" />

KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

02.03.2020 - 23:00
KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 429.813 211.955
Kredilerden Alınan Kar Payları
326.494 145.776
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
2.847 0
Bankalardan Alınan Gelirler
34.222 66.179
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
64.812 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
32.606 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
32.206 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Kar Payı Gelirleri
1.438 0
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -212.161 0
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-173.797 0
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-36.247 0
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-3 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-2.114 0
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
217.652 211.955
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-1.365 -1
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.292 2
Gayri Nakdi Kredilerden
424 0
Diğer
868 2
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.657 -3
Gayri Nakdi Kredilere
-37 0
Diğer
-2.620 -3
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 32.514 261.084
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
27.015 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-59 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
5.558 261.084
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 24.115 29.733
FAALİYET BRÜT KÂRI
272.916 502.771
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
6 -79.252 -15.321
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-73.875 -11.951
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -73.686 -35.341
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
46.103 440.158
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.103 440.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -1.124 103.538
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-16.921 -2.064
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
15.797 105.602
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
44.979 543.696
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
44.979 543.696
Grubun Karı (Zararı)
44.979 543.696
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00060000 0,00725000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
132.195 570.584
Alınan Kar Payları
429.813 49.652
Ödenen Kar Payları
-212.161 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.292 2
Elde Edilen Diğer Kazançlar
51.982 29.733
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
111 18.711
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-147.599 -11.797
Ödenen Vergiler
0 0
Diğer
8.757 484.283
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-384.736 -323.228
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-958.868 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-696.739 -2.828
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.713.047 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
86.079 -195.898
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
153.533 0
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
5.775.267 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
89 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
864.292 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
104.658 -124.502
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-252.541 247.356
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.215.981 -32.517
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-50 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-121.518 -12.168
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
28.839 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.659 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.125.484 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
9.891 -20.349
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.058.174 1.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.034.644 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
23.088 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
442 1.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
7.869 -21.405
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-402.479 194.434
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
654.087 459.653
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
251.608 654.087


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
749.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.631.991 -2.824.581 0 556.410 0 556.410
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
749.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.631.991 -2.824.581 0 556.410 0 556.410
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543.696 543.696 0 543.696
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.631.991 -2.824.581 543.696 1.101.106 0 1.101.106
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.631.991 -2.824.581 543.696 1.101.106 1.101.106
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.631.991 -2.824.581 543.696 1.101.106 1.101.106
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 44.979 44.979
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.088 23.088
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.280.885 2.824.581 -543.696 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.280.885 2.280.885 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543.696 -543.696 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 351.106 0 44.979 1.169.173 1.169.173


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
355.345 921.952 1.277.297 0 0 0
GARANTİ VE KEFALETLER
1 321.052 105.671 426.723 0 0 0
Teminat Mektupları
299.305 97.282 396.587 0 0 0
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
299.305 97.282 396.587 0 0 0
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
21.747 8.389 30.136 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
21.747 8.389 30.136 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 6.636 40.836 47.472 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
6.636 40.836 47.472 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.436 40.836 42.272 0 0 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
3.970 0 3.970 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.230 0 1.230 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
27.657 775.445 803.102 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
27.657 775.445 803.102 0 0 0
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
27.657 775.445 803.102 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
15.524.852 4.008.298 19.533.150 1.994 11.353 13.347
EMANET KIYMETLER
316.275 2.098.143 2.414.418 1.994 11.353 13.347
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.468 0 1.468 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
106.159 4.130 110.289 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
989 0 989 1.994 11.353 13.347
Emanet Kıymet Alanlar
207.659 2.094.013 2.301.672 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
15.208.577 1.910.155 17.118.732 0 0 0
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
0 0 0 0 0 0
Emtia
155.058 0 155.058 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
760.300 0 760.300 0 0 0
Diğer Rehinli Kıymetler
14.293.219 1.910.155 16.203.374 0 0 0
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
15.880.197 4.930.250 20.810.447 1.994 11.353 13.347


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
44.979 543.696
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.979 543.696


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
307.709 1.642.769 1.950.478 655.644 1.957 657.601
Nakit ve Nakit Benzerleri
75.841 870.291 946.132 655.644 1.957 657.601
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 75.593 708.482 784.075 6 0 6
Bankalar
2 248 161.809 162.057 655.638 1.957 657.595
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 223.799 772.478 996.277 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
223.799 772.478 996.277 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 7.659 0 7.659 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 0 7.659 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5 410 0 410 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
410 0 410 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.275.613 3.552.249 6.827.862 0 0 0
Krediler
6 3.275.613 2.454.720 5.730.333 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
8 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
7 0 1.097.529 1.097.529 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.097.529 1.097.529 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Donuk Alacaklar
6 188.322 0 188.322 188.343 0 188.343
Özel Karşılıklar (-)
6 -188.322 0 -188.322 -188.343 0 -188.343
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 35.200 0 35.200 36.722 0 36.722
Satış Amaçlı
35.200 0 35.200 36.722 0 36.722
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
50 0 50 0 0 0
İştirakler (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
11 50 0 50 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
50 0 50 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
101.710 0 101.710 12.021 0 12.021
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
39.802 0 39.802 20.330 0 20.330
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
39.802 0 39.802 20.330 0 20.330
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 89.061 0 89.061
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
16 102.414 0 102.414 103.538 0 103.538
DİĞER AKTİFLER
17 224.692 63 224.755 219.525 0 219.525
VARLIKLAR TOPLAMI
4.087.190 5.195.081 9.282.271 1.136.841 1.957 1.138.798
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 2.746.808 3.205.868 5.952.676 0 0 0
ALINAN KREDİLER
2 0 864.292 864.292 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 34 5.857 5.891 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
34 5.857 5.891 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
4 30.567 0 30.567 0 0 0
KARŞILIKLAR
6 60.924 37.653 98.577 30.862 0 30.862
Genel Karşılıklar
51.281 37.637 88.918 9.777 0 9.777
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
7.325 0 7.325 4.462 0 4.462
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.318 16 2.334 16.623 0 16.623
CARİ VERGİ BORCU
7 10.698 0 10.698 1.714 0 1.714
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
9 0 1.076.666 1.076.666 0 0 0
Krediler
0 1.076.666 1.076.666 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
73.704 27 73.731 4.601 515 5.116
ÖZKAYNAKLAR
11 1.169.173 0 1.169.173 1.101.106 0 1.101.106
Ödenmiş Sermaye
750.000 0 750.000 750.000 0 750.000
Sermaye Yedekleri
23.088 0 23.088 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
23.088 0 23.088 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
351.106 0 351.106 2.631.991 0 2.631.991
Yasal Yedekler
351.106 0 351.106 311.495 0 311.495
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0 0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 2.320.496 0 2.320.496
Kar veya Zarar
44.979 0 44.979 -2.280.885 0 -2.280.885
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -2.824.581 0 -2.824.581
Dönem Net Kâr veya Zararı
44.979 0 44.979 543.696 0 543.696
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.091.908 5.190.363 9.282.271 1.138.283 515 1.138.798http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823741


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,00% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0325 Değişim: 0,12%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0461
Açılış: 32,9927
36,0002 Değişim: 0,01%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,0531
Açılış: 35,9959
2.580,96 Değişim: 0,43%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.582,65
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.