KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

07.05.2021 - 19:54
KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.717 -21.306
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
6.015 -1.740
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.015 -1.740
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
7.355 -2.230
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.340 490
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.732 -23.046


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 23.088 351.106 44.979 1.169.173
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
9.317 9.317
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
9.317 9.317
Yeni Bakiye
750.000 23.088 351.106 9.317 44.979 1.178.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.740 -21.306 -23.046
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.059 2.059
Kar Dağıtımı
44.979 -44.979
Diğer
44.979 -44.979
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 25.147 -1.740 351.106 54.296 -21.306 1.157.503
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
28.591 -1.255 -984 396.085 9.317 80.597 1.539.266 1.539.266
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-5.503 5.503 5.395 5.395 5.395
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
5.395 5.395 5.395
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-5.503 5.503
Yeni Bakiye
1.026.915 23.088 -1.255 4.519 396.085 14.712 80.597 1.544.661 1.544.661
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.015 7.717 13.732 13.732
Kar Dağıtımı
89.914 -9.317 -80.597
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
89.914 -89.914
Diğer
80.597 -80.597
Dönem Sonu Bakiyeler
1.026.915 23.088 -1.255 10.534 485.999 5.395 7.717 1.558.393 1.558.393


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 452.211 168.735
Kredilerden Alınan Kar Payları
366.655 135.348
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
7.638 1.589
Bankalardan Alınan Gelirler
60 0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
76.404 31.502
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
17.408 16.166
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
41.275 2.472
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
17.721 12.864
Finansal Kiralama Gelirleri
1.107 45
Diğer Kar Payı Gelirleri
347 251
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -369.548 -88.734
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-222.260 -72.194
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-131.421 -14.888
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-10.431 -481
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-5.436 -1.171
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
82.663 80.001
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
10.008 1.116
Alınan Ücret ve Komisyonlar
15.599 3.108
Gayri Nakdi Kredilerden
5.873 1.419
Diğer
(3) 9.726 1.689
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-5.591 -1.992
Gayri Nakdi Kredilere
-12 -14
Diğer
(3) -5.579 -1.978
TEMETTÜ GELİRLERİ
(4) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5) -1.073 4.864
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.334 110
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-14.490 -2.725
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
12.083 7.479
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(6) 46.451 10.462
FAALİYET BRÜT KÂRI
138.049 96.443
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(7) -18.862 -34.549
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(7) -3.394 -33.612
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(8) -62.171 -25.369
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-44.397 -22.407
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
9.225 -19.494
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.225 -19.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -1.508 -1.812
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-26.437 -11.697
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
24.929 9.885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.717 -21.306
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
7.717 -21.306
Grubun Karı (Zararı)
7.717 -21.306
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

0,00008
-0,00028


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.760.044 4.155.552 5.915.596 1.496.116 3.465.407 4.961.523
Nakit ve Nakit Benzerleri
405.061 3.367.401 3.772.462 259.407 2.917.315 3.176.722
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 403.606 2.703.859 3.107.465 255.369 2.011.728 2.267.097
Bankalar
(2) 1.596 664.424 666.020 4.130 906.712 910.842
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-141 -882 -1.023 -92 -1.125 -1.217
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(3) 306.648 512.171 818.819 312.473 306.207 618.680
Devlet Borçlanma Senetleri
194.931 512.171 707.102 216.844 306.207 523.051
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
111.717 0 111.717 95.629 0 95.629
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 1.019.050 275.958 1.295.008 922.824 241.566 1.164.390
Devlet Borçlanma Senetleri
1.011.391 275.958 1.287.349 915.165 241.566 1.156.731
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(5) 29.285 22 29.307 1.412 319 1.731
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
29.285 22 29.307 1.412 319 1.731
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.203.719 5.265.178 14.468.897 9.939.118 4.963.488 14.902.606
Krediler
(6) 9.401.491 3.592.517 12.994.008 10.148.747 3.421.877 13.570.624
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(8) 32.858 5.491 38.349 25.623 2.786 28.409
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 0 1.698.476 1.698.476 0 1.568.929 1.568.929
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.698.476 1.698.476 0 1.568.929 1.568.929
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(6) -230.630 -31.306 -261.936 -235.252 -30.104 -265.356
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(9) 21.528 0 21.528 23.797 0 23.797
Satış Amaçlı
21.528 0 21.528 23.797 0 23.797
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
100 0 100 100 0 100
İştirakler (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 298.376 0 298.376 251.229 0 251.229
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 30.676 0 30.676 34.559 0 34.559
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
30.676 0 30.676 34.559 0 34.559
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 78.790 0 78.790 73.853 0 73.853
DİĞER AKTİFLER
(15) 164.107 4.109 168.216 142.437 73 142.510
VARLIKLAR TOPLAMI
11.557.340 9.424.839 20.982.179 11.961.209 8.428.968 20.390.177
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(1) 6.012.920 6.759.241 12.772.161 5.332.739 6.344.661 11.677.400
ALINAN KREDİLER
(2) 3.206.917 841.400 4.048.317 3.146.199 926.868 4.073.067
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
442.835 0 442.835 1.069.349 0 1.069.349
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
217 4.537 4.754 43.279 7 43.286
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(3) 217 4.537 4.754 43.279 7 43.286
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(4) 154.017 0 154.017 119.338 0 119.338
KARŞILIKLAR
(6) 36.006 45.389 81.395 48.188 46.035 94.223
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
8.288 0 8.288 14.482 0 14.482
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
27.718 45.389 73.107 33.706 46.035 79.741
CARİ VERGİ BORCU
(7) 25.903 0 25.903 20.900 0 20.900
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(9) 0 1.675.468 1.675.468 0 1.545.981 1.545.981
Krediler
0 1.675.468 1.675.468 0 1.545.981 1.545.981
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
212.809 6.127 218.936 205.782 1.585 207.367
ÖZKAYNAKLAR
(11) 1.555.295 3.098 1.558.393 1.538.157 1.109 1.539.266
Ödenmiş Sermaye
1.026.915 0 1.026.915 1.026.915 0 1.026.915
Sermaye Yedekleri
23.088 0 23.088 27.450 1.141 28.591
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
23.088 0 23.088 27.450 1.141 28.591
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.255 0 -1.255 -1.255 0 -1.255
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
7.436 3.098 10.534 -952 -32 -984
Kar Yedekleri
485.999 0 485.999 396.085 0 396.085
Yasal Yedekler
280.353 0 280.353 275.857 0 275.857
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
205.646 0 205.646 120.228 0 120.228
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
13.112 0 13.112 89.914 0 89.914
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
5.395 0 5.395 9.317 0 9.317
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.717 0 7.717 80.597 0 80.597
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.646.919 9.335.260 20.982.179 11.523.931 8.866.246 20.390.177


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
2.700.514 4.155.028 6.855.542 2.523.491 2.774.656 5.298.147
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 1.710.692 2.661.648 4.372.340 1.402.281 1.759.081 3.161.362
Teminat Mektupları
1.609.443 1.137.239 2.746.682 1.298.020 889.899 2.187.919
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.609.443 1.137.239 2.746.682 1.298.020 889.899 2.187.919
Banka Kredileri
31.000 1.446.779 1.477.779 31.000 819.386 850.386
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
31.000 1.446.779 1.477.779 31.000 819.386 850.386
Akreditifler
70.249 77.630 147.879 73.261 49.796 123.057
Belgeli Akreditifler
70.249 77.630 147.879 73.261 49.796 123.057
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 510.499 207.037 717.536 419.983 242.514 662.497
Cayılamaz Taahhütler
510.499 207.037 717.536 419.983 242.514 662.497
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
44.310 59.386 103.696 64.799 110.655 175.454
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
410.002 0 410.002 323.542 0 323.542
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
56.187 0 56.187 31.642 0 31.642
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 147.651 147.651 0 131.859 131.859
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
479.323 1.286.343 1.765.666 701.227 773.061 1.474.288
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
479.323 1.286.343 1.765.666 701.227 773.061 1.474.288
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
44.391 61.066 105.457 107.624 106.721 214.345
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
25.062 26.435 51.497 91.612 15.356 106.968
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
19.329 34.631 53.960 16.012 91.365 107.377
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
434.932 1.225.277 1.660.209 593.603 666.340 1.259.943
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
84.368.250 7.024.762 91.393.012 67.873.182 6.078.363 73.951.545
EMANET KIYMETLER
5.022.491 2.558.215 7.580.706 4.600.441 2.112.045 6.712.486
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.685.996 83.635 2.769.631 2.593.321 0 2.593.321
Tahsile Alınan Çekler
1.061.689 88.919 1.150.608 803.612 72.891 876.503
Tahsile Alınan Ticari Senetler
25.429 0 25.429 23.422 0 23.422
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
844 0 844 894 0 894
Emanet Kıymet Alanlar
1.248.533 2.385.661 3.634.194 1.179.192 2.039.154 3.218.346
REHİNLİ KIYMETLER
79.345.759 4.466.547 83.812.306 63.272.741 3.966.318 67.239.059
Menkul Kıymetler
130.850 0 130.850 61.650 0 61.650
Teminat Senetleri
0 0 0 0 0 0
Emtia
1.089.899 11.980 1.101.879 760.269 0 760.269
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
5.396.354 0 5.396.354 4.366.808 0 4.366.808
Diğer Rehinli Kıymetler
72.728.656 4.454.567 77.183.223 58.084.014 3.966.318 62.050.332
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
87.068.764 11.179.790 98.248.554 70.396.673 8.853.019 79.249.692


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-82.383 15.467
Alınan Kar Payları
395.669 143.302
Ödenen Kar Payları
-364.713 -68.198
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
15.599 3.108
Elde Edilen Diğer Kazançlar
33.096 13.410
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 -9
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-77.851 -25.218
Ödenen Vergiler
-6.511 -2.419
Diğer
-77.672 -48.509
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
402.514 637.966
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-196.485 -67.720
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-322.622 -224.464
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
860.797 -1.013.108
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.754 85
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
118.908 166.078
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
470.793 1.259.556
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-527.123 517.539
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
320.131 653.433
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-60.616 -551.301
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -50
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-15.313 -18.747
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 12.678
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-110.166 -426.333
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
60.980 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -119.485
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
3.883 636
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-54.122 -107.827
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-262.610.137 745.211
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
262.585.387 -851.454
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-29.372 -1.584
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
70.588 7.869
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
275.981 2.174
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.723.008 251.608
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.998.989 253.782http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935448


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3884 Değişim: -0,07%
Düşük 8,3866 14.06.2021 Yüksek 8,3938
Açılış: 8,3938
10,1638 Değişim: 0,01%
Düşük 10,1578 14.06.2021 Yüksek 10,1706
Açılış: 10,1632
505,88 Değişim: -0,17%
Düşük 505,28 14.06.2021 Yüksek 506,82
Açılış: 506,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.