KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.06.2020 - 17:22
KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Topantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 13.05.2020
Genel Kurul Tarihi 11.06.2020
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, Müzakeresi,
4 - 2019 yılı bağımsız denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2019 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
8 - 2019 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - Yönetim kurulu tarafından 2020 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin ve verilecek ücretin görüşülmesi ve karara bağlanması,
11 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
12 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi,
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi,
14 - Hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
15 - Dilek, temenni ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları -Toplantı Fiziken ve Elektronik olarak saat 12.00'de eş zamanlı olarak başlatılmış olup, ortak temsilcisi tarafından verilen önergeye göre, Divan Başkanlığına Orkun ŞAHİN, tutanak yazmanlığına Esra ÖZKAYA, oy toplama memurluğuna Duran ŞAHİN'in seçilmesi ve Elektronik genel kurul sistem sürecinin yürütülmesi için Seda BAYRAK görevlendirilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda birinci gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek başkanlık divanı oluşturulmuştur.
-Divan heyetine toplantı sonunda tutanakları imzalamak üzere yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
-2019 Yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, toplantı tarihinden üç hafta önce, şirketimiz internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu E-genel kurul sistemin de yayınlandığından dolayı okunmuş sayılması hususunda ortak temsilcisinin önerge verildiği görüldü. Önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
-2019 yılı bağımsız denetçi raporunun toplantı tarihinden üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı, sadece görüş sayfalarının okunması hususunda verilen önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tarafından hazırlanan 2019 yılı bağımsız denetçi raporunun görüş sayfaları, denetim firması yetkilisi Mithat HIZLI tarafından okundu.
-2019 yılına ait finansal tabloların toplantı tarihinden üç hafta önce Kamuyu aydınlatma platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı okunmaması hususunda verilen önerge oylandı ve oy birliği ilke kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2019 yılı finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
-Yıl içerisinde görev alan yönetim kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın 436'ıncı maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışladır.
-Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Esas sözleşmenin 11.maddesinde A grubu imtiyazlı payların Yönetim Kurulu Üye Seçiminde her bir payın 1.000 oy hakkına haiz olduğu tespit edildi. Ortak temsilcisi tarafından verilen önergenin görüşülmesi ve yapılan oylama sonucunda mevcut durumda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan, Orkun ŞAHİN, Ali ARSLAN ve Sevinç BOZKURT ile Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve yeniden aday olduklarını beyan eden , Gülnur BERBER CİVELEK ile Metin YILDIRIM yeniden üç (3) yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere oy birliği ile seçilmişlerdir.
-Yönetim Kurulu'nun 16.04.2020 tarih ve 2020/8 sayılı kararı gereğince, 31.12.2019 tarihli finansal tablolarda oluşan 8.199.518-TL kar nedeniyle, yasal yedekler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından 1.600.000-TL'nin Birinci kar payı olarak ortaklarımıza dağıtılmasına, dağıtımdan sonra kalan tutarın ise olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. Yapılan müzakere sonucunda temettü dağıtımına 16 Haziran 2020 Salı günü başlanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- Dokuzuncu gündem maddesi ile ilgili ortak temsilcisi tarafından önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.000-TL huzur hakkı ödenmesine devam edilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
-Yönetim Kurulu tarafından 2020 faaliyet yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş oy birliği ile kabul edildi. Denetim firmasına 2020 yılı denetim ücreti olarak KDV hariç 25.000-TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
-2019 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir rehin teminat ve ipotek 'in bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
-2019 yılı içerisinde bağış ve yardımın yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
-Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
-Şirket paylarının geri alınmasıyla ilgili yönetim kurulu başkanı tarafından genel kurula aşağıdaki hususlar ile ilgili bilgi verilmiştir.
Bilindiği üzere ülkemiz sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ve şirket paylarına ilave likidite sağlayarak sağlıklı fiyat oluşmasına ortam ve fayda sağlamak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine uygun olarak azami 4.000.000 adet ve bu adet için 4.000.000-TL azami fon ayrılmasına Yönetim Kurulu 15.02.2017 tarihinde karar vermiştir.
Alınan karar kapsamında 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 0,63-0,78 fiyat aralığından 1.850.000 nominal tutarlı hisse geri alımı, 1,07-1,15 fiyat aralığından ise 750.000 nominal tutarlı hisse geri satımı yapılmıştır. 31.12.2019 tarihi itibariyle hisse geri alım toplamı 2.750.000 adet olup geri alınan paylar şirketimiz sermayesinin %13,75 lik kısmına tekabül etmektedir. 2020 yılı içerisinde şirket paylarının piyasa değerleri yakından takip edilerek gerektiğinde ilave hisse geri alımları yapmaya devam edilecektir.
Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, ayrıca toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:12:25 de kapatılmıştır. Genel Kurulda alınan kararlara herhangi bir itiraz ve muhalefetin olmadığı görüldü. İş bu toplantı genel kurul tutanağı toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imza altına alındı.11 Haziran 2020 Ankara.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Bağımsız Üye-Gulnur B.Civelek.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Bağımsız Üye-Metin Yıldırım.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Menkul Hazır Bulunanlar.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.06.2020 Perşembe günü saat:12,00'de şirket merkezi olan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850690


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.