KAP ***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.06.2020 - 18:12
KAP ***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 126.485.706 152.103.579
Satışların Maliyeti
20 -109.764.919 -125.791.296
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.720.787 26.312.283
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0
Faiz Gelirleri
0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0
Kambiyo Giderleri
0 0
Faiz Giderleri
0 0
Kar Payı Giderleri
0 0
Karşılık Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
16.720.787 26.312.283
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.364.745 -1.531.242
Pazarlama Giderleri
21 -8.050.999 -6.567.774
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 9.769.456 13.978.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -8.945.007 -5.730.552
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.129.492 26.461.154
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.129.492 26.461.154
Finansman Gelirleri
23 21.465.818 10.537.045
Finansman Giderleri
23 -15.093.795 -10.083.584
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.501.515 26.914.615
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.875.623 -4.619.257
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.194.139 -4.739.319
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 318.516 120.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.625.892 22.295.358
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.625.892 22.295.358
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.625.892 22.295.358
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 149.333.967 163.129.928
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı 137.910.342
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 26.823 6.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 131.742.796 137.903.478
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 2.623.467 3.369.168
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.623.467 3.369.168
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 9.497
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 0 9.497
Stoklar
9 161.789.868 178.364.689
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.770.649 2.922.004
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.770.649 2.922.004
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 184.580 12.663.475
Diğer Dönen Varlıklar
11 5.248.488 6.652.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.248.488 6.652.752
ARA TOPLAM
455.720.638 505.021.855
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
455.720.638 505.021.855
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 248.895 248.895
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 5.132 5.132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.132 5.132
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 6.190.000 6.190.000
Maddi Duran Varlıklar
13 68.190.205 68.497.369
Arazi ve Arsalar
18.286.075 18.286.075
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
382.957 403.448
Binalar
23.566.671 23.732.120
Tesis, Makine ve Cihazlar
24.290.894 24.367.455
Taşıtlar
762.859 811.078
Mobilya ve Demirbaşlar
816.744 806.908
Diğer Maddi Duran Varlıklar
84.005 90.285
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Şerefiye
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.634.232 74.941.396
TOPLAM VARLIKLAR
530.354.870 579.963.251
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 120.550.887 133.764.330
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 120.550.887 133.764.330
Banka Kredileri
120.550.887 133.764.330
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 443.218 1.040.122
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
443.218 1.040.122
Ticari Borçlar
54.110.741 91.167.634
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 2.133 23.181
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 54.108.608 91.144.453
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.565.894 686.818
Diğer Borçlar
52.917 40.155
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 28.043 28.043
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 24.874 12.112
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.649.033 3.870.086
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.649.033 3.870.086
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 13.649.442
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.037.356 201.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 595.172 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 442.184 201.600
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 2.390.326 590.520
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.390.326 590.520
ARA TOPLAM
181.800.372 245.010.707
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
181.800.372 245.010.707
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 182.239 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
182.239 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.922.015 5.625.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.922.015 5.625.733
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.498.626 1.417.610
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.602.880 7.043.343
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
188.403.252 252.054.050
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 341.951.618 327.909.201
Ödenmiş Sermaye
20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13.585.608 13.585.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
43.480.881 42.064.356
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.480.881 42.064.356
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.807.380 43.807.380
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-326.499 -1.743.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.212.979 13.212.979
Yasal Yedekler
13.212.979 13.212.979
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
239.046.258 173.522.959
Net Dönem Karı veya Zararı
12.625.892 65.523.299
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
341.951.618 327.909.201
TOPLAM KAYNAKLAR
530.354.870 579.963.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -1.183.527 8.057.020 124.810.676 72.002.031 281.079.188 281.079.188
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
4.866.211 4.866.211 4.866.211
Transferler
-2.466.762 74.468.793 -72.002.031 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-451.226 22.295.358 21.844.132 21.844.132
Dönem Karı (Zararı)
22.295.358 22.295.358 22.295.358
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-451.226 -451.226 -451.226
Sermaye Arttırımı
14.780.000 -14.780.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25 20.000.000 11.118.846 43.807.380 -1.634.753 8.057.020 204.145.680 22.295.358 307.789.531 307.789.531
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -1.743.024 13.212.979 173.522.959 65.523.299 327.909.201 327.909.201
Transferler
65.523.299 -65.523.299 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.416.525 12.625.892 14.042.417 14.042.417
Dönem Karı (Zararı)
12.625.892 12.625.892 12.625.892
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.416.525 1.416.525 1.416.525
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -326.499 13.212.979 239.046.258 12.625.892 341.951.618 341.951.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.298.555 4.603.450
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
203.565.105 169.183.817
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
7,20 198.835.522 163.151.867
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
22 4.729.583 6.031.950
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-208.968.833 -150.642.238
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
7,20 -205.707.692 -150.640.110
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
22 -3.261.141 -2.128
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-5.403.728 18.541.579
Ödenen Faiz
24,23 -25.420.392 -11.365.852
Alınan Faiz
24,23 15.230.721 18.528.644
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24,11 2.980.405 -1.442.657
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-685.561 -19.658.264
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-497.407 -208.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 25.248
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,22 0 25.248
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-497.407 -233.841
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,22 -497.407 -233.841
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 32.423.625
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 32.423.625
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
15 0 32.423.625
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.795.962 36.818.482
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.795.962 36.818.482
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 163.129.928 103.836.011
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 149.333.966 140.654.493


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.625.892 22.295.358
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.416.524 -451.226
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 1.816.057 -564.032
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-399.533 112.806
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -399.533 112.806
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.416.524 -451.226
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.042.416 21.844.132
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.042.416 21.844.132http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849202


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 0,00% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6676 Değişim: -0,14%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,5201 Değişim: -0,19%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,5545
Açılış: 15,5498
785,06 Değişim: 0,03%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 786,52
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.