KAP ***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 - 18:38
KAP ***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 367.632.692 468.016.309 151.415.538 144.475.424
Satışların Maliyeti
20 -310.127.235 -389.949.076 -129.482.858 -126.347.666
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.505.457 78.067.233 21.932.680 18.127.758
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0 0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0 0 0
Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0 0 0
Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
Karşılık Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
57.505.457 78.067.233 21.932.680 18.127.758
Genel Yönetim Giderleri
21 -4.356.974 -5.157.584 -1.857.132 -1.964.187
Pazarlama Giderleri
21 -22.299.548 -22.540.376 -7.963.535 -7.723.349
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 38.041.874 40.227.780 17.610.198 13.058.446
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -27.075.991 -21.523.627 -10.719.095 -7.426.703
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.814.818 69.073.426 19.003.116 14.071.965
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
41.814.818 69.073.426 19.003.116 14.071.965
Finansman Gelirleri
23 50.130.101 35.636.283 14.159.215 11.954.153
Finansman Giderleri
23 -42.800.330 -32.182.786 -11.061.717 -12.426.155
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.144.589 72.526.923 22.100.614 13.599.963
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.828.326 -12.117.179 -3.562.041 -1.663.476
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -8.570.062 -12.477.596 -4.014.318 -1.716.871
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 741.736 360.417 452.277 53.395
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.316.263 60.409.744 18.538.573 11.936.487
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.316.263 60.409.744 18.538.573 11.936.487
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41.316.263 60.409.744 18.538.573 11.936.487
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 121.568.949 163.129.928
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
143.983.064 137.910.342
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 44.733 6.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 143.938.331 137.903.478
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 2.654.029 3.369.168
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.654.029 3.369.168
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 9.497
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 0 9.497
Stoklar
9 151.705.189 178.364.689
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.666.035 2.922.004
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.666.035 2.922.004
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 4.734.127 12.663.475
Diğer Dönen Varlıklar
11 985.989 6.652.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
985.989 6.652.752
ARA TOPLAM
437.297.382 505.021.855
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
437.297.382 505.021.855
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 248.895 248.895
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 5.132 5.132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.132 5.132
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 4.190.000 6.190.000
Maddi Duran Varlıklar
13 71.684.142 68.497.369
Arazi ve Arsalar
18.286.075 18.286.075
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
334.822 403.448
Binalar
23.238.428 23.732.120
Tesis, Makine ve Cihazlar
27.250.567 24.367.455
Taşıtlar
638.924 811.078
Mobilya ve Demirbaşlar
754.441 806.908
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.109.460 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
71.425 90.285
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Şerefiye
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
3.269 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.269 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.131.438 74.941.396
TOPLAM VARLIKLAR
513.428.820 579.963.251
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 116.495.360 133.764.330
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 116.495.360 133.764.330
Banka Kredileri
116.495.360 133.764.330
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 416.997 1.040.122
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
416.997 1.040.122
Ticari Borçlar
15.879.717 91.167.634
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 2.635 23.181
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 15.877.082 91.144.453
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.063.190 686.818
Diğer Borçlar
60.560 40.155
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 41.019 28.043
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 19.541 12.112
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
254.398 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
254.398 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.498.222 3.870.086
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.498.222 3.870.086
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 13.649.442
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.083.040 201.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 635.400 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 447.640 201.600
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 8.733.390 590.520
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.733.390 590.520
ARA TOPLAM
146.484.874 245.010.707
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
146.484.874 245.010.707
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 182.240 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
182.240 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.478.569 5.625.733 60.185.778 18.367.072 11.964.029http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886841


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.408 Değişim: 0,00% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 2.370 06.07.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.389
17,2130 Değişim: -0,01%
Düşük 17,1870 07.07.2022 Yüksek 17,3021
Açılış: 17,2155
17,6149 Değişim: 0,38%
Düşük 17,5271 07.07.2022 Yüksek 17,6291
Açılış: 17,548
966,69 Değişim: 0,41%
Düşük 960,67 07.07.2022 Yüksek 968,23
Açılış: 962,71
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.