KAP ***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2022 - 19:21
KAP ***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 69.981.318 31.249.390
Satışların Maliyeti
12 -54.685.694 -25.890.485
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.295.624 5.358.905
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
15.295.624 5.358.905
Genel Yönetim Giderleri
-2.537.710 -996.608
Pazarlama Giderleri
-1.732.839 -1.714.984
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.a 14.340.709 7.457.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14.b -5.463.172 -2.621.135
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.902.612 7.483.346
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.802.926 268.764
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.705.538 7.752.110
Finansman Gelirleri
138.962 170.852
Finansman Giderleri
-2.611.445 -135.777
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.233.055 7.787.185
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.649.702 -1.541.734
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15.a -3.254.809 -1.314.344
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.a 605.107 -227.390
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.583.353 6.245.451
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.583.353 6.245.451
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.583.353 6.245.451
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.072.244 9.474.719
Dönem Karı (Zararı)
16.583.353 6.245.451
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.583.353 6.245.451
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.313.607 -3.018.256
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
403.679 384.018
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.649.193 -545.598
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.649.193 -744.967
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 199.369
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
163.917 60.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
163.917 60.436
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.981.239 -143.324
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.927.107 -170.852
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
70.218 91.016
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 35.370
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-124.350 -98.858
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-11.198.859 -4.115.522
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.a 2.649.702 1.541.734
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -200.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -200.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.802.240 8.453.894
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.405.731 15.168.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.405.731 15.168.770
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-721.368 -2.351.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-721.368 -2.351.527
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.418.527 -541.860
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
437.456 589.688
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.198.142 -1.452.058
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.198.142 -1.452.058
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.099.194 507.961
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.099.194 507.961
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 -3.467.080
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.071.986 11.681.089
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15.a -8.960.234 -2.206.370
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-39.508 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-81.998.017 1.496.653
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.600.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.600.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.011.092 -103.347
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.011.092 -25.653
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -77.694
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79.986.925
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-340.470 -2.521.021
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.250.000
Kredilerden Nakit Girişleri
1.250.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-385.449 -3.606.351
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-385.449 -3.606.351
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.206 -76.570
Ödenen Faiz
-59.777 -88.100
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
138.962
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-80.266.243 8.450.351
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.259.339 4.465.674
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-71.006.904 12.916.025
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
115.972.420 21.373.791
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.965.516 34.289.816


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.a 44.965.516 115.972.420
Finansal Yatırımlar
81.775.070
Vadeli Mevduatlar
3.b 81.775.070
Ticari Alacaklar
54.075.062 63.637.929
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16.a 2.792.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 51.283.012 63.637.929
Diğer Alacaklar
122.328 75.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
122.328 75.906
Stoklar
5 31.245.093 18.826.566
Peşin Ödenmiş Giderler
347.322 798.922
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
347.322 798.922
Diğer Dönen Varlıklar
2.032.252 1.357.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.032.252 1.357.305
ARA TOPLAM
214.562.643 200.669.048
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
214.562.643 200.669.048
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
6 22.215.769 20.380.085
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 1.719.151 222.183
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.042.246 1.137.781
Peşin Ödenmiş Giderler
14.144 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.144 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 928.051 246.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.919.361 21.986.617
TOPLAM VARLIKLAR
240.482.004 222.655.665
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.143.734 1.936.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.143.734 1.936.077
Banka Kredileri
8 1.648.263 1.647.241
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 495.471 288.836
Ticari Borçlar
44.954.318 34.120.038
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16.b 0 169.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 44.954.318 33.950.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
251.328 483.144
Diğer Borçlar
1.201.073 1.905.420
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 3.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.201.073 1.902.420
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
591.332 4.962.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
591.332 4.962.313
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15.a 3.246.442 8.951.867
Kısa Vadeli Karşılıklar
309.618 196.940
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
309.618 196.940
ARA TOPLAM
52.697.845 52.555.799
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.697.845 52.555.799
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.983.772 982.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.983.772 982.884
Banka Kredileri
8 319.174 707.149
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.664.598 275.735
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.591.346 1.185.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.591.346 1.185.790
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.575.118 2.168.674
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
56.272.963 54.724.473
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
184.209.041 167.931.192
Ödenmiş Sermaye
11.a 45.000.000 45.000.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
11.b 59.749.395 59.749.395
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.202.349 -896.845
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.202.349 -896.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.202.349 -896.845
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.573.902 1.573.902
Yasal Yedekler
11.c 1.573.902 1.573.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.d 62.504.740 10.130.337
Net Dönem Karı veya Zararı
16.583.353 52.374.403
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
184.209.041 167.931.192
TOPLAM KAYNAKLAR
240.482.004 222.655.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 -628.172 -628.172 196.595 398.784 15.231.553 47.198.760 47.198.760
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
15.231.553 -15.231.553 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.671 19.671 6.245.451 6.265.122 6.265.122
Dönem Karı (Zararı)
6.245.451 6.245.451 6.245.451
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.671 19.671 19.671 19.671
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 -608.501 -608.501 196.595 15.630.337 6.245.451 53.463.882 53.463.882
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 59.749.395 -896.845 -896.845 1.573.902 10.130.337 52.374.403 167.931.192 167.931.192
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
52.374.403 -52.374.403 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-305.504 -305.504 16.583.353 16.583.353 16.583.353
Dönem Karı (Zararı)
16.583.353 -305.504 -305.504
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-305.504 -305.504 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 59.749.395 -1.202.349 -1.202.349 1.573.902 62.504.740 16.583.353 184.209.041 184.209.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16.583.353 6.245.451
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-305.504 19.671
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-381.880 24.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
76.376 -4.918
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.b 76.376 -4.918
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-305.504 19.671
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.277.849 6.265.122
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.277.849 6.265.122http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025111


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.419 Değişim: 0,00% Hacim : 31.822 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.397 13.05.2022 Yüksek 2.427
Açılış: 2.416
15,4979 Değişim: 0,13%
Düşük 15,4666 16.05.2022 Yüksek 15,5070
Açılış: 15,4775
16,1468 Değişim: 0,21%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,2753
Açılış: 16,1134
901,07 Değişim: -0,08%
Düşük 900,23 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.