KAP ***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

01.03.2022 - 20:23
KAP ***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
6
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5327-escar-turizm-tasimacilik-ticaret-a-s
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Yalnızca Türkçe sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan bir durum olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesi kapsamında gerçekleşen bir ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
İlişkili tarafımız bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2021/07/Escar-Bag%CC%86is%CC%A7-ve-Yardim-Politikasi.pdf
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Şirketimiz son genel kurul toplantı tarihi itibarıyla halka kapalı bir şirket konumundadır. 2022 yılında yapılacak ilk genel kurul toplantısında söz konusu politika onaya sunulacak ve bağlantı paylaşılacaktır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas Sözleşmemizin 11. maddesinde hükme bağlanmıştır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2020 yılına ilişkin Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında denetçiler ve şirket çalışanlarından katılım olmuştur. Menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Şirket Esas Sözleşmesi’nin 8. maddesine göre (A) Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket’in çıkarılmış sermayesinin en az %10’unu temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla, Şirketin en az 5 kişiden oluşacak yönetim kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Esas özleşme'nin 11. maddesine göre yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin 5 oy hakkı vardır. Şirketin ana ortakları Efrayim Kebudi, Daryo Kebudi, Azra Kebudi, Betina Halyo ve Nora Karakaş Küçükberberyan olup, söz konusu ortaklardan Efrayim Kebudi şirket sermayesinin %23,92’sine, Daryo Kebudi %23,92’sine, Azra Kebudi %23,92’sine, Betina Halyo %3,99’una ve Nora Karakaş Küçükberbeyan %3,99’una sahip olup, bununla birlikte sahip oldukları imtiyazlı A grubu nama yazılı paylar ile birlikte oy haklarının Efrayim Kebudi %30’una, Daryo Kebudi %30’una, Azra Kebudi %30’una, Betina Halyo %5’ine ve Nora Karakaş Küçükberbeyan %5’ine sahiptir.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 23,92
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Yoktur.
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2021/07/Escar-Kar-Dag%CC%86itim-Politikasi.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
2020 yılına ilişkin yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtılmaması kararlaştırılmıştır. Şirketimiz toplantı tarihi itibarıyla halka kapalı bir şirket konumundadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
2020 yılına ilişkin yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtılmaması kararlaştırılmıştır. Şirketimiz toplantı tarihi itibarıyla halka kapalı bir şirket konumundadır.
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
18/03/2021 0 % 100 % 100 % 0 https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/belge-goruntuleme/20468 https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/belge-goruntuleme/20468 - 5 Şirketimiz toplantı tarihi itibarıyla halka kapalı bir şirket konumundadır. Yıl içerisinde yapılacak ilk genel kurul toplantısında bu bağlantı paylaşılacaktır.
26/03/2021 0 % 100 % 100 % 0 https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/belge-goruntuleme/20468 https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/belge-goruntuleme/20468 - 5 Şirketimiz toplantı tarihi itibarıyla halka kapalı bir şirket konumundadır. Yıl içerisinde yapılacak ilk genel kurul toplantısında bu bağlantı paylaşılacaktır.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu D Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Kısmı Madde 8 "İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri”
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Aday Gösterme Komitesinin faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu F Riskler Ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi Kısmı Madde 2 "Riskin Erken Saptanması Komitesi”
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Ücret Komitesinin faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu E Finansal Durum Kısmı Madde 2 "Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar”
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
https://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Escar-U%CC%88cretlendirme-Politikasi-002.pdf
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu B Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Kısmı Madde 1 "Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret Prim, İkramiye, Kar Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplamı”
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 7 7
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 100 % 100 2 2
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 100 4 4
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Bu komitenin görevlerini kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir.
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Bu komitenin görevlerini kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Efrayim KEBUDİ: Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Daryo KEBUDİ: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Yönetici Ortak ve Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Azra KEBUDİ: Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetici Ortak ve Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Nora KARAKAŞ KÜÇÜKBERBERYAN: Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Müdür ve Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Betina HALYO: Yönetim Kurulu Üyeliği, Satış Danışmanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği ve Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Alaettin Şafak URAS: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı. Cengiz ARABACI: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Yoktur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet Raporu D Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Kısmı Madde 8 "İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri"
Yönetim kurulu başkanının adı
Efrayim KEBUDİ
İcra başkanı / genel müdürün adı
Nora Karakaş KÜÇÜKBERBERYAN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Farklı kişilerden oluşmaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
2021 yılı içerisinde Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmemiştir. 2022 yılı içerisinde yapılması planlanmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
https://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2 ve %28
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Efrayim KEBUDİ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/02/2021 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Daryo KEBUDİ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/02/2021 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Azra KEBUDİ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/02/2021 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Nora KARAKAŞ KÜÇÜKBERBERYAN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/02/2021 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Betina HALYO İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/02/2021 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Cengiz ARABACI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 26/03/2021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006134 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Alaettin Şafak URAS İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 26/03/2021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006134 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yoktur.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
4
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Denetim Komitesi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
iletisim@escar.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
https://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Yoktur.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Bu çerçevede yapılan planlamalar yönetim kurulu seviyesinde degerlendirilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu yoktur. Etik kurallar politikamızda ilgili konulardaki yaklaşımımız belirtilmiştir: https://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Escar-Etik-Davranislar-ve-Kurallar-Politikasi.pdf
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından koordine edilmektedir.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu A Genel Bilgiler Kısmı Madde 6 "Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri ile İlgili Bilgiler” ve “Ek 1”
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu A Genel Bilgiler Kısmı Madde 7 "Komiteler, Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler”
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu A Genel Bilgiler Kısmı Madde 6 "Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri ile İlgili Bilgiler”
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu G Diğer Hususlar Kısmı Madde 2 "Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi”
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu D Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Kısmı Madde 13 "Hukuki Konular”
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu G Diğer Hususlar Kısmı Madde 3 "Şirket’in Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirket’çe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi”
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu D Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Kısmı Madde 9 "Doğrudan ve Dolaylı İştirakler”
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu G Diğer Hususlar Kısmı Madde 4 "Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi”


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
32
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 85
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
1-3
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
https://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2022/02/Yo%CC%88netim-Kurulu-C%CC%A7alis%CC%A7ma-Esaslari.pdf
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Faaliyet Raporu A Genel Bilgiler Kısmı Madde 7 "Komiteler, Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler”
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Alaettin Şafak URAS Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Cengiz ARABACI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Cengiz ARABACI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Betina HALYO Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Alaettin Şafak URAS Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Betina HALYO Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Aday Gösterme Komitesi'nin görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. - -
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Ücret Komitesi'nin görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006151


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.408 Değişim: 1,56% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 2.370 06.07.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.389
17,2225 Değişim: 0,04%
Düşük 17,1870 07.07.2022 Yüksek 17,3021
Açılış: 17,2155
17,5887 Değişim: 0,23%
Düşük 17,5271 07.07.2022 Yüksek 17,5965
Açılış: 17,548
964,22 Değişim: 0,16%
Düşük 961,31 07.07.2022 Yüksek 968,23
Açılış: 962,71
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.