KAP ***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

08.08.2018 - 19:39
KAP ***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21.616 11.088 8.342 4.679
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-335 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-335 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
-430 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
95 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
95 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.281 11.088 8.342 4.679


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 81.110 2.295 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 41.289 0 0 83.043 29.182 9.864 19.318 0 236.921
Yeni Bakiye
81.110 2.295 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 41.289 0 0 83.043 29.182 9.864 19.318 0 236.921
Dönem Net Karı (Zararı)
0 11.088 0 11.088 0 11.088
Kar Dağıtımı
-30.000 0 19.318 -19.318 0 -30.000
Dağıtılan Temettü
-30.000 0 0 0 0 -30.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 19.318 -19.318 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 81.110 2.295 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 41.289 0 0 53.043 40.270 29.182 11.088 0 218.009
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 81.110 2.295 0 0 0 0 0 0 0 0 335 0 335 0 41.289 0 0 53.043 51.296 29.182 22.114 0 229.368
Yeni Bakiye
81.110 2.295 0 0 0 0 0 0 0 0 335 0 335 0 41.289 0 0 53.043 51.296 29.182 22.114 0 229.368
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-335 0 -335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -335
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 21.616 0 21.616 0 21.616
Kar Dağıtımı
-31.000 0 22.114 -22.114 0 -31.000
Dağıtılan Temettü
-31.000 0 0 0 0 -31.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 22.114 -22.114 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 81.110 2.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.289 0 0 22.043 72.912 51.296 21.616 0 219.649


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
13.405 37.044
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
126.202 82.227
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-92.699 -33.783
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.091 1.901
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 1.079 573
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-14.291 -12.661
Ödenen Vergiler
10 -6.606 0
Diğer
-4.371 -1.213
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
29.990 16.906
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
1.271 -29.055
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-1.571 -634
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
392 -1.515
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
28.947 47.836
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
951 274
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
43.395 53.950
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8 -71 -225
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
25.683 0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Diğer
-322 -2
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
25.290 -227
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
174.281 96.656
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-208.385 -174.761
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
17.5 -31.000 -30.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-65.104 -108.105
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.278 105
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.859 -54.277
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 (o) 14.394 72.061
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 (o) 19.253 17.784


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
120.414 81.182 62.639 42.425
FAKTORİNG GELİRLERİ
18 120.414 81.182 62.639 42.425
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
116.746 79.364 61.136 41.442
İskontolu
79.299 60.220 42.209 30.866
Diğer
37.447 19.144 18.927 10.576
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.668 1.818 1.503 983
İskontolu
833 770 487 412
Diğer
2.835 1.048 1.016 571
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
19 -73.308 -43.086 -39.116 -23.909
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-57.645 -35.840 -29.932 -20.789
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-12.887 -5.683 -7.645 -2.346
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.776 -1.563 -1.539 -774
BRÜT KAR (ZARAR)
47.106 38.096 23.523 18.516
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -15.047 -13.362 -9.286 -7.796
Personel Giderleri
-11.295 -9.857 -7.225 -6.019
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-340 -350 -262 -198
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-3.412 -3.155 -1.799 -1.579
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
32.059 24.734 14.237 10.720
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 34.008 64.855 13.589 9.710
Bankalardan Alınan Faizler
458 106 298 24
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
114 1.776 0 837
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
114 1.776 0 837
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
25.791 28.785 8.263 0
Türev Finansal İşlemlerden
25.791 28.785 8.263 0
Diğer
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
5.948 33.590 4.431 8.424
Diğer
1.697 598 597 425
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
22 -1.133 -3.115 -662 -378
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -37.192 -72.605 -16.446 -14.198
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-27.166 -34.502 -13.882 -10.011
Kambiyo İşlemleri Zararı
-8.776 -37.843 -1.441 -4.056
Diğer
-1.250 -260 -1.123 -131
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
27.742 13.869 10.718 5.854
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.742 13.869 10.718 5.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -6.126 -2.781 -2.376 -1.175
Cari Vergi Karşılığı
-6.564 0 -3.420 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -2.781 0 -1.175
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
438 0 1.044 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
21.616 11.088 8.342 4.679
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.616 11.088 8.342 4.679
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0 0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
21.616 11.088 8.342 4.679
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
1 0 1 3 0 3
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3 10.811 0 10.811 6.717 0 6.717
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
3.1 10.811 0 10.811 6.717 0 6.717
BANKALAR
4 9.935 9.320 19.255 6.196 8.197 14.393
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 58.990 0 58.990 58.990 26.938 85.928
FAKTORİNG ALACAKLARI
6 1.217.494 22.752 1.240.246 1.231.458 19.102 1.250.560
İskontolu Faktoring Alacakları
852.420 4.625 857.045 814.127 1.280 815.407
Yurt İçi
897.306 3.986 901.292 849.577 0 849.577
Yurt Dışı
0 664 664 0 1.285 1.285
Kazanılmamış Gelirler (-)
-44.886 -25 -44.911 -35.450 -5 -35.455
Diğer Faktoring Alacakları
365.074 18.127 383.201 417.331 17.822 435.153
Yurt İçi
365.074 0 365.074 417.331 0 417.331
Yurt Dışı
0 18.127 18.127 0 17.822 17.822
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0 0 lama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
7 5.619 0 5.619 7.165 0 7.165
Takipteki Faktoring Alacakları
50.846 0 50.846 52.338 0 52.338
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
-45.227 0 -45.227 -45.173 0 -45.173
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 4.097 0 4.097 4.150 0 4.150
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 337 0 337 113 0 113
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
337 0 337 113 0 113
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
1.463 0 1.463 824 0 824
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 4.819 0 4.819 4.286 0 4.286
DİĞER AKTİFLER
11 21.838 3 21.841 20.909 0 20.909
ARA TOPLAM
1.335.404 32.075 1.367.479 1.340.811 54.237 1.395.048
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
1.335.404 32.075 1.367.479 1.340.811 54.237 1.395.048
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.2 8.841 0 8.841 4.401 0 4.401
ALINAN KREDİLER
12 855.537 91.051 946.588 792.795 142.389 935.184
FAKTORİNG BORÇLARI
6 765 0 765 373 0 373
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
180.893 0 180.893 216.845 0 216.845
Bonolar
13 180.893 0 180.893 216.845 0 216.845
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
DİĞER BORÇLAR
14 946 80 1.026 196 44 240
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
14 874 3 877 448 6 454
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
15 2.188 0 2.188 1.988 0 1.988
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
16 3.214 0 3.214 2.680 0 2.680
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.214 0 3.214 2.680 0 2.680
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
3.438 0 3.438 3.515 0 3.515
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
1.056.696 91.134 1.147.830 1.023.241 142.439 1.165.680
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
17 219.649 0 219.649 229.033 335 229.368
Ödenmiş Sermaye
17.1 81.110 0 81.110 81.110 0 81.110
Sermaye Yedekleri
17.2 2.295 0 2.295 2.295 0 2.295
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
17.2 2.295 0 2.295 2.295 0 2.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 335 335
Kar Yedekleri
17.3 63.332 0 63.332 94.332 0 94.332
Yasal Yedekler
17.3 41.289 0 41.289 41.289 0 41.289
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0 0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
17.3 22.043 0 22.043 53.043 0 53.043
Kar veya Zarar
72.912 0 72.912 51.296 0 51.296
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
51.296 0 51.296 29.182 0 29.182
Net Dönem Karı veya Zararı
21.616 0 21.616 22.114 0 22.114
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
1.276.345 91.134 1.367.479 1.252.274 142.774 1.395.048


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
3.036 3.602 6.638 8.923 2.001 10.924
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
312.245 12.206 324.451 270.294 8.906 279.200
ALINAN TEMİNATLAR
26.1 9.527.352 351.807 9.879.159 7.605.253 399.169 8.004.422
VERİLEN TEMİNATLAR
26.2 667.826 0 667.826 557.782 0 557.782
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26.3 212.664 215.850 428.514 311.307 294.527 605.834
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
212.664 215.850 428.514 311.307 294.527 605.834
Vadeli Alım Satım İşlemleri
33.540 35.437 68.977 54.924 48.792 103.716
Swap Alım Satım İşlemleri
179.124 180.413 359.537 256.383 245.735 502.118
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
26.4 917.411 77.466 994.877 855.147 52.436 907.583
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
11.640.534 660.931 12.301.465 9.608.706 757.039 10.365.745http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701631


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.417 Değişim: -0,52% Hacim : 11.091 Mio.TL Son veri saati : 17:47
Düşük 1.413 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,5260 Değişim: 1,18%
Düşük 8,4182 16.09.2021 Yüksek 8,5373
Açılış: 8,4269
10,0450 Değişim: 0,73%
Düşük 9,9414 16.09.2021 Yüksek 10,0686
Açılış: 9,9725
480,25 Değişim: -1,20%
Düşük 477,72 16.09.2021 Yüksek 487,21
Açılış: 486,06
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.