KAP ***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

06.09.2023 - 18:40
KAP ***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/09/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
RÜYA ORGANİK GIDA VE ENERJİ SANAYİ TİCARET A. Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Katkısız sebze ve meyve suları imalatı / Elektrik enerjisi üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000
Edinim Yöntemi
Devralma (Takeover)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.09.2023
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
50.000
Beher Payın Alış Fiyatı
0,00
Toplam Tutar
-
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,00
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,00
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Çağrı EŞMEKAYA (%100)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Şirket Ortağı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Özkaynak Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İşlem tutarının mevzuatta düzenlenen değerlerden düşük olması
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 12.000.000 TL nominal değerli B grubu paylarına ilişkin izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusu, SPK'nın 04.11.2021 tarih ve 56/1610 sayılı kararı ile onaylanmış ve paylarımız halk arz edilerek, 15.11.2021 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.
SPK'ya yapılan izahname onay başvurumuzun incelenmesi sürecinde, Rüya Organik Gıda ve Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Rüya Organik") sermayesinin %100'ünü temsil eden paylarını, söz konusu paylara sahip olan Sayın Çağrı Eşmekaya'dan, yapılacak olan özkaynak değeri hesaplaması uyarınca tespit edilecek bedel üzerinden, (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Fonu tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde Rüya Organik'e sağlanmış ve/veya sağlanacak olan destek ve teşvikler ["Destek"] kapsamında uyulması gerekli yükümlülüklere, taahhütlere, ilgili Destek'ten yararlanılması için zorunlu olan tüm şart ve koşullara herhangi bir surette aykırılık teşkil etmemesi kayıt ve şartıyla), Şirketimiz paylarının halka arzının gerçekleşmesini takiben Destek şart ve koşullarına uygun olarak satın ve devralmayı SPK'ya karşı taahhüt etmiştik. Benzer şekilde yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın Çağrı EŞMEKAYA tarafından da satma taahhüdü verilmişti. Verilen taahhütlere ilişkin gerekli bilgiler halka arz izahnamemizde de yer almıştır.
Yönetim Kurulumuzun 05.10.2022 tarih ve 2022/013 sayılı toplantısında
a)        Grup şirketimiz Rüya Organik Gıda ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Kırsal Kalkınma Projesi desteği ile kurulacak ve Şirketimize hizmet verecek güneş enerjisi santrali (GES) ve soğuk hava deposu projesinin,
i. Rüya Organik tarafından kullanılacak Kırsal Kalkınma Proje destek tutarının TL bazında sabit olması,
ii. GES ve soğuk hava deposu yatırım maliyetinin döviz cinsinden olması sebebiyle artan döviz kurları sonucunda Kırsal Kalkınma Projesinden alınacak destek tutarının toplam maliyet içindeki payının çok düşük kalması
sonucunda, yatırım maliyetinin yükselmesi nedeniyle GES yatırımı ve soğuk hava deposu projesinin iptal edilmesine,
b)      GES yatırımı ve soğuk hava deposu projesinin iptal edilmesi nedeniyle, 25.02.2021 tasdik tarihli kira sözleşmesi ile Rüya Organik Gıda ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.'ne aylık 1.000 TL bedelle kiralanan Ankara/Polatlı 205 ada 16 parselde bulunan tesise ilişkin kira sözleşmesinin iptal edilmesine,
c)       Şirket paylarımızın halka arzı sırasında, Rüya Organik paylarının şirketin tek hissedarı Sayın Çağrı Eşmekaya'dan satın alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen taahhüdün iptali amacıyla SPK'ya başvuru yapılmasına,
d)    Kira sözleşmesi iptal edilen fabrika binasında yapılacak tadilatlar sonrasında, Ankara Başkent OSB'de bulunan mevcut fabrika binamızdaki meyve işleme ve aseptik dolum hatlarının söz konusu tesise taşınması ve meyve işleme kapasitesinin %50 artırılması için gerekli çalışmaların başlatılmasına,
karar verilmiş ve söz konusu karar aynı gün yapılan özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.
Rüya Organik tarafından yukarıda açıklanan gerekçelerle, söz konusu GES ve soğuk hava deposu yatırımından vazgeçilmesi nedeniyle, mülkiyeti şirketimize ait gayrimenkule ilişkin kira sözleşmesi de fesh edildiğinden, Rüya Organik'in şirketimiz ile olan ticari ilişkileri son bulmuştur.
Yönetim Kurulumuzun 06.09.2023 tarihli toplantısında, paylarımızın halka arz sürecinde gerek Şirketimiz gerekse Sayın Çağrı EŞMEKAYA tarafından verilen taahhütlerin yerine getirilmesi amacıyla
a)    Sayın Çağrı EŞMEKAYA'ya ait 50.000,- TL nominal değerli toplam 50.000,- TL nominal değerli Rüya Organik paylarının satın alınmasına,
b)   Satın alma değerinin, SPK'ya verilen ve kamuya açıklanan taahhüde uygun olarak, Rüya Organik'in 31.08.2023 tarihli özkaynak değeri esas alınarak belirlenmesine,
c)    Rüya Organik'in 31.08.2023 tarihli özkaynak değerinin tespiti amacıyla Mali Müşavir Ahmet DOĞAN tarafından hazırlanan 31.08.2023 tarih ve SMMM.11783/2023-ÖAR-007 sayılı raporda Rüya Organik'in özkaynak değeri negatif 152.569,60 (yüzelliikibinbeşyüzaltmışdokuz ve altmış) TL olarak tespit edildiğinden, Rüya Organik'in sermayesinin tamamını temsil eden 50.000,- TL nominal değerli payların bila bedel satın alınmasına,
d)   Bedelsiz olarak satın alınması sebebiyle, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9/2-a bendinde belirtilen kamuya açıklanan 30.06.2023 tarihli bilançosuna göre şirketimiz aktif toplamının (791,2 milyon TL) veya Şirketimizin kamuya açıklanan 30.06.2023 tarihli satış hasılatının (360,0 milyon TL) %5'ini aşmaması nedeniyle Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca değerleme yaptırılmamasına,
e)   Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9/3'üncü maddesi uyarınca, satın alma işleminin tarafı olan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Çağrı EŞMEKAYA'nın iş bu yönetim kurulu kararı için oy kullanmamasına,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
Söz konusu satın alma işlemi sorasında Rüya Organik'in sermayesini temsil eden payların tamamı Şirketimize geçecek olup, Rüya Organik'in mevcut durumda herhangi bir faaliyeti bulunmamakla birlikte, esas sözleşmesinde yer alan organik meyve suyu üretiminden ziyade ileri gerçekleştirilmesi muhtemel yenilenebilir enerji üretimi ve satışı alanında faaliyete geçirilmesi için çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192270


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.849 Değişim: -0,08% Hacim : 39.822 Mio.TL Son veri saati : 14:13
Düşük 7.795 07.12.2023 Yüksek 7.885
Açılış: 7.868
28,9322 Değişim: 0,07%
Düşük 28,8359 07.12.2023 Yüksek 28,9455
Açılış: 28,9123
31,2008 Değişim: 0,21%
Düşük 31,0844 07.12.2023 Yüksek 31,2666
Açılış: 31,1368
1.891,86 Değişim: 0,42%
Düşük 1.877,88 07.12.2023 Yüksek 1.893,15
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.