KAP ***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.08.2020 - 16:54
KAP ***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan genel kurul toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 28.07.2020
Genel Kurul Tarihi 28.08.2020
Genel Kurul Saati 09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Dedeman İstanbul Yıldız Posta Cad. No: 50, 34340, Gayrettepe, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi,
4 - 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
8 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2019 tarihli yıllık finansal durum tablolarında (bilanço) , sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinden fazlasının zarar sebebiyle karşılıksız kalması nedeni Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, konunun genel Kurulun bilgisine sunulması, Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre sermaye azaltımı yapılmasına veya Sermayenin tamamlanmasına veya Sermayenin artırılmasına, atılacak adımlar iyileştirici çözümler hususun görüşülmesi ve onaya sunulması,
10 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
13 - Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - 2019 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Dilek ve Temenniler,
18 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EGCYH 2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 EGCYH 2019 Genel Kurul Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi("Şirket")'nin 28 Temmuz 2020 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Ağustos 2020 tarihinde saat 09:30'da Dedeman İstanbul Yıldız Posta Cad. No: 50, 34340, Gayrettepe, İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.08.2020 tarih ve 56940571 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DİREN'in katılımı ile toplandı.
Toplantıya ait çağrının kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Temmuz 2020 tarih ve 10129 sayılı nüshasının 546. ve 547. sayfalarında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (e-GKS) ve Şirket'in internet sitesinde ilan edildiği, adresini bildiren pay sahiplerine mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi Oğuz AYDEMİR ve Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlker CANÖZER'in huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı
Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 40.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 79.760,718-TL tutarındaki A grubu pay asaleten, 1.005,744-TL tutarındaki B grubu pay asaleten olmak üzere 80.766,462-TL asaleten, 324.441,392-TL tutarındaki B grubu pay vekaleten katılımı ile toplam 405.207,854 -TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği anlaşılarak toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi .
1.Şirket esas sözleşmesinin 19. maddesi gereğince genel kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanlık eder maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ'nin toplantıya başkanlık etti ve Tutanak Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Zeynep AYGÜL'ü atadı.
2.Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması oya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalamaya yetkili kılınmasına oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edidiğini tespit etti
3.Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması Ersoy ÇOBAN tarafından teklif edildi, okunmuş sayılması oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.
2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulü ve onaylanması, oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.
4.Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması Ersoy ÇOBAN tarafından teklif olundu ve okunmuş sayılması oy birliğiyle kabul edildi.
Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi. Bağımsız Denetim Raporunun kabulü ve onaylanması, oya sunuldu, oy birliğiyle karar verildi.
5.Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması Ersoy ÇOBAN tarafından teklif okundu ve okunmuş sayılması oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.
2019 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar müzakere edildi. 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının kabulü ve onaylanması, oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.
6.Yıl içinde boşalan bir yönetim kurulu üyelikleri bulunmadığından madde görüşülmeden geçilmiştir.
7.2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadılar.Yönetim Kurulu üyelerinden Tan EGELİ, 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından oylamaya katılan oylardan 325.447,136-TL oyla oybirliğiyle, Yönetim Kurulu üyelerinden Ersoy ÇOBAN 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından oylamaya katılan oylardan 405.206,31-TL oyla oybirliğiyle, Ebru EGELİ,Egeli & CO Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş. ( gerçek kişi temsilcisi Uğur ÖZKAN) İlker CANÖZER, Mehmet Cemal TÜKEL katılanların oylarından 405.207,854-TL oyla oybirliğiyle ibra edildi.
8.Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 2019 yılı kârından, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde,
İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2019 yılı faaliyetlerinden 624.274-TL Vergi Usul Kanununa göre ise 950.028 -TL kar elde edildiği, ancak 2019 yılı karından geçmiş yıl zararları düşülmesinden sonra dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmaması oy birliğiyle kabul edildi.
9.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2019 tarihli yıllık finansal durum tablolarında (bilanço) , sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinden fazlasının zarar sebebiyle karşılıksız kalması nedeni Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ( Tebliğ) çerçevesinde, konunun genel Kurulun bilgisine sunuldu, Şirket ortağı Tan EGELİ ilgili Tebliği'nin 7. maddesi " Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde, toplantıya çağrılan genel kurul
a) Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre sermaye azaltımı yapılmasına,
b) Sermayenin tamamlanmasına,
c) Sermayenin artırılmasına,
karar verebilir. "denildiğini, Tebliğ 7-(1)- c gereğince sermaye artırımı yapılmasının oylanmasını teklif etti.
Tebliğ 7-(1)-c gereğince sermaye artırımı yapılması için yönetim kuruluna bu konuda yetki verilmesine, oy birliğiyle karar verildi.
10.Yönetim Kurulu üye sayısının, görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.
Toplantıda hazır bulunan ve A grubu imtiyazlı pay sahibi olan Tan EGELİ tarafından yönetim kurulu üye sayısının 5, görev süresinin 3 yıl olarak belirlenmesi ve Tan EGELİ, EGELİ & CO. AİLE OFİSİ YÖNETİM DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş. ve EGC GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş. 'nin aday olması teklifi oya sunuldu. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adayı olduklarından tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişi temsilcilere ilişkin noterden onaylı Yönetim Kurulu kararları ve gerçek kişi temsilcilere ilişkin görev kabul beyanları sunuldu.
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi raporunda önerildiği üzere Ömer Faruk ERDOĞAN ve İlker CANÖZER'in "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı" olarak genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiş ve toplantıda hazır bulunan Ömer Faruk ERDOĞAN ve toplantıda hazır bulunan İlker CANÖZER bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday olmuştur.
Tan EGELİ (TC Kimlik No: …..), EGELİ & CO. AİLE OFİSİ YÖNETİM DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş.( Ticaret Sicil No: İstanbul …… ) ve EGC GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş.( Ticaret Sicil No: İstanbul ……) yönetim kurulu üyesi olarak, Ömer Faruk ERDOĞAN (TC Kimlik No:………) ve İlker CANÖZER( TC Kimlik No: ……..) 'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
Yönetim kurulu üyeliğine seçilen EGELİ & CO. AİLE OFİSİ YÖNETİM DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş adına hareket etmek üzere, T.C.uyruklu, , ……. T.C. Kimlik no'lu, ……… adresinde ikamet eden Ebru EGELİ bildirilmiştir.
Yönetim kurulu üyeliğine seçilen EGC GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş adına hareket etmek üzere, T.C.uyruklu, ………. T.C. Kimlik no'lu, ………. adresinde ikamet eden Uğur ÖZKAN billdirilmiştir
11. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesine ve onaylanmasına geçildi. Ersoy ÇOBAN tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin herbirine yıllık net 24.000TL(aylık net 2.000TL) net huzur hakkı ödenmesine, başka isim altında ödeme yapılmamasını teklif teklif edildi ve Yönetim Kurulu üyelerinin herbirine yıllık net 24.000TL( aylık net 2.000TL) net huzur hakkı ödenmesine, başka isim altında ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
12.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü 106688 Ticaret Sicil No, 0011005544500016 Mersis No ile kayıtlı Prof.Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2873. Cadde Anchor İş Merkezi No:3 A/9 Çankaya /ANKARA adresinde mukim, Ankara Seğmenler V.D. 110055445 vergi nolu Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
13. 2019 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır. Tan EGELİ öneri sundu, öneriye göre, 2020 yılı için yönetim kurulunun belirleyeceği konularda oybirliğiyle alacağı kararla 20.000.TL bağış üst sınırı belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
14.Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2019 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
15.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
16.2019 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlar karşılığında gelir ve menfaat sağlanmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
17.Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
18.Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 EGCYH Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 EGCYH Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3 EGCYH Kar Dağıtım 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve ekleri ile hazır bulunanlar listesi ektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871597


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.007 Değişim: -0,37% Hacim : 5.737 Mio.TL Son veri saati : 10:55
Düşük 1.992 21.01.2022 Yüksek 2.016
Açılış: 2.008
13,4340 Değişim: 0,43%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4600
Açılış: 13,3767
15,2303 Değişim: 0,57%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,2535
Açılış: 15,144
793,32 Değişim: 0,42%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.