KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.04.2018 - 19:27
KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016-2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 2016-2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 20.03.2018
Genel Kurul Tarihi 20.04.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve başkanlık divanı seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2016-2017 yılları faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2016-2017 yılları hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetçi rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
5 - 2016-2017 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve tasdiki.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016-2017 yılları faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7 - Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
8 - 2016-2017 yıllarında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,
9 - 2016-2017 yıllarında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespit edilmesi.
12 - 2016-2017 yılları içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - 2016-2017 yılları içinde İlişkili Taraflara Yapılan İşlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket' in "Bilgilendirme Politikası" , Ücretlendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 20.04.2018 TARİHLİ GENEL KURUL İLAN METNİ ve VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Toplantı başkanlığına Uğur Kumru, oy toplama memurluğuna Ayten Özer, Tutanak yazmanlığına Eşref Özdemir teklif edildiler. Başka öneri bulunmadığından yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle seçildiler.
2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi hususu oylandı, toplantı başkanlığına tutanakların imzalanması hususunda oy birliğiyle yetki verildi.
3- 2016-2017 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu web sayfasında yayınlandığından ve KAP'da duyurumu yapıldığından okunmadan müzakereye geçilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi. 2016-2017 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı.
4- Başkan 2016-2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim AŞ.'nin rapor özetini okumasını istedi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özeti Ziya Kaya tarafından okundu. Müzakere açıldı. Söz konusu raporlarda 2016 bağımsız denetim raporunda, bağımsız denetim görüşü olarak olumlu görüş beyan edilmiş olup, 2017 yılına dair iligili bağımsız denetim firması finansal yatırımların gerçeğe uygun değer tespitleri şirket tarafından yapıldığı, ancak denetim şirketice ilgili tutarların dış teyit işlemleri gerçekleştirilmemiş veya alternative prosedürlerle doğrulanamadığından dolayı görüş bildirmekten kaçındığına dair genel kurula bilgi verildi. Bakanlık temsilcisi, 2017 yılına ait bağımsız denetim kuruluşunun raporunun görüş kısmında görüş vermekten kaçınması hususu ile ilgili mevzuata bakılması konusunda Genel Kurula bilgi verdi. Bu hususta yönetim kurulu genel kurula görüş bildirmekten kaçınma durumuna istinaden, bağımsız değerleme firması ile anlaşma yapılarak çalışmalara devam edildiği ve sürecin 30.06.2018 ‘e kadar tamamlanması planlandığı konusunda Genel Kurula bilgi verdi.
5- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2016-2017 yılı Finansal Tablolarının kamuoyuna Kamuyu Aydınlatma Platformundan ve şirketin www.escort.com.tr internet adresinde duyurulduğu bilgisi verildi. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Ziya Kaya tarafından bilanço ve gelir tablosu özetleri okundu. Müzakere açıldı. Söz alan olmamıştır.
6- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 ve 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini hususuna geçilmiştir.
2016 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Halil İbrahim Özer' 682.775,50 kabul oyuyla ibra edilmiştir. Halil İbrahim Özer kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmamıştır.
2016 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Kumru 21.784.922,933 kabul oyuyla ibra edilmiştir. Uğur Kumru kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmamıştır.
2016 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sengül Nükhet Kocameşe 21.807.554,933 red oyuyla ibra edilmemiştir. Sengül Nükhet Kocameşe toplantıda bulunmamıştır. Kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmamıştır.
2016 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Yalçın Gerek 21.807.554,933 kabul oyuyla ibra edilmiştir. Yalçın Gerek Kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmamıştır.
2016 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Adem Özay 21.807.554,933 kabul oyuyla ibra edilmiştir. Adem Özay Kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmamıştır.
2017 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Halil İbrahim Özer 682.775,50 kabul oyuyla ibra edilmiştir. Halil İbrahim Özer kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmamıştır.
2017 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Kumru 21.784.922,933 kabul oyuyla ibra edilmiştir. Uğur Kumru kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmamıştır.
2017 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sengül Nükhet Kocameşe 21.807.554,933 red oyuyla ibra edilmemiştir. Sengül Nükhet Kocameşe toplantıda bulunmamıştır. Kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmamıştır.
2017 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Yalçın Gerek 21.807.554,933 kabul oyuyla ibra edilmiştir. Yalçın Gerek Kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmamıştır.
2017 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Adem Özay 21.807.554,933 kabul oyuyla ibra edilmiştir. Adem Özay Kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmamıştır.
7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 01.01.2018-31.12.2018 dönemi için seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
8- 2016-2017 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağış ve yardım yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
9- Sermaye Piyasası Kurulu' mın 03.012014 tarih ve 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketin SPK düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla tamamı bağlı ortaklıklar ve iştiraklerden oluşan 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat rehin ipotek ve kefaletler hakkında bilgiye, 31.12.2016 ve 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızın 26 numaralı dipnot maddelerinde yer aldığı bilgisi verilmiştir.
10- Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 41030028244 TC kimlik numaralı Halil İbrahim ÖZER, 23932446340 TC kimlik numaralı Uğur KUMRU, 45580276636 TC kimlik numaralı Aytaç Biter, Bağımsız Üyeler olarak da 16565881640 T.C. Kimlik Numaralı Çağrı Çelik ve 41119489850 T.C. Kimlik Numaralı Adem ÖZAY' ın, iki yıl süre ile seçilmeleri,oy birliğiyle kabul edildi.
11- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi oy birliğiyle Kabul edildi.
12- Sermaye Piyasası Kurulu' nun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya ortaklığın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 6 no'lu dipnotta yer alan mal ve/veya hizmet alış ve satış tutarlarının emsallerine uygun tutarlarla fatura edildiği Genel Kurul' un bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve onaylanmayacağını bildirdi.
13- 2016-2017 yılları içinde İlişkili Taraflara Yapılan İşlemlere ilişkin olarak aşağıdaki konularda Genel Kurula bilgi verilmiştir.
Sermayesinin % 100 'üne iştirak ettiğimiz Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'Ekonominin genel durumunun uygun ve elverişli olmaması nedeniyle Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı statüsünün sonlandırılmasına, şartların uygun ve elverişli hale gelmesi durumunda tekrar müracaat edilmesine karar verilmiştir.
2015 Yılı Aralık ayı sonunda, daha önceden hiçbir bilgilendirme yapılmadan Toshiba firması Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu önemli pazarlardan çekildiği duyurusu sonrası TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş.'ye Toshiba markalı bilgisayar ve bilgisayar ürünleri sağlayamaz durumuna gelmiş ve bu durum ilgili dönemde duyurulmuştur. Uzun yıllardır sürdürülen dağıtıcılık ilişkisinin taraflar arasındaki sözleşmeye aykırı ve tek taraflı olarak aniden sona erdirilmesi sebebiyle, TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş en önemli ürün grubunun gelirlerinden mahrum kalmış, uzun yıllardır Türkiye pazarında yaratmış olduğu marka değeri ile bu alanda yıllarca yapmış olduğu yatırımlar karşılıksız kalarak şirket değerinde düşüşe neden olmuştur.
Bağlı ortaklığımız Tnb Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş. ile ses sistemleri üreticisi Altec Lansing, MMBL Company arasında "Distribütörlük Sözleşmesi" imzalanmıştır.
Bağlı ortaklığımız Tnb Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş. ile bilgisayar üreticisi Defender Technology O.Ü. arasında "Distribütörlük Sözleşmesi" imzalanmıştır.
TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş'nin uğradığı zararların tazmini için Toshiba Almanya ve Toshiba Japonya ile görüşmeler yapılmış ancak istenilen düzeyde bir sonuç alınamamıştır. Bunun üzerine oluşan zararın tazminini sağlamak amacıyla yasal yollara başvurmak zorunluluğu hasıl olmuştur. Taraflar arasındaki sözleşmeler gereği hesaplanan 42.964.737,32 EUR zararın tazminine yönelik Toshiba Almanya'ya karşı Almanya'da tahkim yoluna başvurulmuştur.
Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve onaylanmayacağını bildirdi.
14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket' in "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Yapılan oylama sonucunda 2016 ve 2017 karlarının dağıtılmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
15- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine oy birliğiyle yetki verilmiştir.
16- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.
İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. (20.04.2018 14:48)


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2016-2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞ.pdf - Tutanak
EK: 2 2016-2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678403


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.