KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.03.2020 - 14:52
KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 
  Ticari Adresi: Barbaros Mah. Begonya Sok. N9/A Ataşehir İSTANBUL  241701 Ticaret Sicil Numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde kayıtlı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 17 Şubat 2020 tarihinde almış olduğu karara istinaden   27.03.2020 tarihinde saat 10.00'da Barbaros Mh. Begonya Sk. N 9/A Ataşehir İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.    Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda bulunan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. GÜNDEM:
Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi. 1.
Toplantı başkanlığına tutanakları hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi. 2.
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 3.
Mali tabloların ve 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi. 4.
Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin müzakeresi. 5.
2019 faaliyet dönemi karının kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli ve dağıtımı hakkında karar alınması. 6.
2020 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi. 7.
Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi. 8.
Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması. 9.
Esas Sözleşmenin 1, 2, 3.28, 4, 9, 17, 19, 26, 29 ve 34. maddelerinde yapılacak değişikliklerin okunması ve müzakeresi. 10.
24.05.2019 tarihli ve 72 karar numaralı Yönetim Kurulu kararına istinaden, 24.05.2019 tarihli ve 5 karar numaralı İcra Komitesi kararı ile görevlendirilen Danışma Komitesi Üyelerinin anılan kararda belirtilen süre ve şartlarla görevlendirilmelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması.   11.
Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kendi lehine tahakkuk eden kar payından feragat ederek, dağıtılacak kâr payı tutarlarında fon sahipleri lehine artırım yapmaları hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususunun müzakeresi. 12.
Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde fon sahipleri lehine zararları üstlenmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususunun müzakeresi. 13.
Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla gider hesaplarına yansıtılmasının müzakeresi.   14.
Dilekler ve kapanış. 15.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU
Madde Numarası
Eski Madde Metni
Yeni Madde Metni

17
Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulur.
Komitenin başkanı icracı görevleri bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.  
Komite, tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. 
Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulur.  
Komitenin başkanı icrai görevleri bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.  
Komite, tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar.

19
Genel Kurul, bu Ana Sözleşme ile düzenlenen hususlar dışında, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta kendisine verilen görevleri yapar, yetkileri kullanır ve kararları alır.
Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar. Bu iç yönerge Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe konulur ve tescil ve ilan edilir. 
Genel Kurul, bu Esas Sözleşme ile düzenlenen hususlar dışında, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta kendisine verilen görevleri yapar, yetkileri kullanır ve kararları alır.
Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar. Bu iç yönerge Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe konulur ve tescil ve ilan edilir. 

26
Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı konularında Türk Ticaret Kanunu'nun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.
Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat veya Ana Sözleşmede aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç olmak üzere, Banka sermayesinin en az %25'ine sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığı ile toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda birinci fıkradaki nisabın bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisap aranır.
Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. 
Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı konularında Türk Ticaret Kanunu'nun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.
Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat veya Esas Sözleşmede aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç olmak üzere, Banka sermayesinin en az %25'ine sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığı ile toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda birinci fıkradaki nisabın bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisap aranır.  
Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. 

29
Banka'nın yıllık net dönem kârından  
a) Yüzde beşi ödenmiş sermayenin tutarına varıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye,
b) Yüzde beşi birinci fevkalade yedek akçeye,
c) Yüzde dokuzu personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak Yönetim Kurulunun tespit edeceği Sayfa esaslar dâhilinde dağıtılmak üzere temettü ikramiyesi olarak çalışanlara,  
ç) Bakiyeden, Türk Ticaret Kanununun 523/2 'nci maddesine göre, Genel Kurulca belirlenecek oran ve miktarda ikinci olağanüstü yedek akçeye, ayrıldıktan sonra bakiyesi, pay sahiplerine dağıtılır.  
Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır. 
Banka'nın yıllık net dönem kârından  
a) Yüzde beşi ödenmiş sermayenin tutarına varıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
b) Yüzde beşi birinci fevkalade yedek akçeye ayrılır.
c) Yüzde dokuzu personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar dâhilinde dağıtılmak üzere temettü ikramiyesi olarak çalışanlara dağıtılabilir.  
ç) Bakiyeden, Türk Ticaret Kanununun 523/2 'nci maddesine göre, Genel Kurulca belirlenecek oran ve miktarda ikinci olağanüstü yedek akçeye, ayrıldıktan sonra bakiyesi, pay sahiplerine dağıtılabilir.  
Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

34
Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 27.03.2020 tarihinde saat 10.00 da Barbaros Mh. Begonya Sk. N 9/A Ataşehir İstanbul adresinde geçekleştirilecek 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ....................................................................'nu temsilci tayin ettim/ettik. Vekâleti veren Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:   Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi:    Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir. 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825390


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.020 Değişim: 0,01% Hacim : 63.772 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.999 19.08.2022 Yüksek 3.052
Açılış: 3.025
18,0854 Değişim: 0,04%
Düşük 18,0302 19.08.2022 Yüksek 18,1200
Açılış: 18,079
18,1561 Değişim: -0,57%
Düşük 18,1561 19.08.2022 Yüksek 18,2861
Açılış: 18,261
1.016,33 Değişim: -0,51%
Düşük 1.015,39 19.08.2022 Yüksek 1.024,18
Açılış: 1.021,53
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.