KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.06.2020 - 13:16
KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ekler bölümünde bulunan Toplantı tutanağı ile Hazirun cetveli içerikleri görünmediğinden yeniden gönderilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 14.05.2020
Genel Kurul Tarihi 23.06.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir ERZİNCAN
İlçe ERZİNCAN MERKEZ
Adres Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Erzincan MEVA Oteli Toplantı Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
5 - 2019 yılı UFRS ve VUK'na göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,
6 - 2019 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurul bilgisine sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8 - 2019 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi,
10 - 2 (iki) kişi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı faaliyet yılı için seçilen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması,
12 - Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilme,
13 - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Şirketin 2019 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Esas sözleşmenin 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 ,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 47 ve 49 uncu maddelerinin tadil edilmesinin onaylanması
16 - Dilek ve temenniler,
17 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Esas sözleşme SPK ve TİC.Bk. Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 Genel kurul çağrı ilanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 vekaletname 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILI 45. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2019 yılı 45. Olağan Genel Kurul toplantısı için 23.06.2020 tarihinde saat 11:00 de Meva Oteli Toplantı Salonu Halitpaşa Cad Belediye Binası Karşısı no: 1 Erzincan adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğünün 04.06.2020 tarih ve 54728590 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zerrin AKBULUT BAYRAM gözetiminde toplanıldı.
Toplantı başlamadan önce tarafımızdan yapılan incelemede toplantıya ait davetin kanun ve şirket ana sözleşmesinin ön gördüğü şekilde 29.05.2020 Tarih ve 10086 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, ile 30.05.2020 tarih ve 4853 sayılı Kazankaya gazetelerinde ilan edildiği,
Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 30.000.000 TL'.ye tekabül eden 3.000.000.000 hisseden, 16.826.766 TL'ye tekabül eden 1.682.676.600 adet hissenin temsilen mevcut olduğu görülmekle ve diğer kanuni formalitelerini yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Şirketin Yönetim Kurulu üyesi Müjdat EKİN tarafından açıldı.
GÜNDEM MADDELERİ
Gündem 1. Açılış ve Yoklama Yapıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Murat DÜLGER tarafından Divan Başkanlığına Sezgin POLAT, Katip Üyeliğe Kenan ALKAN, Sayman Üyeliğine Berkand BÜYÜKTAŞ önerildiler. Başka aday olmadığından oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile seçildiler saygı duruşu yapıldı.
Gündem 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Başkanlığına katılanların oy birliği ile yetki verildi.
Gündem 3. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu daha önceden ortakların bilgisine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, Murat DÜLGER tarafından okunmamasına ilişkin önerge verildi. Bu önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Önerge oylamaya sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem 4. 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti daha önce gerek İnternet sitemizde gerekse KAP'ta ortakların bilgilerine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, Murat DÜLGER tarafından okunmamasına ilişkin önerge verildi. Müzakeresi yapılarak oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Gündem 5. 2019 yılı UFRS ve VUK'a göre hazırlanan finansal tabloları önceden hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Murat DÜLGER tarafından okunmamasına ilişkin verilen önerge müzakereye açıldı, oylamaya sunuldu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem 6. 2019 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusu ortakların bilgisine daha önceden sunulduğundan okunmasına gerek duyulmamış ancak, Şirket genel Müdür V. Sn. Sezgin POLAT tarafından şirketin satışlarını arttırılması, faaliyet giderlerinin gözden geçirilmesi ve bunun sonucunda rasyo oranlarının işletmenin sürekliliğini güçlendirecek şekilde oluşturulması üzerinde faaliyetlerini yürütmeye devam edeceği bilgisi sunulmuştur.
Gündem 7. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Murat DÜLGER tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu katılanların oy birliğiyle Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı, ayrı oy birliğiyle ibra edildiler.
Gündem 8. Kar dağıtım konusunda ortaklara bilgi sunuldu. 2019 Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarına göre şirketin yasal kayıtlarında kar dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından kar dağıtımı yapılamayacağı oy birliğiyle karar altına alındı.
Gündem 9. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Murat DÜLGER tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Yüksek Planlama Kurulu / Cumhurbaşkanı kararı çerçevesinde ücret ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde harcırah ödenmesi önergesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem 10- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Murat DÜLGER tarafından verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seyit Ahmet EŞMEDERELİ ve Hilal YÜCEL, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Bekir EMRE HAYKIR, Müjdat EKİN ile Ömer Faruk ÖZKAN'ın seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
Gündem 11. Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet dönemi Bağımsız Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen, gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan yetki almış Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem 12. Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Şirketin Genel Müdür Vekili Sezgin POLAT tarafından Genel Kurula bilgi verildi.
Gündem 13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ‘ücret politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Şirket Genel Müdür Vekili Sezgin POLAT tarafından ortaklara bilgi verildi.
Gündem 14. Şirketin 2019 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi konusu görüşüldü Şirket'in herhangi bir bağışı olmadığı Şirketin Genel Müdür V. Sezgin POLAT tarafından beyan edildi. Ayrıca Şirket'in bu alanda faaliyeti olmadığından 2020 yılında yapılacak bağışlarda üst sınırla ilgili herhangi bir karar verilmedi.
Gündem 15. Esas sözleşmenin 7,8,9,11,12,14,15,16,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,47 ve 49 uncu maddelerinin eski ve yeni halinin tadil edilmesine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 04.05.2020 tarihi ve 54173954 sayılı yazısı ile onay alındığı görüldü. Maddeler Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem 16. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.
Gündem 17. Kapanış konuşmasını yapmak üzere Şirket Yönetim Kurulu üyesi Müjdat EKİN söz aldı. Alınan kararların Şirket için hayırlara vesile olmasını diledi. Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 11:41'de toplantıya son verildi. Alınan kararlara bir itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 23.06.2020 Erzincan
Divan Başkanı Yazman Sayman
Sezgin POLAT Kenan ALKAN Berkand BÜYÜKTAŞ
Bakanlık Temsilcisi
Zerrin AKBULUT BAYRAM


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketin 2019 yılına ait 45. Olağan Genel Kurul Toplantısının, 23/06/2020 Salı günü saat 11:00'de Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Erzincan MEVA Oteli Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem ile yapılmasına, bu toplantının her hangi bir nedenle gerçekleştirilememesi/ertelenmesi halinde toplantının 23/07/2020 Perşembe günü aynı yer ve saatte aynı gündem ile gerçekleşmesine oy birliği ile karar verilmiştir
45. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1- Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması,
2- Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3- 2019 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve müzakeresi,
4- 2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
5- 2019 yılı UFRS ve VUK'na göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,
6- 2019 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurul bilgisine sunulması,
7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8- 2019 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi,
10- 2 (iki) kişi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
11- Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı faaliyet yılı için seçilen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması,
12- Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilme,
13- Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14- Şirketin 2019 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15- Esas sözleşmenin 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 ,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 47 ve 49 uncu maddelerinin tadil edilmesinin onaylanması
16- Dilek ve temenniler,
17- Kapanış.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852816


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5484 Değişim: -0,18%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0676 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,62 Değişim: -0,39%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.