" />

KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.09.2021 - 18:21
KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 03.08.2021
Genel Kurul Tarihi 07.09.2021
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Yıldızposta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İşmerkezi Kat:4 Esentepe Şişli İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2020 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - 2020 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,
8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,
11 - 2020 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen İlişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Euro Yatırım 2020 Bilgilendirme Dökümanı-07092021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Euro Yatırım Gündem İlanı(07.09.2021 Olağan).pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1.Toplantıya hissedar Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Mehmet ÜZER tarafından verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Ali ARSLAN 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet ÜZER 'in ve Tutanak Yazmanlığına da Funda SAĞCAN 'ın seçilmelerine, Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Feyzullah ÖNER ‘in tayin edilmesini talep etti. Söz alan olmadı.
Toplantı Başkanlığı'na Ali ARSLAN 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet ÜZER 'in ve Tutanak Yazmanlığına Funda SAĞCAN 'ın seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Feyzullah ÖNER ‘in tayin edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
2.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı 'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3.Toplantı Başkanı 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ‘nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.
Toplantıya hissedar Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Funda SAĞCAN tarafından verilen yazılı önerge ile Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka söz alan olmadı.
Verilen önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi hususu oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
4.Toplantı Başkanı Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ‘nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.
Toplantıya hissedar Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Mehmet ÜZER tarafından verilen yazılı önerge ile Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka Söz alan olmadı.
Verilen önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş kabul edilmesi hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5.Toplantı Başkanı Şirketin 2020 hesap dönemine ait Finansal Mali Tablolarının Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ‘nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.
Toplantıya hissedar Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Funda SAĞCAN tarafından verilen yazılı önerge ile Şirketin 2020 hesap dönemine ait Finansal Mali Tablolarının, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka Söz alan olmadı.
Verilen önerge oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı hesap dönemine ait finansal mali tabloların aynen katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2020 yılı faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Mustafa Şahin 3.146.001 oy , Ali Arslan 9.246.004,65 oy , Feyzullah Öner 9.246.004,65 oy , Osman Demirci 9.246.004,65 oy , Sevinç Bozkurt 9.246.004,65 oy ile Yönetim üyeleri ayrı ayrı katılanların oybirliği ile ibra edildi.
7.Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı karının dağıtılmasına ilişkin teklifin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Yapılan görüşmeler neticesinde
Şirketimizin TTK ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarında oluşan karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine,
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda oluşan karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine,
SPK'nın kar dağıtımına ilişkin mevzuat ve düzenlemelerine göre şirketimizin Dönem Karı olmasına rağmen dağıtılabilir net kara ulaşmak için öncelikle geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi gerekliliği nedeniyle 2020 yılı için kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
Yönetim Kurulu 'nun 2020 yılı kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Teklif oylamaya sunuldu. Teklifin kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
8.Toplantıya hissedar Mustafa ŞAHİN adına vekâleten katılan Mehmet ÜZER, Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Handan Dilan ÖZBİLEN ve Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Mehmet ÜZER tarafından verilen yazılı önergeler okundu. Başka Söz alan olmadı. Verilen önergeler oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere ............... T.C Kimlik numaralı Mustafa ŞAHİN, ............... T.C. Kimlik numaralı Feyzullah ÖNER ve ............... T.C. Kimlik numaralı Ali ARSLAN ‘ın yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesine oybirliği ile karar edildi.
Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine önerilen ............... T.C. Kimlik numaralı Osman DEMİRCİ ve ............... T.C. Kimlik numaralı Sevinç BOZKURT ‘un da 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamaya sonucunda katılanların oybirliği ile karar edildi.
9.Toplantıya hissedar Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Handan Dilan ÖZBİLEN tarafından verilen yazılı önerge okundu. Başka Söz alan olmadı. Verilen önerge oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.000,00 (İki Bin) TL ücret ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca 2020 yılı seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine, denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına katılanların oybirliği ile kabul edildi.
11.2020 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
Toplantıya hissedar Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Funda SAĞCAN tarafından verilen yazılı önerge ile 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 100.000,00 (Yüz bin) TL olarak belirlenmesi hususunu önerdi. Öneri müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
12.Şirketimiz tarafından 2020 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
13.Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında 31.12.2020 tarihli Mali tablolar ve dipnotların gerekli açıklamaların yapıldığı bilgisi ortakların, genel kurulun bilgisine sunuldu. Finansal tabloların 7. Nolu dipnotlarında yer alan ilişkili taraf açıklamaları dışında 2020 yılı içinde yapılan, yaygın ve süreklilik arz eden ve önemli nitelikte işlemler olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
14.Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
15.Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için Toplantı Başkanı tarafından Bakanlık Temsilcisi Dilek DİREN huzurunda toplantıya son verildi. Toplantıyla ilgili bir itirazın olmadığı görüldü.
Toplantı tutanağı Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Heyeti tarafından imza altına alındı. 07.09.2021 Saat:12.33
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAYICI TUTANAK YAZMANI
Dilek DİREN Ali ARSLAN Mehmet ÜZER Funda SAĞCAN


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 22.09.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Euro Yatırım G.Kurul Tutanak(07.09.2021).pdf - Tutanak
EK: 2 Euro Yatırım Hazirun 07.09.2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Euro Yatırım 2020 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.09.2021 tarihinde saat:12.00 de Yıldızposta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İşmerkezi Kat:4 Esentepe Şişli İstanbul adresinde yapılmış olup, Toplantı Kararları ve ekleri 22.09.2021 tarihinde tescil edilmiş, yine aynı tarihli (22.09.2021) 10414 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunar ve kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965227


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.