KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.07.2021 - 18:33
KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 01.04.2021
Genel Kurul Tarihi 01.06.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir ERZİNCAN
İlçe ERZİNCAN MERKEZ
Adres MEVA OTELİ Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Erzincan

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2020 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması
5 - 2020 yılı UFRS ve VUK'na göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,
6 - 2020 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurul bilgisine sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı ibra edilmesi,
8 - 2020 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi,
10 - 2 (iki) kişi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı faaliyet yılı için seçilen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması,
12 - Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilme,
13 - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Şirketin 2020 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Dilek ve temenniler,
16 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2020 YILI 46. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2020 yılı 46. Olağan Genel Kurul toplantısı için 01.06.2021 tarihinde saat 11:00 de Meva Oteli Toplantı Salonu Halitpaşa Caddesi Belediye Binası Karşısı No: 1 Erzincan adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğünün 24.05.2021 tarih ve 64075002 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Rabia TAŞ gözetiminde toplanıldı.
Toplantı başlamadan önce tarafımızca yapılan incelemede toplantıya ait davetin kanun ve Şirket Esas Sözleşmesinin öngördüğü şekilde 4 Mayıs 2021 tarih ve 10322 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde ilan edildiği,
Hazirun cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 30.000.000 TL'ye tekabül eden 3.000.000.000 hisseden, 16.826.767 TL'ye tekabül eden 1.682.676,70 adet hissenin temsilen mevcut olduğu tespit olunmuş ve diğer kanuni gerekliliklerin yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Şirketin Yönetim Kurulu II Başkanı Müjdat EKİN tarafından açıldı.
GÜNDEM MADDELERİ
Gündem 1. Açılış ve yoklama akabinde saygı duruşu yapılarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Tacettin Alper AY tarafından Divan Başkanlığına Sezgin POLAT, Katip Üyeliğe Kenan ALKAN ve Sayman Üyeliğe Bülent YILDIRIM önerildiler. Başka aday olmadığından önerge oya sunuldu. Önergede yer alan adaylar katılanların oy birliği ile seçildiler.
Gündem 2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliği ile karar altına alına alınmıştır.
Gündem 3. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu daha önceden hissedarların bilgisine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, Tacettin Alper AY tarafından okunmamasına ilişkin önerge verildi. Söz konusu önerge müzakereye açıldı, önergeye ilişkin söz alan olmaması üzerine önerge oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem 4. 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin daha önce gerek Şirket Web Sayfasında gerekse KAP'ta hissedarların bilgilerine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, Tacettin Alper AY tarafından okunmamasına ilişkin önerge verildi. Söz konusu önerge müzakere açıldı, önergeye ilişkin söz alan olmaması üzerine önerge oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem 5. 2020 yılı UFRS ve VUK'a göre hazırlanan finansal tablolar daha önceden hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Tacettin Alper AY tarafından okunmamasına ilişkin verilen önerge müzakereye açıldı, oylamaya sunuldu, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem 6. 2020 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusu ortakların bilgisine daha önceden sunulduğundan okunmasına gerek duyulmamış ancak Şirket Genel Müdürü Vekili Sn. Sezgin POLAT tarafından Şirketin, satışlarını artırması faaliyet giderleri ile maliyetlerinin gözden geçirilmesi ve bu hususların sonucunda şirket rasyolarının işletmenin sürekliliğini güçlendirecek şekilde olması doğrultusunda faaliyetlerini yürütmeye devam edeceği bilgisi verilmiş katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem 7. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Tacettin Alper AY tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu katılanların oy birliğiyle Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildiler.
Gündem 8. Kar dağıtım konusunda ortaklara bilgi sunuldu. 2020 yılı bilanço ve Kar /Zarar hesaplarına göre Şirketin yasal kayıtlarında kar dağıtımına konu kaynak bulunmadığından kar dağıtımı yapılamayacağı katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Gündem 9. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Tacettin Alper AY tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetim Kurulu Başkanına Cumhurbaşkanı Kararı / Hazine ve Maliye Başkanlığı Kamu Maliye Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Genelgeleri çerçevesinde ücret ve harcırah kanunun ilgili maddeleri ve mevzuatı uyarınca ödeme yapılmasına dair önerge katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
Gündem 10- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Tacettin Alper AY tarafından verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Müjdat EKİN ve Ömer Faruk ÖZKAN, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet ŞENGÜL, Talha ALBAYRAK, Didem Bahar ÖZGÜN YILMAZ'ın seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
Gündem 11. Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemi Bağımsız Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen, gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan yetki almış Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem 12. Şirket hissedarlarının üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ipotek ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaat hususunda Genel Müdür Vekili Sezgin POLAT tarafından Genel Kurula bilgi verildi.
Gündem 13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ‘ücret politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Şirket Genel Müdür Vekili Sezgin POLAT tarafından Genel Kurula bilgi verildi.
Gündem 14. Şirketin 2020 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi konusu görüşüldü Şirket'in herhangi bir bağışı olmadığı Şirket Genel Müdür V. Sezgin POLAT tarafından ifade edildi. 2021 yılında yapılacak bağışlarda, üst sınırla ilgili herhangi bir kararın belirlenmemesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
Gündem 15. Dilek ve temennilerde Yönetim Kurulu II Başkanı Sn. Müjdat EKİN tarafından Şirket yönetim kademesi ile çalışanlarına geçmiş Yönetim Kurulu Üyelerine Şirkete yapmış oldukları hizmet ve katkılardan dolayı teşekkürlerini bildirerek, yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar dilemiştir.
Gündem 16. Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 11:30'da toplantıya son verildi. Alınan kararlara bir itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 01.06.2021 Erzincan
Divan Başkanı Yazman Sayman
Sezgin POLAT Kenan ALKAN Bülent YILDIRIM
Bakanlık Temsilcisi
Rabia TAŞ


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 29.06.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Ticaret Sicil gazetesi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirmetimiz Olağan Genel Kurulu Tescil işlemi Yapılarak Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946398


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.