KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.06.2020 - 17:31
KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu Tescil işlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 13.05.2020
Genel Kurul Tarihi 11.06.2020
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi,
4 - 2019 yılı bağımsız denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2019 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
8 - 2019 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - Yönetim kurulu tarafından 2020 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin ve verilecek ücretin görüşülmesi ve karara bağlanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2019 tarih ve 12233903-335.13-E.15547 sayılı yazısıyla şirketimize tebliğ edilen idari para cezasının içeriğine ilişkin ortaklarımızın bilgilendirilmesi ve karara bağlanması,
12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
13 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi,
15 - Hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
16 - Dilek, temenni ve Kapanış,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları -Euro Trend Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 11 Haziran 2020 Perşembe günü saat 13.00'de Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü nün 10.06.2020 tarih ve 54889102 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Mutullah KILIÇ gözetiminde toplanmıştır.
-
Toplantıya ait Genel Kurul Çağrısı, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 18.05.2020 tarih ve 10080 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca, 13.05.2020 tarihinde Saat:19.06'da Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
-
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.
-
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hisseden 356.464 adet hissenin elektronik ortamda, 1.245.933,554 adet hissenin ise fiziken ve vekaleten olmak üzere toplam 1.602.397,554 adet hissenin toplantıda temsil edildiği,
Birinci toplantının, gerekli toplantı nisabı (çoğunluk) olmadığından yapılamadığı 13.05.2020 tarihinde Bakanlık Temsilcisi Sn. Ahmet UYAROĞLU nezaretinde tutulan tutanaktan anlaşılmış olup, böylece T.T.K'nın 418'nci maddesinde öngörüldüğü üzere bu kez toplantı nisabı aranmadığı ve Genel Kurul toplantısının yapılmasına herhangi bir engel olmadığı ve toplantının yapılabileceği Bakanlık Temsilcisi Mutullah KILIÇ tarafından ifade edilmiş ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
-Toplantı Fiziken ve Elektronik olarak saat 13.00'de eş zamanlı olarak başlatılmış olup, ortak temsilcisi tarafından verilen önergeye göre, Divan Başkanlığına Orkun ŞAHİN, tutanak yazmanlığına Esra ÖZKAYA, oy toplama memurluğuna Duran ŞAHİN'in seçilmesi ve Elektronik genel kurul sistem sürecinin yürütülmesi için Seda BAYRAK görevlendirilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda birinci gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek başkanlık divanı oluşturulmuştur.
-Divan heyetine toplantı sonunda tutanakları imzalamak üzere yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
-
2019 Yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, toplantı tarihinden üç hafta önce, şirketimiz internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu E-genel kurul sistemin de yayınlandığından dolayı okunmuş sayılması hususunda ortak temsilcisinin önerge verildiği görüldü. Önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
-
2019 yılı bağımsız denetçi raporunun toplantı tarihinden üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı, sadece görüş sayfalarının okunması hususunda verilen önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tarafından hazırlanan 2019 yılı bağımsız denetçi raporunun görüş sayfaları, denetim firması yetkilisi Mithat HIZLI tarafından okundu.
-
2019 yılına ait finansal tabloların toplantı tarihinden üç hafta önce Kamuyu aydınlatma platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı okunmaması hususunda verilen önerge oylandı ve oy birliği ilke kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2019 yılı finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
-
Yıl içerisinde görev alan yönetim kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın 436'ıncı maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışladır.
-Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Esas sözleşmenin 11.maddesinde A grubu imtiyazlı payların Yönetim Kurulu Üye Seçiminde her bir payın 1.000 oy hakkına haiz olduğu tespit edildi. Ortak temsilcisi tarafından verilen önergenin görüşülmesi ve yapılan oylama sonucunda mevcut durumda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan, Orkun ŞAHİN, Ali ARSLAN ve Sevinç BOZKURT ile Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve yeniden aday olduklarını beyan eden Osman DEMİRCİ ve Gülnur BERBER CİVELEK 356.464 ret oyuna karşın 108.497.464,66 kabul oyu ile yeniden üç (3) yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.
-
Yönetim Kurulu'nun 16.04.2020 tarih ve 2020/8 sayılı kararı gereğince, 31.12.2019 tarihli finansal tablolarda oluşan 8.335.353-TL kar nedeniyle, yasal yedekler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından 1.600.000-TL'nin Birinci kar payı olarak ortaklarımıza dağıtılmasına, dağıtımdan sonra kalan tutarın ise olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. Yapılan müzakere sonucunda temettü dağıtımına 16 Haziran 2020 Salı günü başlanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
-Dokuzuncu gündem madddesi ile ilgili ortak temsilcisi tarafından önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.000-TL huzur hakkı ödenmesine devam edilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 356.464 ret oyuna karşı 1.245.933,55 kabul oyu ile kabul edildi.
-
Yönetim Kurulu tarafından 2020 faaliyet yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş oy birliği ile kabul edildi. Denetim firmasına 2020 yılı denetim ücreti olarak KDV hariç 25.000-TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
-
On birinci gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2019 tarih ve 12233903-335.13-E.15547 sayılı yazısıyla şirketimize tebliğ edilen idari para cezasının içeriğine ilişkin ortaklara bilgi verilerek idari para cezasının yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu müzakereye açılmıştır. Ortak temsilcisi adına vekaleten katılan Duran ŞAHİN söz alarak şirkete kesilmiş idari para cezasına karşı yasal süresi içerisinde yargı yoluna başvurulması sebebiyle ilgili dönemdeki yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesi hususunda görüş ve önerge bildirmiştir. Başka bir görüş/öneri olmadığı görüldü. Mevcut önerge oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi
-
2019 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir rehin teminat ve ipotek 'in bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
-
2019 yılı içerisinde bağış ve yardımın yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
-
Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
-
Şirket paylarının geri alınmasıyla ilgili yönetim kurulu başkanı tarafından genel kurula aşağıdaki hususlar ile ilgili bilgi verilmiştir.
Bilindiği üzere ülkemiz sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ve şirket paylarına ilave likidite sağlayarak sağlıklı fiyat oluşmasına ortam ve fayda sağlamak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine uygun olarak azami 4.000.000 adet ve bu adet için 4.000.000-TL azami fon ayrılmasına Yönetim Kurulu 15.02.2017 tarihinde karar vermiştir.
Alınan karar kapsamında 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 0,61-0,77 fiyat aralığından 3.110.000 nominal tutarlı hisse geri alımı, 0,86-1,52 fiyat aralığından ise 1.650.000 nominal tutarlı hisse geri satımı yapılmıştır. 31.12.2019 tarihi itibariyle hisse geri alım toplamı 2.000.000 adet olup geri alınan paylar şirketimiz sermayesinin % 10'luk kısmına tekabül etmektedir. 2020 yılı içerisinde şirket paylarının piyasa değerleri yakından takip edilerek gerektiğinde ilave hisse geri alımları yapmaya devam edilecektir.
Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, ayrıca toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:13:21' de kapatılmıştır. Genel Kurulda alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı görüldü. İş bu toplantı genel kurul tutanağı toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imza altına alındı.11 Haziran 2020 Ankara.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 12.06.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Bağımsız Üye Gulnur B.Civelek.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Bağımsız Üye-Osman Demirci.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
11.06.2020 Perşembe günü saat:13,00'de, şirket merkezi olan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 12.06.2020 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851008


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.970 Değişim: 1,26% Hacim : 14.649 Mio.TL Son veri saati : 15:00
Düşük 1.946 26.01.2022 Yüksek 1.975
Açılış: 1.951
13,5552 Değişim: 0,58%
Düşük 13,4418 26.01.2022 Yüksek 13,5742
Açılış: 13,477
15,2936 Değişim: 0,34%
Düşük 15,2088 26.01.2022 Yüksek 15,3236
Açılış: 15,2419
802,40 Değişim: 0,16%
Düşük 798,48 26.01.2022 Yüksek 805,34
Açılış: 801,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.