KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.08.2020 - 18:01
KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 07.07.2020
Genel Kurul Tarihi 04.08.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Yıldızposta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İşmerkezi Kat:4 Esentepe Şişli İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2019 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - 2019 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,
10 - 2019 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
12 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen İlişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Euro Yatırım Gündem İlanı(04.08.2020 Olağan).pdf - İlan Metni
EK: 2 Euro Yatırım 2019 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantıya hissedar Seda ŞAHİN adına vekâleten katılan Feyzullah ÖNER tarafından verilen sözlü önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Ali ARSLAN 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet ÜZER 'in ve Tutanak Yazmanlığına da Funda SAĞCAN 'ın seçilmelerine, Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Feyzullah ÖNER ‘in tayin edilmesini talep etti. Söz alan olmadı.Toplantı Başkanlığı'na Ali ARSLAN 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet ÜZER 'in ve Tutanak Yazmanlığına Funda SAĞCAN 'ın seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Feyzullah ÖNER ‘in tayin edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı 'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Toplantı Başkanı 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ‘nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.
Toplantıya hissedar Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Funda SAĞCAN tarafından verilen sözlü önerge ile Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka söz alan olmadı.
Verilen önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi hususu oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
4. Toplantı Başkanı Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ‘nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.
Toplantıya hissedar Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Mehmet ÜZER tarafından verilen sözlü önerge ile Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2019 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka Söz alan olmadı.
Verilen önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş kabul edilmesi hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5. Toplantı Başkanı Şirketin 2019 hesap dönemine ait Finansal Mali Tablolarının Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ‘nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.
Toplantıya hissedar Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Funda SAĞCAN tarafından verilen sözlü önerge ile Şirketin 2019 hesap dönemine ait Finansal Mali Tablolarının, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka Söz alan olmadı.
Verilen önerge oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2019 yılı hesap dönemine ait finansal mali tabloların aynen katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2019 yılı faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim üyeleri ayrı ayrı Katılanların oybirliği ile ibra edildi.
7. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karının dağıtılmasına ilişkin teklifin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Yapılan görüşmeler neticesinde
Şirketimizin TTK ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarında oluşan zararın geçmiş yıl zararlarına transfer edilmesine,
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda oluşan karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine,
SPK'nın kar dağıtımına ilişkin mevzuat ve düzenlemelerine göre şirketimizin Dönem Karı olmasına rağmen dağıtılabilir net kara ulaşmak için öncelikle geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi gerekliliği nedeniyle 2019 yılı için kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
Yönetim Kurulu 'nun 2019 yılı kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Teklif oylamaya sunuldu. Teklifin kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
8. Toplantıya hissedar Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Mehmet ÜZER tarafından verilen yazılı önerge okundu. Başka Söz alan olmadı. Verilen önerge oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.000,00 (Bin) TL ücret ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca 2020 yılı seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine, denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına katılanların oybirliği ile kabul edildi.
10. 2019 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
Toplantıya hissedar Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Funda SAĞCAN tarafından verilen önerge ile 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 100.000,00 (Yüz bin) TL olarak belirlenmesi hususunu önerdi. Öneri müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
11. Şirketimiz tarafından 2019 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
12. Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında 31.12.2019 tarihli Mali tablolar ve dipnotların gerekli açıklamaların yapıldığı bilgisi ortakların, genel kurulun bilgisine sunuldu. Finansal tabloların 7. Nolu dipnotlarında yer alan ilişkili taraf açıklamaları dışında 2019 yılı içinde yapılan, yaygın ve süreklilik arz eden ve önemli nitelikte işlemler olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
14. Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için Toplantı Başkanı tarafından Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ huzurunda toplantıya son verildi. Toplantıyla ilgili bir itirazın olmadığı görüldü. Toplantı tutanağı Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Heyeti tarafından imza altına alındı. 04.08.2020 Saat:11.42
BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAYICI TUTANAK YAZMANI
Yılmaz AKBAŞ Ali ARSLAN Mehmet ÜZER Funda SAĞCAN


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Euro Yatırım G.Kurul Tutanak(04.08.2020)-Noter.pdf - Tutanak
EK: 2 Euro Yatırım Hazirun 04082020-İmzalı Boş.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Euro Yatırım 2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.08.2020 tarihinde saat:11.00 de Yıldızposta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İşmerkezi Kat:4 Esentepe Şişli İstanbul adresinde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunar ve kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865024


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.