8.817 -11.996
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-15.303 -94.517
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-546 9.958
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
144 -1.342
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
9.639 74.689
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.751 -784
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
26.202 6.495
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8 -113 -187
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 63
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -67.000
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 67.000
Diğer
9 -267 -300
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-380 -424
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -54.738
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 -54.738
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.094 1.098
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
28.916 -47.569
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 (o) 19.634 67.203
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 (o) 48.550 19.634


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
31.692 35.373
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.692 35.373


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 8.943 39.610 48.553 8.315 11.320 19.635
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 5.183 0 5.183 5 0 5
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 53.835 0 53.835 53.835 0 53.835
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
934.629 40.217 974.846 901.803 64.627 966.430
Faktoring Alacakları
7.1 934.629 40.217 974.846 901.803 64.627 966.430
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
738.382 29.036 767.418 667.533 49.759 717.292
Diğer Faktoring Alacakları
196.247 11.181 207.428 234.270 14.868 249.138
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
7.2 74.999 0 74.999 76.196 0 76.196
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7.2 -74.999 0 -74.999 -76.196 0 -76.196
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
2.103 693 2.267 2.960
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5 0 0 0 445 0 445
KARŞILIKLAR
4.438 0 4.438 3.756 0 3.756
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
15 4.438 0 4.438 3.756 0 3.756
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ BORCU
832 0 832 427 0 427
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
16 2.516 110 2.626 4.416 469 4.885
ARA TOPLAM
828.887 33.286 862.173 850.509 2.736 853.245
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
251.712 0 251.712 220.020 0 220.020
Ödenmiş Sermaye
17.1 81.110 0 81.110 81.110 0 81.110
Sermaye Yedekleri
17.2 2.295 0 2.295 2.295 0 2.295
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
2.295 0 2.295 2.295 0 2.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
129 0 129 129 0 129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
44.242 0 44.242 44.242 0 44.242
Yasal Yedekler
17.3 41.289 0 41.289 41.289 0 41.289
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0 0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
17.3 2.953 0 2.953 2.953 0 2.953
Kar veya Zarar
123.936 0 123.936 92.244 0 92.244
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
92.244 0 92.244 56.871 0 56.871
Dönem Net Kâr veya Zararı
31.692 0 31.692 35.373 0 35.373
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.080.599 33.286 1.113.885 1.070.529 2.736 1.073.265


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
7.432 1.164 8.596 2.013 5.406 7.419
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
471.577 29.588 501.165 333.932 41.123 375.055
ALINAN TEMİNATLAR
26.1 13.720.041 587.260 14.307.301 12.208.892 409.739 12.618.631
VERİLEN TEMİNATLAR
26.2 578.026 0 578.026 531.261 0 531.261
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26.3 64.678 58.011 122.689 72.137 70.315 142.452
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
64.678 58.011 122.689 72.137 70.315 142.452
Vadeli Alım Satım İşlemleri
23.464 22.520 45.984 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
41.214 35.491 76.705 72.137 70.315 142.452
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
26.4 878.775 120.219 998.994 732.125 104.939 837.064
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
15.720.529 796.242 16.516.771 13.880.360 631.522 14.511.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913397


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.376 Değişim: 0,00% Hacim : 15.984 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.375 12.04.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,1482 Değişim: -0,02%
Düşük 8,1378 13.04.2021 Yüksek 8,1726
Açılış: 8,1495
9,6999 Değişim: -0,17%
Düşük 9,6845 13.04.2021 Yüksek 9,7349
Açılış: 9,7167
453,37 Değişim: -0,15%
Düşük 452,69 13.04.2021 Yüksek 455,52
Açılış: 454,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.