KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

04.09.2023 - 21:02
KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X ÇSY politikaları ile uyumlu olduğunu düşündüğümüz Yönetim Kurulu tarafından onaylı politikalarımız mevcuttur. Bu politikalarımız Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası (YK Üyeleri için), Bağış ve Yardım Politikası ve Etik Kurallar, Çevre Politikası, Sürdürülebilirlik Politikası ve Enerji Verimliliği Politikası mevcuttur. www.durandogan.com
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Mevcut Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı olarak çalışması planlanan ÇYS Çalışma Grubu ile prosedür ve yönergeler değerlendirmeye alınmıştır. Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. mevcuttur. Sadece kamuyla paylaşılmamıştır.
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlenmiştir ve takip etmektedir. Kamuya açıklanmamıştır. ÇPR03 Amaç, Hedef ve Programlar
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Kurumsal Yönetim Komitesi konu ile ilgili değerlendirmeler yapmış ve 2023 yılında oluşturulacak Çalışma Grubu ile çalışmalara başlanacaktır
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılında oluşturulacak Çalışma Grubu ile çalışmalara başlanacaktır.
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X KPG’ ler belirlenmiştir. Yıllar itibariyle takip edilmektedir. Kamuya açıklanmamıştır.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X İş süreçleri ile ilgili İnovasyon faaliyetleri yapılmaktadır. 2023 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X 2023 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Şirket 2023 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacak ve ilişkiler hakkında bilgi verecektir.
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Şirket bu kapsamda bir davanın tarafı olmamıştır.
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklamaktadır. www.durandogan.com
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X TS EN ISO 14001 kapsamında görevlendirmeler yapılmıştır ancak Çevre ve iklim değişikliği konusunda çalışma grupları oluşturulup görevlendirmeler gerçekleşecektir.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Doğal kaynak tüketiminde: su tüketimi azaltımı, enerji verilmiliği çalışmaları ve sıfır atık yönetimi kapsamında atık azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Tedarikçi değerlendirme prosedürüne göre tedarikçi seçimi yapılmakta ve denetimlerle tedarikçilerin uygunluğu kontrol edilmektedir. Süreci geliştirmek için çalışmalar devam etmektedir.
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla , GEKAP mevzuatı gereği geri kazanım hedeflerini sağlamak amacıyla ödemeler yapılmıştır.
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Kapsam 1 Sera Gazı Emisyonları yıllık olarak hesaplanmakta ve doğrulayıcı kuruluş tarafından onaylanan doğrulanmış rapor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na her yıl iletilmektedir. Baca emisyonları ölçülmektedir. Enerji, su, atık su ve atık verileri izlenmektedir.
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Sera Gazı için TS EN ISO 14065 Sera gazları – Akreditasyon veya diğer karşılıklı tanıma formlarında kullanmak üzere sera gazı geçerli kılma ve doğrulaması yapan kuruluşlar için şartlar standardı esas alınmaktadır.
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Geçmiş dönem verileri mevcuttur, enerji, su, atık su ve atık yönetimi verileri karşılaştırma çalışmaları devam etmektedir.
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Yönetim gözden geçirme toplantılarında mevcut hedeflere göre durum tespiti yapılmaktadır, ilgili çalışmalar devam etmektedir.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı’nda Çevre Yönetim bölümünde genel olarak ürünlerin yaşam döngüsü oluşturulmuştur ve riskler belirlenmiştir.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Kapsam 1 ve Kapsam 2 olarak toplam enerji tüketim verileri aylık olarak takip edilmekte ve raporlanmaktadır.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X CDP ‘ye toplam üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar vb. veriler yıllık olarak raporlanmaktadır.
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Çevre Yönetim Sistemi kapsamında enerji verimliliği ile ilgili hedefler ve projeleri belirlenir . 2023 için belirlenecektir.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Toplam su tüketim miktarları CDP’ye raporlanmaktadır. CDP water report yayınlanmış ve 2023 için su ayakizi skorumuz B- ‘dir.
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X CDP’ raporlama sistemi ile firmamız yıllık Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesinde, şirketlerin tedarikçilerini iklim değişikliğiyle mücadele sürecine ne kadar kattıklarını ölçebilmelerini sağlar. Bu yıl B- skoru elde edilmiştir.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Yıllık gerçekleştirdiğimiz emisyon ölçümlerimiz ile baca gazı salınımlarımız izlenmekte olup üretim değerlerine göre yorumlanmakta yönetimin dikkatine sunulmaktadır. Buna ek olarak diğer Kapsam 1 ve Kapsam 2 karbon salınımları da değerlendirilmektedir. Ancak ülkemizde henüz ticaret mekanizmasının bulunmamasından dolayı izleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Uygulanmamaktadır.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bilgi sistemi üzerinden tüm bilgilerin açıklaması gerçekleşmektedir.
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X İnsan Hakları konusunu kapsayan bir politika düzenlenmiştir. Etik Politika Mevcuttur. Personel ve Disiplin Yönetmeliği ile çalışma kuralları, İnsan Kaynakları Uygulamaları belirlenmiştir ve İnsan Kaynakları Politikamız mevcuttur. www.durandogan.com
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Sedex üyeliği ile oluşturulmuş Etik Politikaya göre iş süreçlerinde ayrımcılık yapmayarak fırsat eşitliği sağlar Etik Politika
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Sedex üyeliği ile oluşturulmuş Etik Politikaya göre iş süreçlerinde ayrımcılık yapmayarak fırsat eşitliği sağlar. Etik Politika
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Sedex üyeliği ile oluşturulmuş Etik Politikaya göre iş süreçlerinde ILO gerekliliklerine uyumu sağlar. Etik Politika
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Sedex üyeliği ile oluşturulmuş Etik Politikaya göre iş süreçlerinde ILO gerekliliklerine uyumu sağlar. Etik Politika
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Sedex Etik Yönetim Sistemine Göre Dilek / İstek / Şikayet Mekanizması mevcuttur. Whistle Blowing sistemi mevcuttur. Etik Politika
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Öneri Sistemi ile Çalışanların Memnuniyeti arttırılmaya çalışılmaktadır. Buna ek olarak Dilek / İstek / Şikayet Mekanizması mevcuttur. Ayrıca memnuniyet analizi yapılması planlanmaktadır.
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İş sağlığı ve güvenliği politikası bulunmakla birlikte kamuya açık bir platformda yayınlanmıştır. www.durandogan.com
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılına ait iş kazası istatistikleri incelenmiştir. 2023 yılı içinde trend analizleri ve istatistikler oluşturulacaktır. www.durandogan.com
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Kişisel Verilerin Korunması Kanununa esasen veri güvenliği politikaları oluşturulmuş BGYS kapsamında takip edilmektedir. www.durandogan.com
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Etik politikası oluşturulmuştur. (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklanmıştır. www.durandogan.com
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklamaktadır. www.durandogan.com
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Çalışanlara Eğitim Planı kapsamında düzenli Çevre , Sürdürebilirlik ve Sosyal Haklar eğitimi verilmektedir.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyetlerimizin çevresel etkileri açısından yasal zorunluluklarımız için ilgili kamu kuruluşlarının mevzuatlarına uygun şekilde hareket edilmektedir. ÇPR10 – 07 Mevzuata Uygunluğun Değerlendirilmesi
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik alanında Paydaşları ilgilendiren konular çeşitli platformlarda, faaliyet raporunda ve internet sitesinde paylaşılmaktadır. www.durandogan.com
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X 2023 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X 2023 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmaktadır. www.durandogan.com
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışılmaktadır. www.durandogan.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191482


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.810 Değişim: -1,31% Hacim : 29.655 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 7.809 11.12.2023 Yüksek 7.925
Açılış: 7.920
28,9996 Değişim: 0,05%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2202 Değişim: 0,02%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.858,44 Değişim: -0,44%
Düşük 1.856,89 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.