KAP ***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2020 - 18:30
KAP ***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 603.815.383 563.750.838
Satışların Maliyeti
29 -510.649.936 -453.139.277
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
93.165.447 110.611.561
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0
Faiz Gelirleri
0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0
Kambiyo Giderleri
0 0
Faiz Giderleri
0 0
Kar Payı Giderleri
0 0
Karşılık Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
93.165.447 110.611.561
Genel Yönetim Giderleri
30 -6.593.816 -4.980.594
Pazarlama Giderleri
30 -28.892.867 -24.534.048
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 45.019.117 108.770.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -26.950.120 -138.291.697
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.747.761 51.575.291
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
75.747.761 51.575.291
Finansman Gelirleri
33 42.849.667 84.300.824
Finansman Giderleri
33 -39.494.775 -47.062.159
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
79.102.653 88.813.956
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.579.354 -16.811.925
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -13.649.442 -17.359.618
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 70.088 547.693
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
65.523.299 72.002.031
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.523.299 72.002.031
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
65.523.299 72.002.031
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 163.129.928 103.836.011
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
8 137.910.342 131.348.710
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.864 6.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
137.903.478 131.342.494
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 3.369.168 2.223.663
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.369.168 2.223.663
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0
Türev Araçlar
9.497 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
9.497 0
Stoklar
11 178.364.689 115.827.874
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.922.004 12.844.287
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.922.004 12.844.287
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 12.663.475 16.200.832
Diğer Dönen Varlıklar
14 6.652.752 1.326.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.652.752 1.326.742
ARA TOPLAM
505.021.855 383.608.119
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
505.021.855 383.608.119
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 248.895 248.895
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 5.132 5.132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.132 5.132
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 6.190.000 6.190.000
Maddi Duran Varlıklar
16 68.497.369 69.598.216
Arazi ve Arsalar
18.286.075 18.286.075
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
403.448 241.375
Binalar
23.732.120 24.386.815
Tesis, Makine ve Cihazlar
24.367.455 25.151.055
Taşıtlar
811.078 745.396
Mobilya ve Demirbaşlar
806.908 663.361
Diğer Maddi Duran Varlıklar
90.285 124.139
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Şerefiye
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.941.396 76.042.243
TOPLAM VARLIKLAR
579.963.251 459.650.362
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 133.764.330 43.277.284
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 133.764.330 43.277.284
Banka Kredileri
133.764.330 43.277.284
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 1.040.122 326.248
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
1.040.122 326.248
Ticari Borçlar
8 91.167.634 87.535.394
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23.181 68.710
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
91.144.453 87.466.684
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 686.818 672.229
Diğer Borçlar
9 40.155 43.340
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28.043 31.358
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.112 11.982
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
17 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 3.870.086 18.228.552
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.870.086 18.228.552
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 13.649.442 17.359.618
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 201.600 237.600
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
201.600 237.600
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 590.520 477.260
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
590.520 477.260
ARA TOPLAM
245.010.707 168.157.525
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
245.010.707 168.157.525
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 0 8.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 8.945
Uzun Vadeli Karşılıklar
23 5.625.733 3.910.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.625.733 3.910.921
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 6.283.821 6.493.783
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.909.554 10.413.649
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
256.920.261 178.571.174
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
323.042.990 281.079.188
Ödenmiş Sermaye
25 20.000.000 5.220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
25 13.585.608 28.365.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26 42.064.356 42.623.853
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 42.064.356 42.623.853
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.807.380 43.807.380
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.743.024 -1.183.527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 13.212.979 8.057.020
Yasal Yedekler
13.212.979 8.057.020
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 168.656.748 124.810.676
Net Dönem Karı veya Zararı
65.523.299 72.002.031
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
323.042.990 281.079.188
TOPLAM KAYNAKLAR
579.963.251 459.650.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -770.037 6.783.143 91.482.745 54.601.808 229.490.647 229.490.647
Transferler
1.273.877 53.327.931 -54.601.808 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-413.490 72.002.031 71.588.541 71.588.541
Dönem Karı (Zararı)
72.002.031 72.002.031 72.002.031
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-413.490 -413.490 -413.490
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -1.183.527 8.057.020 124.810.676 72.002.031 281.079.188 281.079.188
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -1.183.527 8.057.020 124.810.676 72.002.031 281.079.188 281.079.188
Transferler
5.155.959 66.846.072 -72.002.031 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-559.497 65.523.299 64.963.802 64.963.802
Dönem Karı (Zararı)
65.523.299 65.523.299 65.523.299
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-559.497 -559.497 -559.497
Sermaye Arttırımı
14.780.000 -14.780.000
Kar Payları
-23.000.000 -23.000.000 -23.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -1.743.024 13.212.979 168.656.748 65.523.299 323.042.990 323.042.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.712.003 10.223.744
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
641.206.010 637.485.992
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
29,8 598.198.353 532.881.226
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
31 43.007.657 104.604.766
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-616.992.109 -656.940.288
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
29,8 -590.041.989 -518.925.281
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
32 -26.950.120 -138.015.007
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
24.213.901 -19.454.296
Ödenen Faiz
33 -38.957.080 -46.728.676
Alınan Faiz
33 42.840.170 86.199.315
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19,13 -13.822.261 -19.146.659
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-20.986.733 9.354.060
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.195.000 -3.872.665
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
599.605 196.808
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,31,32 599.605 196.808
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.794.605 -4.069.473
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.794.605 -4.069.473
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.200.920 21.392.697
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
91.200.920 41.392.697
Kredilerden Nakit Girişleri
6 91.200.920 41.392.697
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-23.000.000 -20.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.293.917 27.743.776
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.293.917 27.743.776
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.836.011 76.092.235
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
163.129.928 103.836.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
65.523.299 72.002.031
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-559.497 -413.490
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -699.371 -530.116
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
139.874 116.626
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 139.874 116.626
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-559.497 -413.490
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.963.802 71.588.541
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
64.963.802 71.588.541http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819194


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 1,19% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6764 Değişim: -0,08%
Düşük 13,6423 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,5408 Değişim: -0,06%
Düşük 15,4819 09.12.2021 Yüksek 15,5545
Açılış: 15,5498
782,98 Değişim: -0,24%
Düşük 782,15 09.12.2021 Yüksek 786,52
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.